За граждани

График за прием на граждани 

     Съгласно Заповед №59/09.03.2020 г. на Административен ръководител на Районна прокуратура гр. Габрово във връзка  със Заповед №РД-04-84/09.03.2020 г. на  Главен прокурор на РБългария относно въвеждане на организация  и предприемане на мерки за предпазване от заболявания и вирусни инфекции /вкл. COVID-19/ се отменят обявените по график приемни дни  на административния ръководител с граждани до последващо нареждане на Главен прокурор на РБългария

 

Удостоверения за наличие/липса на образувани наказателни производства и повдигнати обвинения

     Издават се издават след подаване на заявление по образец и оригинал на документ, удостоверяващ плащане на такса 2 /два/ лв. по транзитна сметка на РП Габрово в Първа Инвестиционна банка АД клон Габрово IBAN: BG39FINV91503115271600