16 Май 2022 г.

Софийска районна прокуратура обявява конкурс за заемане на следните длъжности: "Старши специалист-снабдител и шофьор" – 1 щатна бройка, "съдебен деловодител" - 8 щатни бройки, "съдебен деловодител" - при условията на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - 2 щатни бройки и чистач - 1 щатна бройка.

Сподели

       СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

         гр. София, 1463, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев  № 23

 

 

   ОБЯВЯВА КОНКУРС в изпълнение на  разпоредбите чл. 343, ал.1 от Закона за съдебната власт, Глава пета, раздел IV от  Кодекса на труда и Правилника за  администрацията на Прокуратурата на Република България и на основание заповед №РД-04-02-2166/13.05.2022 година,  на административния ръководител и районен прокурор на град София,  обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

- „Старши специалист – снабдител и шофьор“ -1 /една/ щатна бройка;

- „Съдебен деловодител“ – 8 /осем/ щатни бройки;

- „Чистач“ –1 /една/ щатна бройки

- „Съдебен деловодител“ - при условията на чл.68, ал.1, т.3 от КТ – 2 /две/ щатни бройки

 

Общи изисквания за заемане на длъжностите:

 

Кандидатът да е лице, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;
 7. образование – средно за длъжностите „Старши специалист – снабдител и шофьор“ и „Съдебен деловодител“
 8. образование – основно за длъжността „Чистач“
 9. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Кратко описание на длъжностите:

„Старши специалист – снабдител и шофьор“

Длъжност в общата администрация на Софийска районна прокуратура, осъществява транспортното обслужване на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, на магистрати и съдебни служители. Организира и осъществява снабдяването със стоки и материали, извършва разнос на документи до и от други ведомства.

                „Съдебен деловодител“                                                                                                                                   

Длъжност в специализираната администрация на Софийска районна прокуратура, която е организирана в звено "Регистратура и деловодство. Служителите въвеждат данни в Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България относно всички преписки, досъдебни производства и относно цялата входяща и изходяща кореспонденция на прокуратурата, както и извеждат справочната информация от Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България.

„Чистач“

                Техническа длъжност в общата администрация на Софийска районна прокуратура.  Служителите извършват  ежедневно почистване и дезинфекция на  работните помещения, общите и санитарните части от сградата.

 

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове и длъжностните характеристики за заемане на конкурсните длъжности:

                  „Старши специалист – снабдител и шофьор“

 • Образование - средно;
 • Да има необходимата квалификация за заеманата длъжност;
 • Да има общ трудов стаж не по-малко от 2 години;
 • Да притежава валидно Свидетелство за управление на МПС- категория „С“;
 • Да може да работи самостоятелно и в екип
 • Да притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Подробно описание на правата и задържанията на служителите на длъжност – „Старши специалист – снабдител и шофьор“ са изчерпателно посочени в длъжностната характеристика, която е достъпна на електронната страница  на Софийска районна прокуратура: https://www.prb.bg/bg/srp.

                  „Съдебен деловодител“

Образование - средно; компютърна грамотност: MS Office, MS Excel, Internet.

 Подробно описание на правата и задържанията на служителите на длъжност – „Съдебен деловодител“ са  изчерпателно посочени в длъжностната характеристика, която е достъпна на електронната страница  на Софийска районна прокуратура: https://www.prb.bg/bg/srp.

          „Чистач“

За заемането на  длъжността се изисква основно образование и няма изискване за  трудов стаж и професионален опит.

Подробно описание на правата и задържанията  на служителите на длъжност – „Чистач“ са  изчерпателно посочени в длъжностната характеристика, която е достъпна на електронната страница  на Софийска районна прокуратура: https://www.prb.bg/bg/srp.

 

Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите

 1. Първи етап - подбор по документи.
 2. Втори етап – събеседване за преценка на личностните и професионални качества на кандидата.

Всяко постъпило заявление за участие се преглежда от конкурсната комисия, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заеманата длъжност.

Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата ще бъдат допуснати до втория етап от конкурса – събеседване.

Допуснатите до участие  в конкурса кандидати ще бъдат оценявани по предварително определен и обявен от конкурсната комисия регламент.

 Място на подаване на документите:

Софийска районна прокуратура адрес: гр. София, бул. „Ген. Михайл Д. Скобелев“ №23, партер –  деловодство на СРП, гише №1 или чрез пощенска/куриерска услуга  с обратна разписка.

Място за оповестяване на  съобщенията свързани с конкурса ще се поставят на интернет страницата на Софийска районна прокуратура и  на общодостъпно място в административната сграда  на СРП.

Кандидатите следва да подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението,  кандидатите за длъжността „Старши специалист – снабдител и шофьор“, следва да приложат:

 1. Професионална автобиография – тип CV;
 2. Заверено копие от кандидата на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.
 3. Заверено копие от валидно свидетелство за управление на МПС- категория „С“;
 4. Заверено копие от кандидата на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудовия стаж.
 5. Медицинско свидетелство за работа.
 6. Медицинска справка от център за психично здраве.
 7. Декларация от кандидата по чл. 340а, ал.1 от ЗСВ.
 8. Други документи по избор на кандидата, съобразно конкретните изисквания за длъжността, за която се кандидатства.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

 

Към заявлението,  кандидатите за длъжността „Съдебен деловодител“, следва да приложат:

 1. Професионална автобиография – тип CV;
 2. Заверено копие от кандидата на документи за придобита образователно-квалификационна степен
 3. Заверено копие от кандидата на документ удостоверяващ компютърна грамотност: MS Office, Internet.
 4. Заверено копие от кандидата на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудовия стаж.
 5. Медицинско свидетелство за работа.
 6. Медицинска справка от център за психично здраве.
 7. Декларация от кандидата по чл. 340а, ал.1 от ЗСВ.
 8. Други документи по избор на кандидата, съобразно конкретните изисквания за длъжността, за която се кандидатства.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

 

Към заявлението,  кандидатите за длъжностите „Чистач“, следва да приложат:

 1. Професионална автобиография – тип CV;
 2. Заверено копие от кандидата на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.
 3. Заверено копие от кандидата на документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж.
 4. Медицинско свидетелство за работа.
 5. Медицинска справка от център за психично здраве.
 6. Декларация от кандидата по чл. 340а, ал.1 от ЗСВ.
 7. Други документи по избор на кандидата, съобразно конкретните изисквания за длъжността, за която се кандидатства.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура

 

Обявата е публикувана във вестник „Труд“ брой 111/16.05.2022 г.

24 Юни 2022 г.

Обновление

Списък на допуснатите кандидати за длъжностите „‘‘Старши специалист – снабдител шофьор‘‘, „съдебен деловодител“, „съдебен деловодител“ при условията на чл.68, ал.1, т.3 от КТ и „чистач“

   Комисията по допускане и провеждане на конкурса, назначена със заповед № РД-04-02-2673/15.06.2022 г., на административния ръководител и районен прокурор на София, обявява списъци с допуснатите кандидати за длъжностите „‘‘Старши специалист – снабдител шофьор‘‘, „съдебен деловодител“, „съдебен деловодител“ при условията на чл.68, ал.1, т.3 от КТ и „чистач“, съгласно свое решение, взето по протокол №1/21.06.2022 г.

 

 

   ДОПУСКА на основание чл.97, ал.2 от ПАПРБ, до втори етап от конкурсната процедура – ‘‘събеседване‘‘ кандидат, подал заявление за длъжността  - ‘‘Старши специалист – снабдител шофьор ‘‘ в Софийска районна прокуратура – 1 /една/ щатна бройка с входящ административен номер:

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Номер по ред:

Входящ административен номер и дата на заявление:

Имена на кандидати:

1.

АДМ. № 2086/02.06.2022 г.

ДИМИТЪР ВЕЛЕВ

 

   Допуснатият кандидат следва да се яви за провеждане на събеседване    петнадесет минути по-рано от обявения час и да носи документ за самоличност, на 08.07.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на Софийска районна прокуратура, с адрес: бул. „Ген.М. Д. Скобелев‘‘ № 23.

   Събеседването ще включва общи въпроси, свързани с прякото изпълнение на длъжността „Старши специалист – снабдител шофьор“, за която се кандидатства - посочени в длъжностната характеристика – достъпна на електронната страница  на Софийска районна прокуратура - https://www.prb.bg/bg/srp.

   НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

   ДОПУСКА на основание чл.97, ал.2 от ПАПРБ до втори етап от конкурсната процедура – ‘‘събеседване‘‘ кандидатите, подали заявление за длъжността  - ‘‘Съдебен деловодител“ в Софийска районна прокуратура – 8 /осем/ щатни бройки с входящи административни номера:

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

Номер по ред:

Входящ административен номер и дата на заявление:

      Имена на кандидати

1.

АДМ. № 1968/26.05.2022 г.

АВТОНОМКА МИЛАДИНОВА

2.

АДМ. № 2040/31.05.2022 г.

ВИКТОРИЯ  МИХАЛКОВА

3.

АДМ. № 2041/31.05.2022 г.

ВЕСЕЛА БАНКОВА

4.

АДМ. № 2118/03.06.2022 г.

АДРИАНА ПАНИЧЕРСКА

5.

АДМ. № 2124/03.06.2022 г.

ПЕНКА ИВАНОВА

6.

АДМ. № 2192/07.06.2022 г.

АНТОАНЕТА АПОСТОЛОВА

7.

АДМ. № 2235/10.06.2022 г.

ТАТЯНА ГЕНЧЕВА

8.

АДМ. № 2237/10.06.2022 г.

ЛЕНА ПЕТРОВА

9.

АДМ. № 2270/13.06.2022 г.

ПЕТЯ ВИДЕНОВА

10.

АДМ. № 2279/13.06.2022 г.

АЛИНА ХАДЖИЕВА

11.

АДМ № 2335/15.06.2022 г.

ФИКИЙКА НЕШЕВА

 

   Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на събеседване   петнадесет минути по-рано от обявения час и да носят документ за самоличност, на 08.07.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на Софийска районна прокуратура, с адрес: бул. „Ген. М. Д. Скобелев‘‘ № 23.

   Събеседването ще включва общи въпроси, свързани с прякото изпълнение на конкретната длъжност, за която се кандидатства - посочени в длъжностната характеристика – достъпна на електронната страница  на Софийска районна прокуратура - https://www.prb.bg/bg/srp, както и въпроси, регламентирани в следните нормативните актове:

   Закон за съдебната власт;

   Етичен кодекс на съдебните служители;

   Правилника за администрацията в Прокуратурата на Република България;

   Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Прокуратурата на Република България;

   НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

   ДОПУСКА на основание чл.97, ал.2 от ПАПРБ до втори етап от конкурсната процедура – ‘‘събеседване‘‘ кандидатите, подали заявление за длъжността  - ‘‘Съдебен деловодител“ в Софийска районна прокуратура при условията на чл.68, ал.1, т.3 от КТ – 2 /две/ щатни бройки с входящи административни номера:

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

Номер по ред:

Входящ административен номер и дата на заявление:

      Имена на кандидати

1.

АДМ. №2153/06.06.2022 г.

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА

2.

АДМ. №2260/10.06.2022 г.

ЦЕЦКА КРЪСТЕВА

 

   Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на събеседване   петнадесет минути по-рано от обявения час и да носят документ за самоличност, на 08.07.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на Софийска районна прокуратура, с адрес: бул. „Ген. М. Д. Скобелев‘‘ № 23.

  Събеседването ще включва общи въпроси, свързани с прякото изпълнение на конкретната длъжност, за която се кандидатства - посочени в длъжностната характеристика – достъпна на електронната страница  на Софийска районна прокуратура - https://www.prb.bg/bg/srp, както и въпроси, регламентирани в следните нормативните актове:

   Закон за съдебната власт;

   Етичен кодекс на съдебните служители;

   Правилника за администрацията в Прокуратурата на Република България;

   Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Прокуратурата на Република България;

   НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

   ДОПУСКА на основание чл.97, ал.2 от ПАПРБ до втори етап от конкурсната процедура – ‘‘събеседване‘‘ кандидат, подал заявление за длъжността  - „Чистач“ в Софийска районна прокуратура – 1 /една/ щатна бройка с входящ административен номер:

 С П И С Ъ К

    НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

Номер по ред:

Входящ административен номер и дата на заявление:

      Имена на кандидати

1.

АДМ. № 2154/06.06.2022 г.

АФРОДИТА МИЛЕВА

 

   Допуснатият кандидати следва да се яви за провеждане на събеседване  петнадесет минути по-рано от обявения час и да носи документ за самоличност, на 08.07.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на Софийска районна прокуратура, с адрес: бул. ‘‘Ген. М. Д. Скобелев‘‘ № 23.

   Събеседването ще включва общи въпроси, свързани с прякото изпълнение на конкретната длъжност, за която се кандидатства - посочени изчерпателно в длъжностната характеристика – достъпна на електронната страница  на Софийска районна прокуратура - https://www.prb.bg/bg/srp.

   НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

  Списъците с допуснатите и недопуснатите до участие в събеседването кандидати ще бъдат публикувани в интернет страницата на Софийска районна прокуратура и на  общодостъпно място в административната сграда  на Софийска районна прокуратура, с адрес: бул. ‘‘Ген. М. Д. Скобелев‘‘ № 23.