3 Декември 2021 г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОКУРОРСКИ ПОМОЩНИК“ – 4 Щ.БР., ОТ КОИТО 1 Щ. БР. ПО РЕДА НА ЧЛ.68, АЛ.1, Т.3 ОТ КТ - ЗА ЗАМЕСТВАНЕ НА РАБОТНИК ИЛИ СЛУЖИТЕЛ, КОЙТО ОТСЪСТВА ОТ РАБОТА

Сподели

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността „Прокурорски помощник“ – 4 щ.бр., от които 1 щ. бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа

 

 1. На основание чл. 245, ал. 1 от ЗСВ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е само български гражданин;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 7. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.
 8. образование – висше – по специалността „Право“; образователно – квалификационна степен – „Магистър“, издържан теоретико – практичен изпит – придобита юридическа правоспособност;
 9. притежава необходимите професионални и нравствени качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати;
 10. не страда от психическо заболяване.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Допълнителни изисквания:

Кандидатът да е лице, което притежава:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността, за която се кандидатства;
 • компютърна грамотност – MS Office /WORD, EXCEL/, Internet;
 • умения за работа с правно-информационни системи - „АПИС”, „СИЕЛА” и др.;
 • организираност и експедитивност;
 • умения за работа в екип и комуникативност;
 • способност за самостоятелна работа;
 • инициативност и творчество в работата;
 • стремеж към успех и самоусъвършенстване.

 

 1. Описание на длъжността:

Основните задължения на прокурорският помощник са:

 1. подготвя проекти на отговори на писма, сигнали и др., за които се изискват правни знания;
 2. подготвя становища по конкретни правни въпроси след проучване, анализиране и обобщаване на правната доктрина и съдебната практика;
 3. участва в изготвянето на проекти за вътрешноведомствени актове на прокуратурата;
 4. извършва проучвания по възложени преписки и досъдебни производства;
 5. изпълнява и други задачи, за които се изискват правни знания след възлагане от градския прокурор и неговите заместници;
 6. подпомага прокурорите при изпълнението на техните функции по реда определен във вътрешните правила;
 7. участва в комисии за провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП и ВПУЦОП в СГП;
 8. участва при изготвяне и обобщаване на всякакви видове статистически таблици, анализи и справки.

При изпълнение на възложените задачи не допуска закъснения, забавяне или други отклонения; изпълнява и други дейности, възложени от административния ръководител, неговите заместници и съдебния администратор, свързани с изпълнение на длъжността; има задължения и носи отговорност за спазване законодателството на Република България, всички вътрешни правила, правилници и заповеди, касаещи дейността на ПРБ и СГП.

 

III. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса с описани всички длъжности, за които се кандидатства в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

 1. Декларация от кандидата по чл. 95, ал. 2, т. 1 ПАПРБ, във вр. с чл. 245 и чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ /получава се от деловодството/;
 2. Заверени копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност.
 3. Заверени копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;
 4. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Автобиография;
 7. Други документи по избор на кандидата.

От кандидатите не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ, във връзка с чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ се попълва от лицата, избрани в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

гр. София, бул. „Витоша“ № 2, партер, кабинет 79, Информационен център, телефон: 02/9219473.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване, както следва:

4.1. Разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.

Решението на Комисията, относно допускането до конкурса се оформя в протокол и списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено, като се посочват основанията за недопускането им.

Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място: Съдебна палата, бул. „Витоша“, № 2, партер, кабинет 79, Информационен център, официалния сайт на Софийска градска прокуратура, раздел: „Кариери“, http://www.prb.bg/bg/sgp/karieri/.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото за провеждане на конкурса.

Начин за оценяване:

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността – НК, НПК, АПК, ГПК, ЗОП и др.;
 • познаване на Закона за съдебната власт, Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в СГП.

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по шестобалната система, като крайната оценка  е средноаритметичен резултат от поставените оценки от всеки член на конкурсната комисия. Класират се само тези кандидати, които са получили крайна оценка  най-малко  4,50.

 

Конкурс се провежда и когато допуснатият кандидат е само един.

 

Конкурсът ще се проведе при спазване на въведените  противоепидемични мерки и допуснатите кандидати следва да представят съответния валиден документ, съобразно актуалните заповеди на министъра на здравеопазването.

 

 1. Място за обявяване на списъците или други съобщения:

Общодостъпно място, на което да се обявяват списъците и съобщенията, във връзка с конкурса: гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша“ № 2, партер, кабинет 79, Информационен център, официалния сайт на ПРБ раздел: „Кариери“: https://prb.bg/bg/za-grazhdanite/karieri и сайта на Софийска градска прокуратура, раздел: „Кариери“: http://www.prb.bg/bg/sgp/karieri/.

 

Обявата ще бъде публикувана в брой 286 от 03.12.2021г. на вестник „24 часа“.

11 Януари 2022 г.

Обновление

СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Прокурорски помощник”

СПИСЪК
на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Прокурорски помощник” - 4 щ.бр.,
от които 1
щ. бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа

  

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-04-19/10.01.2022г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, РЕШИ ДА ДОПУСНЕ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ:

1

Йоана Жиланова

Адм. № 687/07.12.2021г.

2

Илиян Ярмин

Адм. № 688/07.12.2021г.

3

Симона Лазарова-Радева

Адм. № 690/09.12.2021г.

4

Лилянка Лозанова

Адм. № 693/10.12.2021г.

5

Йолина-Мелани Велкова

Адм. № 696/10.12.2021г.

6

Дияна Терзиева

Адм. № 698/13.12.2021г.

7

Даринка Иванова

Адм. № 702/15.12.2021г.

8

Спас Панайотов

Адм. № 703/16.12.2021г.

9

Богомил Младенов

Адм. № 706/17.12.2021г.

10

Мария Чингова

Адм. № 707/17.12.2021г.

11

Цветомира Георгиева

Адм. № 709/17.12.2021г.

12

Калина Трифонова

Адм. № 710/17.12.2021г.

13

Десислава Ангелова-Янева

Адм. № 712/17.12.2021г.

14

Катерина Дедова

Адм. № 713/20.12.2021г.

15

Мариела Кацамунска-Петрова

Адм. № 716/21.12.2021г.

16

Александра Димитрова

Адм. № 719/21.12.2021г.

17

Петромир Андреев

Адм. № 720/21.12.2021г.

18

Яница Панайотова

Адм. № 721/21.12.2021г.

19

Галина Минчева

Адм. № 723/22.12.2021г.

20

Михаела Ралчева

Адм. № 724/22.12.2021г.

21

Радост Петкова-Чобанова

Адм. № 725/22.12.2021г.

22

Галя Георгиева

Адм. № 726/22.12.2021г.

23

Пресияна Петрова

Адм. № 727/22.12.2021г.

24

Виктор Русев

Адм. № 728/22.12.2021г.

25

Мария Попова

Адм. № 729/23.12.2021г.

26

Славчо Арсов

Адм. № 732/23.12.2021г.

27

Деница Кехайова

Адм. № 733/23.12.2021г.

28

Павлина Петкова

Адм. № 735/29.12.2021г.

29

Теодора Тодорова

Адм. № 736/29.12.2021г.

30

Цветелина Михайлова

Адм. № 737/30.12.2021г.

31

Кристиян Торлозов

Адм. № 738/30.12.2021г.

32

Илиана Атанасова-Асенова

Адм. № 739/30.12.2021г.

33

Рени Кирилова

Адм. № 741/30.12.2021г.

34

Венета Караманолова

Адм. № 742/30.12.2021г.

35

Йоана Кръстева

Адм. № 743/30.12.2021г.

36

Атанас Мирчев

Адм. № 744/31.12.2021г.

37

Емилия Балийска

Адм. № 745/31.12.2021г.

38

Гергана Куклева

Адм. № 746/31.12.2021г.

39

Таня Събева

Адм. № 747/31.12.2021г.

40

Стела Настева

Адм. № 6/04.01.2022г.

41

Силвия Михайлова

Адм. № 18/04.01.2022г.

42

Симона Некова

Адм. № 19/04.01.2022г.

43

Калинка Илиева

Адм. № 21/04.01.2022г.

44

Нели Минкова

Адм. № 22/04.01.2022г.

 

Допуснатите кандидати следва да се явят за провеждане на събеседване, както следва:

От № 1 до № 15 на 26.01.2022г. от 09:30 часа, в гр. София,
бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, кабинет № 51.

От № 16 до № 30 на 27.01.2022г. от 09:30 часа, в гр. София,
бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, кабинет № 51.

От № 31 до № 44 на 28.01.2022г. от 09:30 часа, в гр. София,
бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, кабинет № 51.

Всички допуснати до участие в конкурса кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на събеседването.

Конкурсът ще се проведе при спазване на въведените  противоепидемични мерки и допуснатите кандидати следва да представят съответния валиден документ, съобразно актуалните заповеди на министъра на здравеопазването.

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по шестобалната система, като крайната оценка  е средноаритметичен резултат от поставените оценки от всеки член на конкурсната комисия. 

 

31 Януари 2022 г.

Обновление

СПИСЪК на класираните кандидати, участвали в конкурса за длъжността „Прокурорски помощник“ – 4 щ.бр., от които 1 щ. бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ

СПИСЪК

на класираните кандидати, участвали в конкурса
за
длъжността „Прокурорски помощник“ – 4 щ.бр., от които 1 щ. бр.
по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа

Конкурсната комисия, определена със РД-04-19/10.01.2022г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, изменена със Заповед № РД-04-40/18.01.2022г. класира кандидатите в конкурса, както следва:

На първо място: Мария Чингова, вх. адм. № 707/17.12.2021 г. - обща оценка 6,00

На второ място: Илиян Ярмин, вх. адм. № 688/07.12.2021 г. - обща оценка 5,92

На трето място: Йоана Жиланова, вх. адм. № 687/07.12.2021 г. - обща оценка 5,83

На четвърто място: Лилянка Лозанова, вх. адм. № 693/10.12.2021 г. - обща оценка 5,75

На пето място: Богомил Младенов, вх. адм. № 706/17.12.2021 г. - обща оценка 5,50

На шесто място: Стела Настева, вх. адм. № 6/04.01.2022 г. - обща оценка 5,33

На седмо място: Нели Минкова, вх. адм. № 22/04.01.2022 г. - обща оценка 5,25

На осмо място: Цветомира Георгиева, вх. адм. № 709/17.12.2021 г. - обща оценка 5,17

На девето място: Виктор Русев, вх. адм. № 728/22.12.2021 г. - обща оценка 5,08

На десето място: Симона Некова, вх. адм. № 19/04.01.2022 г. - обща оценка 5,00

На единадесето място: Цветелина Михайлова, вх. адм. № 737/30.12.2021г. - обща оценка 4,92

На дванадесето място: Дияна Терзиева, вх. адм. № 698/13.12.2021г. - обща оценка 4,83

На тринадесето място: Петромир Андреев, вх. адм. № 720/21.12.2021г.  обща оценка 4,83

На четиринадесето място: Яница Панайотова, вх. адм. № 721/21.12.2021г. - обща оценка 4,83

На петнадесето място: Радост Петкова-Чобанова, вх. адм. № 725/22.12.2021г. - обща оценка 4,83

На шестнадесето място: Катерина Дедова, вх. адм. № 713/20.12.2021г. - обща оценка 4,67

На седемнадесето място: Александра Димитрова, вх. адм. № 719/21.12.2021г. - обща оценка 4,67

На осемнадесето място: Михаела Ралчева, вх. адм. № 724/22.12.2021г. - обща оценка 4,67

На деветнадесето място: Мария Попова, вх. адм. № 729/23.12.2021г. - обща оценка 4,67

На двадесето място: Емилия Балийска, вх. адм. № 745/31.12.2021г. - обща оценка 4,67

На двадесет и първо място: Пресияна Петрова, вх. адм. № 727/22.12.2021г. - обща оценка 4,50

 

 Не класира кандидатите получили оценка по-ниска от 4,50:

 1. Симона Лазарова-Радева, вх. адм. № 690/09.12.2021г. - обща оценка 4,33
 2. Йолина-Мелани Велкова, вх. адм. № 696/10.12.2021г. - обща оценка 4,33
 3. Мариела Кацамунска-Петрова, вх. адм. № 716/21.12.2021г. - обща оценка 4,33
 4. Галина Минчева, вх. адм. № 723/22.12.2021г. - обща оценка 4,33
 5. Павлина Петкова, вх. адм. № 735/29.12.2021г. - обща оценка 3,50
 6. Теодора Тодорова, вх. адм. № 736/29.12.2021г. - обща оценка 3,67
 7. Кристиян Торлозов, вх. адм. № 738/30.12.2021г. - обща оценка 3,67
 8. Йоана Кръстева, вх. адм. № 743/30.12.2021г. - обща оценка 4,33