21 Април 2022 г.

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

Сподели

ОБЯВЯВА

Обща администрация:

 1. „Главен специалист-ИО“ в звено „Информационно обслужване“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ.бр.

 

 1. „Младши специалист-КИ“ в звено „Защита на класифицираната информация“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ. бр.

 

 1. „Куриер“ в звено „Техническо обслужване и стопанисване на сградния фонд“ в Софийска градска прокуратура - 2 щ.бр.

 

Специализирана администрация:

 1. „Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура - 4 щ. бр., от които 1 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

 

 1. „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура - 1 щ. бр.

 

 

Кратко описание на длъжностите:

 1. „Главен специалист-ИО“: Подпомага административния ръководител на СГП, съдебния администратор и ръководител сектор „ИО“ при въвеждането и поддържането на информационните системи, мрежовото и информационното осигуряване на дейността на Софийска градска прокуратура и Следствения отдел на СГП и техническото състояние на компютърната техника. Подпомага ръководител сектор-ИО при организацията и изпълнението на работата в звено „Информационно обслужване“, относно мрежовото и информационното осигуряване на дейността на СГП и СО-СГП и за техническото състояние на компютърната техника, в дейността по обезпечаване на информационната сигурност на компютърните активи и електронната информация в ПРБ и отговаря за надеждната защита на компютърната мрежа и електронната информация срещу неразрешен достъп и антивирусна защита; Участва в събирането и обобщаването на статистическа информация, изготвяне на справки и др.; Отстранява повреди и неизправност при ползване на компютърните конфигурации, периферия и програмни продукти; периодично архивира данните и отговаря за съхранението на резервни копия на програмните продукти; Изпълнява функциите на администратор по информационната сигурност; Участва в цикъла на управление на обществени поръчки по смисъла на ВПУЦОП в СГП. Извършва и друг вид работа по служба по разпореждане на административния ръководител, заместниците му, завеждащ СО-СГП, съдебния администратор и ръководител сектор „ИО“.
 2. „Младши специалист-КИ“: Приема, подписва и пренася всички изходящи материали, съдържащи класифицирана информация в регистратура за класифицирана информация на Софийска градска прокуратура до ниво секретно. Изпълнява функциите на „куриер на организационната единица по смисъла на чл.81, ал.1, т.2 от ППЗЗКИ, като извършва пренос на класифицирани материали на СГП до други организационни единици и/или регистратури за класифицирана информация на СГП при спазване на изискванията на Глава пета, раздел пети от ППЗЗКИ; Получава препоръчана и обикновена поща и колети от Централна поща и други ведомства; Разнася дела до СДВР, САП, НСлС, СРП, СРС, ВСС, данъчни служби, Министерства и други; Разнася всички спешни служебни писма; Отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на документи и съобщения; Отговаря за наличността на приетите и/или предадени пакети с материали, съдържащи класифицирана информация до РКИ; Предлага на служителя по сигурността на информацията конкретни мерки за отстраняване на съществуващи слабости и нарушения във връзка със защитата на класифицираната информация; Участва в организирането и провеждането на съвещания, профилактични и други мероприятия, отнасящи се до подобряването на работата за защита на класифицираната информация; Докладва незабавно на служителя по сигурността на информацията за случаите на нерегламентиран достъп до материали, съдържащи класифицирана информация, и взема мерки за недопускане или ограничаване на вредните последици; За случаите на нерегламентиран достъп до материали с ниво на класификация секретно и по-ниско уведомява съответната служба за сигурност, чрез служителя по сигурността на информацията; Изпълнява и прилага Закона за защита на класифицираната информация, правилника за неговото прилагане и другите нормативни актове в областта на защитата на класифицираната информация, свързани с изпълнението на функциите му.

 

 

 1. „Куриер“: Извършва вътрешен и външен разнос на документи, осигурява техническото обслужване на магистратите и служителите в Софийска градска прокуратура. Подготвя, организира и осъществява пренасянето на постъпващата и изходяща документация /писма, пратки, кореспонденция и др./ от и до органи на съдебната власт и други органи, организации и/или лица; Описва, предава и приема доклад от магистратите; Координира дейността си със съдебните деловодители; Изготвя необходимите копия на документи по преписки, досъдебни производства и др. материали. Комплектова и предава на възложилия задачата; Отговаря за икономичното използване на консумативите – хартия, тонер и други материали; Изпълнява и други задачи свързани с документооборота и административното обслужване; Извършва всички дейности, свързани с осъществяването на пропускателния режим в ползваните от СГП сгради и помещения; Няма право да отваря пратките и да предоставя информация за тях; В изпълнение на възложените задачи е длъжен да пази и съхранява пренасяната документация; При изпълнение на възложените задачи не допуска закъснения, забавяне или други отклонения; При повреждане, загубване или изчезване на документи, изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми прекия си ръководител. Извършва и други задължения, възложени от административния ръководител, неговите заместници, съдебния администратор, административния секретар и ръководител сектор-ТО и ССФ, свързани с изпълнение на длъжността; има задължения и носи отговорност за спазване законодателството на Република България, всички вътрешни правила, правилници и заповеди, касаещи дейността на ПРБ и СГП.

 

 1. „Съдебен деловодител“: Приема, проверява и регистрира входящата кореспонденция Обработва деловодно, подготвя и експедира изходящата кореспонденция; Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция; Разпределя и направлява постъпилата и изходящата кореспонденция; Прилага новопостъпили документи, подрежда и номерира документите към преписките и делата; Извършва вписвания в съответните деловодни книги; Организира предаването на прокурорите от съответния отдел разпределения доклад за решаване; Следи служебно за изтичане на съответните процесуални срокове и уведомява за това административния ръководител, заместник-градските прокурори и съответните наблюдаващи прокурори по определен от градския прокурор ред; Отговаря за подреждането и съхраняването на делата в деловодството; Организира изпращане обратно на делата и преписките, постъпили от други прокуратури, след приключване на преписката в съответната прокуратура; Изготвя и предоставя справки по делата и преписките; Организира подготвяне и изпращане до съответната инстанция на делата и преписките, по които са постъпили жалби; предава в архив приключените дела и преписки; въвежда данни в Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България относно всички преписки и досъдебни производства; цялата входяща и изходяща кореспонденция на прокуратурата или следствения отдел; извежда справочната информация от Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България; изпълнява и други задачи свързани с документооборота и административното обслужване на СГП и СО-СГП. При изпълнение на възложените задачи не допуска закъснения, забавяне или други отклонения; има задължения и носи отговорност за спазване законодателството на Република България, всички вътрешни правила, правилници и заповеди, касаещи дейността на ПРБ и СГП.

 

Изисквания за заемане на всички длъжности:

Изисквания съгласно чл. 91, чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ:

 1. български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове, в ПАПРБ, в класификатора на длъжностите в администрацията, издаден от ПК на ВСС, и в длъжностната характеристика за длъжността;
 7. 7. не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 8. не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 9. не е народен представител;
 10. не е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
 11. не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

 

Други изисквания за длъжностите:

 • притежава необходимите професионални и нравствени качества;
 • организираност и експедитивност;
 • умения за работа в екип и комуникативност;
 • способност за самостоятелна работа;
 • инициативност и творчество в работата;
 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността, за която се кандидатства;
 • компютърна грамотност - MS Office, Internet.

За длъжност „главен специалист-ИО“: образование - средно и квалификация за заеманата длъжност; общ трудов стаж: не по-малко от 3 години; Опит в работа с приложен софтуер; инсталиране и конфигуриране на MS Windows; офис приложения: MS Office; Networking: ТСР /ІР базирани мрежи/ и др.

За длъжност „младши специалист-КИ“: Образование: средно, трудов стаж: не се изисква; други: Издадено разрешение от ДАНС за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация до „Секретно“; Преминато първоначално и функционално обучение в областта на защита на класифицираната информация.

За длъжност „куриер“ и „съдебен деловодител“: Образование: средно, трудов стаж: не се изисква.

 

Необходими документи за кандидатстване:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса с описани всички длъжности, за които се кандидатства в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

 1. Декларация от кандидата по чл. 95, ал. 2, т. 1 от ПАПРБ /получава се от деловодството/;
 2. Собственоръчно заверено копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността;
 3. Собственоръчно заверено копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудовия стаж;
 4. Медицинско свидетелство;
 5. Автобиография;
 6. Други документи, съобразно изискванията за длъжността и/или по избор на кандидата.

От кандидатите не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

 

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицата, избрани в конкурсната процедура, както и се предоставя медицинска справка от център за психично здраве.

 

Кандидатите могат да се запознаят с типовите длъжностни характеристики в Софийска градска прокуратура, гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, кабинет 79, Информационен център.

 

Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Витоша“  № 2, партер, кабинет 79, Информационен център, телефон: 02/9219473.

 

Процедура/Конкурсна комисия:

 1. Разглежда всяко постъпило заявление като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;
 2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;
 3. Решението на Комисията, относно допускането до конкурса се оформя в протокол и списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено, като се посочват основанията за недопускането им.
 4. В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото за провеждане на конкурса.
 5. Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място: Съдебна палата, бул. „Витоша“, № 2, партер, кабинет 79, Информационен център, официалния сайт на Софийска градска прокуратура, раздел: „Кариери“, http://www.prb.bg/bg/sgp/karieri/.
 6. Провежда конкурса на допуснатите кандидати и когато допуснатият кандидат за съответната длъжност е само един по следния ред:
 • Провеждане на писмен тест, с цел проверка на знанията, относно познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;
 • Обявяване на резултатите от писмения тест. Събеседване с кандидатите, получили оценка не по-ниска от 4,50 на писмения тест.

 

Писмения тест и събеседването включват въпроси от Закона за съдебната власт, Етичния кодекс на съдебните служители, Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България и нормативната уредба, регламентираща дейността; мотивация за работа в СГП.

 

 1. Начин за оценяване:

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в СГП

 

 1. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по шестобалната система, като крайната оценка  е средноаритметичен резултат от поставените оценки от всеки член на конкурсната комисия. 

 

Класират се само тези кандидати, които са получили крайна обща оценка най-малко  4,50.

 

Място за обявяване на списъците или други съобщения:

Определям общодостъпно място, на което да се обявяват списъците и съобщенията, във връзка с конкурса: Съдебна палата, бул. „Витоша“, № 2, партер, кабинет 79, Информационен център, официалния сайт на Софийска градска прокуратура, раздел: „Кариери“, http://www.prb.bg/bg/sgp/karieri/.

 

 

 

Обявата е публикувана в брой 94 от 21.04.2022г. на вестник „24 часа“.

30 Май 2022 г.

Обновление

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурса

СПИСЪК
на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжностите

„Главен специалист-ИО“ в звено „Информационно обслужване“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ.бр.;

„Младши специалист-КИ“ в звено „Защита на класифицираната информация“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ. бр.;

„Куриер“ в звено „Техническо обслужване и стопанисване на сградния фонд“ в Софийска градска прокуратура - 2 щ.бр.;

„Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура - 4 щ. бр., от които 1 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа

и „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“

в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура - 1 щ. бр.

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-04-359/26.05.2022г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура реши да допусне до участие в конкурса следните кандидати:

За длъжността „Главен специалист-ИО“ в звено „Информационно обслужване“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ.бр.:

 1. Георги Свиленов, вх. адм. № 249/04.05.2022г.

За длъжността „Младши специалист-КИ“ в звено „Защита на класифицираната информация“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ. бр.:

 1. Светослав Гълъбов, вх. адм. № 263/11.05.2022г.

За длъжността „Куриер“ в звено „Техническо обслужване и стопанисване на сградния фонд“ в Софийска градска прокуратура - 2 щ.бр.:

 1. Георги Илиев, вх. адм. № 254/05.05.2022г.
 2. Офелия Петрова, вх. адм. № 272/13.05.2022г.
 3. Нели Първанова, вх. адм. № 273/17.05.2022г.
 4. Ангелина Конадова, вх. адм. № 276/17.05.2022г.

           За длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура - 4 щ. бр., от които 1 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа:

 1. Аделина Кленовска, вх. адм. № 231/26.04.2022г.
 2. Ани Енчева, вх. адм. № 238/29.04.2022г.
 3. Миглена Андреева, вх. адм. № 242/03.05.2022г.
 4. Офелия Петрова, вх. адм. № 272/13.05.2022г.
 5. Нели Първанова, вх. адм. № 273/17.05.2022г.
 6. Росица Димитрова, вх. адм. № 285/20.05.2022г.

За длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура -
1 щ. бр.:

 1. Лилия Михайлова-Митева, вх. адм. № 268/12.05.2022г.
 2. Нели Първанова, вх. адм. № 273/17.05.2022г.
 3. Росица Димитрова, вх. адм. № 285/20.05.2022г.

 

Допуснатите кандидати за всички длъжности следва да се явят за провеждане на събеседване на 17.06.2022г. от 09:30 часа, в гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша“ № 2, ет. 1, Конферентна зала.

Конкурсът се провежда съгласно обявения начин:

 • Провеждане на писмен тест, с цел проверка на знанията, относно познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността;
 • Обявяване на резултатите от писмения тест. Събеседване с кандидатите, получили оценка не по-ниска от 4,50 на писмения тест.

Писмения тест и събеседването включват въпроси от Закона за съдебната власт, Етичния кодекс на съдебните служители, Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България и нормативната уредба, регламентираща дейността; мотивация за работа в СГП.

 Всички допуснатите до събеседване кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ

30 Май 2022 г.

Обновление

СПИСЪК на недопуснатите до участие в конкурса кандидати за длъжността „Младши специалист-КИ“

СПИСЪК на недопуснатите до участие в конкурса кандидати за длъжността
„Младши специалист-КИ“ в звено „Защита на класифицираната информация“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ. бр.

 

С решение от 30.05.2022 г. конкурсната комисия, определена със Заповед
№ РД-04-359/26.05.2022г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура относно процедура по провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители по реда на КТ и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България (ПАПРБ) не допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Младши специалист-КИ“ в звено „Защита на класифицираната информация“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ.бр. следните кандидати:

 1. Нели Първанова, вх. адм. № 273/17.05.2022г.
 2. Росица Димитрова, вх. адм. № 285/20.05.2022г.

 

Мотиви за недопускане на кандидатите:

 1. Нели Йорданова Първанова не е представила удостоверения за преминати обучения - първоначално и функционално обучение по защита на класифицираната информация.
 2. Росица Спасова Димитрова не е представила разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация до „Секретно“ и удостоверения за преминати обучения - първоначално и функционално обучение по защита на класифицираната информация.

 
КОНКУРСНА КОМИСИЯ

20 Юни 2022 г.

Обновление

СПИСЪК на класираните кандидати, участвали в конкурса за длъжностите „Главен специалист-ИО“, „Младши специалист-КИ“, „Куриер“ и „Съдебен деловодител“

СПИСЪК
на класираните кандидати, участвали в конкурса за длъжностите „Главен специалист-ИО“ в звено „Информационно обслужване“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ.бр.; „Младши специалист-КИ“ в звено „Защита на класифицираната информация“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ. бр.; „Куриер“ в звено „Техническо обслужване и стопанисване на сградния фонд“ в Софийска градска прокуратура - 2 щ.бр.; „Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура - 4 щ. бр., от които 1 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа; „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура - 1 щ. бр.

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-04-359/26.05.2022г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура класира  кандидатите в конкурса, както следва:

1.1. Класира кандидатите, получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Главен специалист-ИО“ в звено „Информационно обслужване“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ.бр.:
На първо място: Георги Свиленов, вх. адм. № 249/04.05.2022г. с обща оценка 5,25

1.2. Класира кандидатите, получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Младши специалист-КИ“ в звено „Защита на класифицираната информация“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ. бр.:
На първо място: Светослав Гълъбов, вх. адм. № 263/11.05.2022г. с обща оценка 5,63

1.3. Класира кандидатите, получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Куриер“ в звено „Техническо обслужване и стопанисване на сградния фонд“ в Софийска градска прокуратура - 2 щ.бр.:
На първо място: Ангелина Конадова, вх.адм.№ 276/17.05.2022г. с обща оценка 5,00
На второ място: Нели Първанова, вх.адм.№ 273/17.05.2022г. с обща оценка 4,88
На трето място: Офелия Петрова, вх.адм. № 272/13.05.2022г. с обща оценка 4,75

1.4. Класира кандидатите, получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура - 4 щ. бр., от които 1 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа:
На първо място: Аделина Кленовска, вх. адм. № 231/26.04.2022г. с обща оценка 6,00
На второ място: Миглена Андреева, вх.адм.№ 242/03.05.2022г. с обща оценка 5,88
На трето място: Ани Енчева, вх. адм. № 238/29.04.2022г. с обща оценка 5,50
На четвърто място: Нели Първанова, вх.адм.№ 273/17.05.2022г. с обща оценка 4,88
На пето място: Офелия Петрова, вх.адм. № 272/13.05.2022г. с обща оценка 4,75

1.5. Класира кандидатите, получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура - 1 щ. бр.:
На първо място: Лилия Михайлова-Митева, вх. адм. № 268/12.05.2022г. с обща оценка 6,00
На второ място: Нели Първанова, вх.адм.№ 273/17.05.2022г. с обща оценка 4,88

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ