2 Юни 2022 г.

Софийска районна прокуратура обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжност “ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“, при условията на чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда

Сподели

СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

гр. София, 1463, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев  № 23

 

 

   ОБЯВЯВА КОНКУРС на основание заповед РД-04-02-2461/31.05.2022 година за заемане на: 1 /една/ щатна бройка за длъжност “ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“ в Софийска районна прокуратура, при условията на чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда.

На основание чл. 245, ал. 1 от ЗСВ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

 

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е само български гражданин;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 7. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.
 8. образование – висше – по специалността „Право“; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност;
 9. притежава необходимите професионални и нравствени качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;
 10. не страда от психическо заболяване.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

 1. Притежава добра компютърна грамотност – MS Office, Интернет;

Описание на длъжностите:

 1. Подпомага дейността на прокурорите при изпълнение на техните функции;
 2. Изготвя проекти на прокурорски актове при възлагане от прокурор;
 3. Изготвя проекти на отговори на писма, сигнали и поставени въпроси от магистрати и съдебни служители във връзка с организацията и дейността в СРП;
 4. Проучва, анализира и обобщава правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси;
 5. Участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени и междуведомствени актове;
 6. Следи за актуалните изменения в нормативната база на законодателството на Република България и съдебната практика. Следи и се запознава с промени в междуведомствени и вътрешноведомствените актове, относима съдебна практика
 7. Предлага актуализация на документи, в т.ч и статистическа отчетност и справочната дейност в СРП, съобразно настъпилите промени в законодателството на РБ и вътрешноорганизационни промени в СРП.
 8. Извършва проучвания по възложени преписки и изготвя доклад за фактическите данни по тях;
 9. Участва във вътрешни и междуведомствени работни групи;
 10. Участва в изготвянето на отчетните и аналитични доклади на СРП. Изготвя други видове възложени му анализи и справки. Участва в обобщаването на оперативна и статистическа информация при изготвянето на доклади и отчети, както и анализи свързани с приемане на решения по различни задачи.
 11. Съдейства при осъществяване на информационния обмен с другите органи на съдебната власт, с национални и международни институции и организации по въпроси, свързани с изпълнение на възложените задачи.

Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

 1. Декларация от кандидата, че е само български гражданин;
 2. Заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност.
 3. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;
 4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. Медицинско свидетелство за работа;
 6. Автобиография;
 7. Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Софийска районна прокуратура,  адрес: гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ №23, партер –  деловодство на СРП, гише №1 или чрез пощенска/куриерска услуга  с обратна разписка.

Процедура /Конкурсна комисия:

 1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;
 2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;
 3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса,    която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

                 - В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на Софийска районна прокуратура, гр. София, 1463, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев  № 23, както и на интернет страницата на СРП- https://www.prb.bg/bg/srp.

 1. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;
 2. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.
 1. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на административния ръководител на СРП протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на СРП – https://www.prb.bg/bg/srp.  и на общо достъпно място пред Регистратура на Софийска районна прокуратура, гр. София, 1463, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев  № 23, както и на интернет страницата на СРП- https://www.prb.bg/bg/srp.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.

Обявата е публикувана във вестник „Труд“ брой 125/01.06.2022 г.

11 Юли 2022 г.

Обновление

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

   Комисията по допускане и провеждане на конкурса, назначена със заповед № РД-04-02-3120/08.07.2022 г., на за административния ръководител и районен прокурор на София, обявява списъци с допуснатите кандидати за длъжността „Прокурорски помощник“ съгласно свое решение, взето по протокол №1/08.07.2022 г..

 С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   ДОПУСКА на основание чл.97, ал.2 от ПАПРБ до втори етап от конкурсната процедура ‘‘събеседване‘‘ кандидатите, подали заявление за длъжността  - ‘‘Прокурорски помощник‘‘ в Софийска районна прокуратура – 1 /една/ щатна бройка при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от КТ с входящ административен номер:

Номер по ред:

Входящ административен номер и дата на заявление:

Имена на кандидати:

1.

АДМ. № 2119/03.06.2022 г.

СТЕФАН ЯНКОВ

2.

АДМ. № 2152/06.06.2022 г.

ЮЛИАНА ИЛИЕВА

3.

АДМ. № 2085/07.06.2022 г.

МАЯ МЛАДЕНОВА

4.

АДМ. № 2230/09.06.2022 г.

ЙОНКО БАНЕВ

5.

АДМ. № 2236/10.06.2022 г.

ВИКТОРИЯ ГРЪНЧАРСКА

6.

АДМ. № 2242/10.06.2022 г.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

7.

АДМ. № 2319/15.06.2022 г.

ЛОРИТА МЛАДЕНОВА

8.

АДМ. № 2370/17.06.2022 г.

КАЛИНКА ИЛИЕВА

9.

АДМ. № 2471/24.06.2022 г.

МАРТИН ПЕТРОВ

10.

АДМ. № 2486/27.06.2022 г.

РЕНИ СТОЕВА

11.

АДМ. № 2487/27.06.2022 г.

КИРИЛ КИРИЛОВ

12.

АДМ. № 2527/28.06.2022 г.

ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ

13.

АДМ. № 2533/28.06.2022 г.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ

14.

АДМ. № 2556/29.06.2022 г.

СПАС ПАНАЙОТОВ

15.

АДМ. № 2578/30.06.2022 г.

СОФИЯ ИВАНОВА

16.

АДМ. № 2588/01.07.2022 г.

ВИЛДАН БАЙРАКТАРОВА

 

   Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на втори етап „събеседване“  петнадесет минути по-рано от обявения час и да носят документ за самоличност, на 01.08.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на Софийска районна прокуратура, с адрес: бул. „Ген.М. Д. Скобелев‘‘ № 23, етаж 1, Регистратура на СРП.

   Събеседването ще включва въпроси, свързани с прякото изпълнение на длъжността „Прокурорски помощник“, за която се кандидатства - посочени в длъжностната характеристика – достъпна на електронната страница  на Софийска районна прокуратура - https://www.prb.bg/bg/srp, както и въпроси, регламентирани в следните нормативните актове:

Закон за съдебната власт;

Закона за обществените поръчки

Закон за защита на личните данни

Наказателно - процесуален кодекс;

Наказателен кодекс

Етичен кодекс на съдебните служители

Правилника за администрацията в Прокуратурата на Република България;

Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Прокуратурата на Република България;

НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Кандидат с входящ адм. №2259/10.06.2022 г. Захари Янакиев е подал заявление на 24.06.2022 г. за отказ от участие в конкурса.

Списъците с допуснатите и недопуснатите до участие в събеседването кандидати ще бъдат публикувани в интернет страницата на Софийска районна прокуратура и на общодостъпно място в административната сграда  на Софийска районна прокуратура, с адрес: бул. ‘‘Ген. М. Д. Скобелев‘‘ № 23.

3 Август 2022 г.

Обновление

Класиране на кандидатите за длъжността "Прокурорски помощник"

Комисията по допускане и провеждане на конкурса, назначена със Заповед № РД-04-02-3120/08.07.2022 г., на ЗА административния ръководител и районен прокурор на София, обявява списък с класираните кандидати за длъжността „Прокурорски помощник“ – 1 щатна бройка при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, съгласно свое решение, взето по протокол №2/02.08.2022 г..

С П И С Ъ К

КЛАСИРА на осн. чл. 99 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България за длъжността „Прокурорски помощник“ в Софийска районна прокуратура при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ от проведеното събеседване по конкурс на явилите се на 01.08.2022 г. кандидати:

Номер по ред:

Входящ административен номер и дата на заявление:

Имена на кандидати:

Оценка

1.

АДМ. № 2230/09.06.2022 г.

ЙОНКО БАНЕВ

6.00

2.

АДМ. № 2236/10.06.2022 г.

ВИКТОРИЯ ГРЪНЧАРСКА

5.92

3.

АДМ. № 2370/17.06.2022 г.

КАЛИНКА ИЛИЕВА

5.83

4.

АДМ. № 2533/28.06.2022 г.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ

5.83

5.

АДМ. № 2588/01.07.2022 г.

ВИЛДАН БАЙРАКТАРОВА

5.75

6.

АДМ. № 2486/27.06.2022 г.

РЕНИ СТОЕВА

5.67

7.

АДМ. № 2556/29.06.2022 г.

СПАС ПАНАЙОТОВ

5.42

8.

АДМ. № 2085/07.06.2022 г.

МАЯ МЛАДЕНОВА

5.25

9.

АДМ. № 2152/06.06.2022 г.

ЮЛИАНА ИЛИЕВА

5.08

10.

АДМ. № 2319/15.06.2022 г.

ЛОРИТА МЛАДЕНОВА

5.08

11.

АДМ. № 2119/03.06.2022 г.

СТЕФАН ЯНКОВ

5.00

12.

АДМ. № 2487/27.06.2022 г.

КИРИЛ КИРИЛОВ

4.00

 

 

Комисията предлага на административния ръководител на Софийска районна прокуратура да определи за спечелил конкурса Йонко Банев за длъжността „Прокурорски помощник“ в Софийска районна прокуратура при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от КТ: