8 Юли 2021 г.

Обява - конкурс за длъжността „Главен експерт - криминалист“

Сподели

ОБЯВЯВА:

Конкурс за длъжността „Главен експерт-криминалист“ – 1 щ.бр. в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – следствения отдел на Софийска градска прокуратура, място на работа – Апелативен район София

 

На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът ще се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;
 7. образование: висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“ в областта на: хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; аграрни науки и ветеринарна медицина; здравеопазване и спорт; сигурност и отбрана;
 8. професионално направление: филология; право; администрация и управление; икономика; физически науки; химически науки; биологически науки; науки за земята; математика; информатика и компютърни науки; машинно инженерство; електротехника, електроника и автоматика; комуникационна и компютърна техника; енергетика; транспорт, корабоплаване и авиация; материали и материалознание; архитектура, строителство и геодезия; проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми; металургия; химични технологии; общо инженерство; ветеринарна медицина; медицина; стоматология; фармация; национална сигурност; военно дело;
 9. трудов стаж: 5 години;
 10. професионален опит: в областта на криминалистиката и изготвяне на криминалистични експертизи – 5 години.

Специфични изисквания:

 1. Да е вписан или да отговаря на условията за вписване в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от ЗСВ, клас „Криминалистични експертизи”;
 2. Компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Допълнителни изисквания:

С предимство ще бъдат кандидатите, притежаващи професионална насоченост в областта на графическото и техническо изследване на документи.

II.Описание на длъжността:

 1. Анализира дейностите в отдела във връзка с подпомагане работата на следователите по досъдебните производства.
 2. Участва като вещо лице или специалист – технически помощник в извършване на огледи на местопроизшествия или други процесуални действия при строго спазване изискванията на НПК; заснема с фото- и видеокамера; изземва веществени доказателства.
 3. Извършва криминалистичен анализ на обстоятелства по досъдебни производства и съдейства на следователите при назначаване на експертизи.
 4. Изготвя експертизи и/или експертни справки в областта на криминалистиката, както и други експертизи и/или справки в съответствие с квалификацията и специалната си подготовка.
 5. Явява се при призоваване в съдебни заседания за защита на експертните си заключения по експертизи, изготвени във връзка с изпълнение на служебните си задължения.
 6. Обезпечава технически провеждането и документирането на действия по разследването.
 7. При необходимост, извършва проверка в съответните информационните фондове във връзка с изготвяне на експертизи (експертни справки) по конкретни досъдебни производства или действия по разследването, при спазване на определения от директора на Националната следствена служба ред.
 8. По разпореждане на директора на НСлС, административния ръководител на Софийска градска прокуратура, завеждащия следствен отдел в Софийска градска прокуратура и началник отдел „Криминалистика“ в НСлС, оказва експертна и/или методическа помощ на следователите от следствения отдел в Софийска градска прокуратура и при необходимост на следователите от следствените отдели в окръжните прокуратури по конкретни разследвания.
 9. Съхранява и въвежда данни в следните дневници и регистри:
 • регистри за издадените справки от съответните информационни фондове;
 • регистър на изготвените експертизи/експертни справки;
 • регистър за посетените местопроизшествия и др.
 1. Поддържа и обезпечава мобилния център за разследване, разпределен на Софийска градска прокуратура.
 2. Изготвя справки и анализи по проблеми от основните функции на отдела.
 3. Прави предложения за подобряване организацията на работа в отдела с оглед неговата ефективност и оптимизация.
 4. Изготвя заявки за апаратура, консумативи и техническите средства, с които работи.
 5. Поддържа в изправност и правилно използва поверената му техника.

III. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

 1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;
 2. заверени преписи от документи за завършено висше образование;
 3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит (за удостоверяване на професионалния опит кандидатите да приложат заверени преписи от длъжностни характеристики или друг документ, удостоверяващ професионален опит в областта на криминалистиката и изготвяне на криминалистични експертизи; кандидатите – служители на МВР, да приложат и оригинал на кадрова справка);
 4. копие от Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от ЗСВ, за 2021 г., в който е включен кандидатът, разпечатка от ДВ (ако кандидатът е включен в такъв);
 5. медицинско свидетелство за работа;
 6. автобиография;
 7. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Софийска градска прокуратура с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, партер, кабинет 79, Информационен център.

 

IV. Процедура /Конкурсна комисия:

 1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността.
 2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.
 3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса;

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им;

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на посоченото общодостъпно място, както и на официалните интернет страници на ПРБ и СГП – www.prb.bg/bg/za-grazhdanite/karieri и http://www.prb.bg/ bg/sgp/karieri/.

 1. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа.
 2. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • писмен тест и събеседване по въпроси от областта на криминалистиката;
 • релевантен опит, относим към изискванията за длъжността;
 • професионална мотивация за работа в ПРБ.
 1. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

 1. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на официалните интернет страници на ПРБ и СГП – www.prb.bg/bg/za-grazhdanite/karieri и http://www.prb.bg/bg/sgp/karieri/ и на общодостъпно място – гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, партер, кабинет № 79, Информационен център.

 

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.

 

                

Обявата е публикувана във в-к „24 часа

10 Август 2021 г.

Обновление

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати в конкурса за длъжноста „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“ В ОТДЕЛ „КРИМИНАЛИСТИКА“ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА, С РАБОТНО МЯСТО – СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ В СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА, МЯСТО НА РАБОТА – АПЕЛАТИВЕН РАЙОН СОФИЯ – 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА,

ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1496/29.06.2021 г.

НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-61/04.08.2021 г. на главния прокурор на Република България, с решение по Протокол № 1/10.08.2021 г.

 Р Е Ш И:

 1. Допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, място на работа – Апелативен район София – 1 (една) щатна бройка, обявен със Заповед № РД-08-1496/29.06.2021 г. на главния прокурор на Република България, следните кандидати:
 • Илия Богданов Младенов, вх. № Адм. 461/29.07.2021 г.;
 • Николай Василев Кръстев, вх. № Адм. 470/30.07.2021 г.;
 • Иван Няголов Няголов, вх. № Адм. 481/06.08.2021 г.
 1. Недопуснати кандидати – няма.

Провеждането на писмения тест и събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 08.09.2021 г., от 09:30 ч., в сградата на Следствения отдел в Софийска градска прокуратура с адрес: гр. София, бул. „Монтевидео“
№ 21, ет. 7, кабинет 705.

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ

14 Септември 2021 г.

Обновление

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“

О Б Я В Л Е Н И Е
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ“
в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно
място – Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, място на работа – Апелативен район София – 1 (една) щатна бройка, обявен със Заповед
№ РД-08-1496/29.06.2021 г. на главния прокурор на РБ

На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 08.09.2021 г., на конкурсната комисия, назначена със Заповед № № РД-09-61/04.08.2021 г. на главния прокурор на Република България, ОБЯВЯВА резултатите от проведения конкурс за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, място на работа – Апелативен район София – 1 (една) щатна бройка:

 1. КЛАСИРА кандидатите за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, място на работа – Апелативен район София – 1 (една) щатна бройка, получили оценка най-малко 4,50, както следва:
 • Николай Василев Кръстев – I място;
 • Иван Няголов Няголов – II място.

 1. НЕКЛАСИРАНИ кандидати за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба, с работно място – Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, място на работа – Апелативен район София – 1 (една) щатна бройка, поради получена оценка по-ниска от 4,50, както следва:
 •   Илия Богданов Младенов

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ