Прием на граждани

СЪОБЩЕНИЕ

В ПЕРИОДА НА СЪДЕБНАТА ВАКАНЦИЯ,

СЧИТАНО ОТ 05.08.2019 Г. - 13.09.2019 Г.,

НЯМА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ПРИЕМНАТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР И ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРОКУРАТУРИТЕ.

ПО ВРЕМЕ НА СЪДЕБНАТА ВАКАНЦИЯ ГРАЖДАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ДА ПОДАВАТ МОЛБИ, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, СЪОБЩЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДР., КАКТО И ДА ИЗВЪРШВАТ СПРАВКИ НА МЯСТО:

- В РЕГИСТРАТУРАТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ, УЛ.“ЧЕРКОВНА“ 90

- НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА: [email protected]

Прием на граждани от Зам. Административния ръководител при Специализирана прокуратура.

Приемът на граждани се осъществява в сградата  на Специализирана прокуратура на ул.“Черковна“ № 90, ет.1, кабинет № 109.

Заявка за прием може да се направи на телефонен номер: 02/8025604 и на електронен адрес: [email protected]

Не се дават правни консултации съгласно чл.213 от ЗСВ.

В приемната се осъществяват следните дейности:

- Прием на граждани;

- Приемане и регистриране на подадени молби, съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;

- Изслушване на поставените въпроси и искани, респ. насочването им по компетентност;

- Съставяне на писмени протоколи за получени устни съобщения за извършени престъпления.

Всеки предпоследен четвъртък от месеца от 10:00 до 12:00  и от 14:00 до 16:00 часа в  сградата на Специализирана прокуратура.

График