8 Юли 2021 г.

Софийска градска прокуратура обявява конкурс за следните длъжности: „Съдебен деловодител“ и „Съдебен архивар“

Сподели

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. „Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура - 5 щ. бр., от които 2 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.
 2. „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура - 4 щ. бр.
 3. „Съдебен деловодител-ЦИССС“ в звено „ЦИССС“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура – 2 щ.бр., от които 1 щ. бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.
 4. „Съдебен архивар“ в служба „Архив“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ. бр.

 

Кратко описание на длъжностите:

„Съдебен деловодител“ и „Съдебен деловодител-ЦИССС“:

Приема, описва и изпраща всички входящи и изходящи документи в отдела, в който работи и въвежда данни в унифицираната информационна система; извършва вписвания в съответните деловодни книги и регистри; Обработва и въвежда данни в ЦИССС, съобразно Инструкция за организация и технология на работа с Централизираната информационна система на следствените служби; изпълнява и други задачи свързани с документооборота и административното обслужване на СГП и СО-СГП. При изпълнение на възложените задачи не допуска закъснения, забавяне или други отклонения; изпълнява и други дейности, възложени от административния ръководител, неговите заместници, завеждащ СО-СГП, съдебния администратор и прекия ръководител, свързани с изпълнение на длъжността; има задължения и носи отговорност за спазване законодателството на Република България, всички вътрешни правила, правилници и заповеди, касаещи дейността на ПРБ и СГП.

 

„Съдебен архивар“:

Съхранява всички приключени дела, преписки и деловодни книги, като ги класифицира, архивира и осигурява достъп до тях на правоимащите лица; изпълнява и други задачи свързани с документооборота и административното обслужване. При изпълнение на възложените задачи не допуска закъснения, забавяне или други отклонения; изпълнява и други дейности, възложени от административния ръководител, неговите заместници, завеждащ СО-СГП, съдебния администратор и прекия ръководител, свързани с изпълнение на длъжността; има задължения и носи отговорност за спазване законодателството на Република България, всички вътрешни правила, правилници и заповеди, касаещи дейността на ПРБ и СГП.

 

Изисквания за заемане на длъжностите:

„Съдебен деловодител“ и „Съдебен деловодител-ЦИССС“:
- завършено образование – средно
- професионален опит и стаж – не се изисква.

„Съдебен архивар“:
- завършено образование – средно
- професионален опит и стаж – не се изисква.

Други изисквания за всички длъжности:
- организираност и експедитивност;
- умения за работа в екип и комуникативност;
- способност за самостоятелна работа;
- инициативност и творчество в работата;
- познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността, за която се кандидатства;
- компютърна грамотност.

 

Изисквания съгласно чл. 91, чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ:

 1. български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове, в ПАПРБ, в класификатора на длъжностите в администрацията, издаден от ПК на ВСС, и в длъжностната характеристика за длъжността;
 7. 7. не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 8. не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 9. не е народен представител;
 10. не е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;
 11. не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

 

Начин на провеждане на конкурса за всички длъжности:

Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване, както следва:

Разглеждане на постъпилите заявления и допускане до конкурс на кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.

Решението на Комисията, относно допускането до конкурса се оформя в протокол и списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено, като се посочват основанията за недопускането им.

Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място: Съдебна палата, бул. „Витоша“, № 2, партер, кабинет 79, Информационен център, официалния сайт на Софийска градска прокуратура, раздел: „Кариери“, http://www.prb.bg/bg/sgp/karieri/.

В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото за провеждане на конкурса.

 

Начин за оценяване:

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

 • познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;
 • познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;
 • професионална мотивация за работа в СГП.

 

Резултатите се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по шестобалната система, като крайната оценка е средноаритметичен резултат от поставените оценки от всеки член на конкурсната комисия. Класират се само тези кандидати, които са получили крайна оценка  най-малко  4,50.

 

Конкурс се провежда и когато допуснатият кандидат е само един.

 

Необходими документи за кандидатстване:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса с описани всички длъжности, за които се кандидатства в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

5.1. Декларация от кандидата по чл. 95, ал. 2, т. 1 от ПАПРБ /получава се от деловодството/;

5.2. Собственоръчно заверено копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и свидетелство/специализация, които се изискват за длъжността;

5.3. Собственоръчно заверено копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудовия стаж;

5.4. Медицинско свидетелство;

5.5. Автобиография;

5.6. Други документи по избор на кандидата.

От кандидатите не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицата, избрани в конкурсната процедура, както и се предоставя медицинска справка от център за психично здраве.

 

Всички кандидати могат да се запознаят с характеристиката за длъжността в Софийска градска прокуратура, бул. „Витоша“ № 2, партер, кабинет 79, Информационен център.

 

Място на подаване на документите: гр. София, бул. „Витоша“  № 2, партер, кабинет 79, Информационен център, телефон: 02/9219473.

 

Място за обявяване на списъците или други съобщения

Определям общодостъпно място, на което да се обявяват списъците и съобщенията, във връзка с конкурса: гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша“, № 2, партер, кабинет 79, Информационен център, официалния сайт на Софийска градска прокуратура, раздел: „Кариери“, http://www.prb.bg/bg/sgp/karieri/.

 

 

Обявата е публикувана в брой 159 от 08.07.2021г. на вестник „24 часа“.

10 Август 2021 г.

Обновление

Списък на допуснатите до събеседване кандидати в конкурса за длъжностите: „Съдебен деловодител“, „Съдебен деловодител-ЦИССС“ и „Съдебен архивар“

 

СПИСЪК
на допуснатите до събеседване кандидати в конкурса за длъжностите:

„Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура - 5 щ. бр., от които 2 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа;

„Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ в

Следствения отдел на Софийска градска прокуратура - 4 щ. бр.;

„Съдебен деловодител-ЦИССС“ в звено „ЦИССС“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура – 2 щ.бр., от които 1 щ. бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа и

„Съдебен архивар“ в служба „Архив“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ. бр.

 Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-04-536/04.08.2021г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура реши да допусне до участие в конкурса следните кандидати:

 

За длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура - 5 щ. бр., от които 2 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа:

 1. Жени Желева-Стоилова, вх. адм. № 421/09.07.2021г.
 2. Гергана Гърбева, вх. адм. № 424/12.07.2021г.
 3. Мария Павликянова, вх. адм. № 429/14.07.2021г.
 4. Деяна Стоянова, вх. адм. № 431/15.07.2021г.
 5. Евгения Садовска, вх. адм. № 434/15.07.2021г.
 6. Иглика Джунова, вх. адм. № 440/16.07.2021г.
 7. Аделина Кленовска, вх. адм. № 442/20.07.2021г.
 8. Елена Петрова, вх. адм. № 447/21.07.2021г.
 9. Стефка Станоева, вх. адм. № 453/26.07.2021г.
 10. Таня Стоянова, вх. адм. № 458/28.07.2021г.
 11. Хризантема Петрова, вх. адм. № 459/29.07.2021г.
 12. Добринка Димитрова, вх. адм. № 466/29.07.2021г.
 13. Ивалена Петрова, вх. адм. № 471/02.08.2021г.
 14. Михаела Вълковска, вх. адм. № 474/03.08.2021г.
 15. Мартина Станчева, вх. адм. № 477/05.08.2021г.
 16. Мирела Рангелова-Захридова, вх. адм. № 478/05.08.2021г.
 17. Диана Лулчева, вх. адм. № 486/09.08.2021г.

 

За длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура -
4 щ. бр.
:

 1. Мария Павликянова, вх. адм. № 429/14.07.2021г.
 2. Евгения Садовска, вх. адм. № 434/15.07.2021г.
 3. Жени Желева, вх. адм. № 438/16.08.2021г.
 4. Иглика Джунова, вх. адм. № 440/16.07.2021г.
 5. Виктория Монова, вх. адм. № 441/16.07.2021г.
 6. Стефка Станоева, вх. адм. № 453/26.07.2021г.
 7. Добринка Димитрова, вх. адм. № 466/29.07.2021г.
 8. Ивалена Петрова, вх. адм. № 471/02.08.2021г.
 9. Жана Тодорова, вх. адм.№ 475/04.08.2021г.
 10. Диана Лулчева, вх. адм. № 486/09.08.2021г.

 

За длъжността „Съдебен деловодител-ЦИССС“ в звено „ЦИССС“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура – 2 щ.бр., от които             1 щ. бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа:

 1. Павлина Петкова, вх. адм. № 428/14.07.2021г.
 2. Иглика Джунова, вх. адм. № 440/16.07.2021г.
 3. Стефка Станоева, вх. адм. № 453/26.07.2021г.
 4. Добринка Димитрова, вх. адм. № 466/29.07.2021г.
 5. Ивалена Петрова, вх. адм. № 471/02.08.2021г.
 6. Диана Лулчева, вх. адм. № 486/09.08.2021г.

 

За длъжността „Съдебен архивар“ в служба „Архив“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ. бр.:

 1. Анжела Тонева, вх. адм. № 427/13.07.2021г.
 2. Мария Павликянова, вх. адм. № 429/14.07.2021г.
 3. Евгения Садовска, вх. адм. № 434/15.07.2021г.
 4. Таня Стоянова, вх. адм. № 458/28.07.2021г.
 5. Хризантема Петрова, вх. адм. № 459/29.07.2021г.
 6. Ивалена Петрова, вх. адм. № 471/02.08.2021г.
 7. Михаела Вълковска, вх. адм. № 474/03.08.2021г.
 8. Диана Лулчева, вх. адм. № 486/09.08.2021г.

 

Няма недопуснати кандидати до участие в конкурса за всички длъжности.

Допуснатите кандидати за всички длъжности следва да се явят за провеждане на събеседване на 25.08.2021г. от 09:30 часа, в гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша“ № 2, ет. 2, кабинет 51.

Комисията ще проведе едно събеседване с тези кандидати, които в заявлението за участие са вписали повече от една длъжност, съобразно съответните длъжности за които кандидатстват.

Класират се само тези кандидати, които са получили крайна оценка  най-малко 4,50.

Всички допуснатите до събеседване кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ

26 Август 2021 г.

Обновление

СПИСЪК на класираните кандидати

 

СПИСЪК на класираните кандидати, участвали в конкурса за длъжностите

„Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура - 5 щ. бр., от които 2 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа;

„Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ в

Следствения отдел на Софийска градска прокуратура - 4 щ.бр.;

„Съдебен деловодител-ЦИССС“ в звено „ЦИССС“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура – 2 щ.бр., от които 1 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа и

„Съдебен архивар“ в служба „Архив“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ.бр.

 

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-04-536/04.08.2021г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура класира  кандидатите в конкурса, както следва:

 

1.1. Класира кандидатите, получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура - 5 щ. бр., от които 2 щ.бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа:

 

На първо място: Гергана Гърбева, вх. адм. № 424/12.07.2021г., с оценка 6,00

На второ място: Жени Желева-Стоилова, вх. адм. № 421/09.07.2021г., с оценка 5,83

На трето място: Деяна Стоянова, вх. адм. № 431/15.07.2021г., с оценка 5,67

На четвърто място: Елена Петрова, вх. адм.№ 447/21.07.2021г., с оценка 5,33

На пето място: Аделина Кленовска, вх. адм. № 442/20.07.2021г., с оценка 5,17

На шесто място: Стефка Станоева, вх. адм. № 453/26.07.2021г., с оценка 5,00

На седмо място: Иглика Джунова, вх. адм. № 440/16.07.2021г., с оценка 4,83

На осмо място: Евгения Садовска, вх. адм. № 434/15.07.2021г., с оценка 4,67

 

1.2. Класира кандидатите, получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура - 4 щ. бр.:

 

На първо място: Виктория Монова, вх. адм. № 441/16.07.2021г., с оценка 6,00

На второ място: Жана Тодорова, вх. адм.№ 475/04.08.2021г., с оценка 5,83

На трето място: Жени Желева, вх. адм. № 438/16.08.2021г., с оценка 5,67

На четвърто място: Стефка Станоева, вх. адм. № 453/26.07.2021г., с оценка 5,00

На пето място: Иглика Джунова, вх. адм. № 440/16.07.2021г., с оценка 4,83

На шесто място: Евгения Садовска, вх. адм. № 434/15.07.2021г., с оценка 4,67

 

1.3. Класира кандидатите, получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Съдебен деловодител-ЦИССС“ в звено „ЦИССС“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура – 2 щ.бр., от които 1 щ. бр. по реда на чл.68, ал.1, т.3 от КТ - за заместване на работник или служител, който отсъства от работа:

 

На първо място: Павлина Петкова, вх. адм. № 428/14.07.2021г., с оценка 6,00

На второ място: Стефка Станоева, вх. адм. № 453/26.07.2021г., с оценка 5,00

На трето място: Иглика Джунова, вх. адм. № 440/16.07.2021г., с оценка 4,83

 

1.4. Класира кандидатите, получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Съдебен архивар“ в служба „Архив“ в Софийска градска прокуратура - 1 щ. бр.:

 

На първо място: Анжела Тонева, вх. адм. № 427/13.07.2021г., с оценка 6,00

На второ място: Евгения Садовска, вх. адм. № 434/15.07.2021г., с оценка 4,67

 

 1. Не класира кандидатите получили оценка по-ниска от 4,50:

Таня Стоянова, вх. адм. № 458/28.07.2021г. /кандидатства за длъжностите „Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура и „Съдебен архивар“ в служба „Архив“/

Добринка Димитрова, вх. адм. № 466/29.07.2021г. /кандидатства за длъжностите „Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура; „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура и „Съдебен деловодител-ЦИССС“ в звено „ЦИССС“/

Михаела Вълковска, вх. адм. № 474/03.08.2021г. /кандидатства за длъжностите „Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура и „Съдебен архивар“ в служба „Архив“/

Мартина Станчева, вх. адм. № 477/05.08.2021г. /кандидатства за длъжност „Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура/

Мирела Рангелова-Захридова, вх. адм. № 478/05.08.2021г. /кандидатства за длъжност „Съдебен деловодител“ в служба „Обща регистратура и деловодство“ в Софийска градска прокуратура/

 

КОНКУРСНА КОМИСИЯ