7 Януари 2021 г.

Конкурс за „шофьор-призовкар“ и „чистач“

Сподели

Районна прокуратура-Варна обявява 1 (една) свободна щатна бройка за  длъжността „шофьор-призовкар“ и 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „чистач“ в Районна прокуратура – Варна, по реда на чл. 70 ал. 1 от КТ – със срок за изпитване до 6 месеца.

Шофьорът-призовкар осъществява транспортно обслужване на Районна прокуратура – Варна с Териториално отделение - Девня и Териториално отделение -Провадия. Пренася кореспонденция, печатни материали, съобщения и други свързани с дейността на прокуратурата. Връчва призовки, съобщения и други книжа.

Чистачът извършва почистване и дезинфекциране на стаи, кабинети, коридори, санитарни възли, складови и др. помещения в Районна прокуратура – Варна с Териториално отделение-Девня и Териториално отделение-Провадия. При необходимост: Връчва призовки, съобщения и други книжа; Извършва вътрешен и външен разнос на документи; Приема, описва, разпределя и изпраща изходящи документи. Получава кореспонденция от пощенски оператор за РП-Варна.

 

І. Минимални и специфични  изисквания за заемане на длъжността „шофьор-призовкар“:

-          български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

-          да е навършил пълнолетие;

-          да не е поставен под запрещение;

-          да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

-          да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-          да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, ПАПРБ, в Класификатора по чл. 341, ал. 1 от  ЗСВ и в длъжностната характеристика за длъжността;

-          да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

-          да има минимален професионален опит: не по-малко от 3 години.

 

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

-          да познава нормативните актове, регламентиращи транспортната дейност /Закон за движение по пътищата, Правилник за прилагане на ЗДП, нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с осъществяваната дейност, здравословни и безопасни условия на труд и др./

-          да познава устройството на автомобила и правилата за неговото техническо обслужване и експлоатация;

-          реда и изискванията за извършване на ремонтни работи на МПС;

-          компютърните и други автоматизирани системи за управление на МПС /ако се изисква според техническите характеристики за експлоатация/;

Специални умения и компетенции:

-          умение за работа с граждани;

-          способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

-          способност да работи ефективно самостоятелно и в екип;

-          лични качества - лоялност, инициативност, изпълнителност, оперативност, комуникативност, тактичност, конфиденциалност и дискретност.

ІІ. Минимални и специфични  изисквания за заемане на длъжността „чистач“:

-          български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна на Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

-          да е навършил е пълнолетие;

-          да не е поставен под запрещение;

-          да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

-          да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-          да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, ПАПРБ, в Класификатора по чл. 341, ал. 1 от  ЗСВ и в длъжностната характеристика за длъжността.

-          да има минимална степен на завършено образование – основно.

-          не се изисква минимален професионален опит.

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

     - опит на подобна позиция; 

Специални умения и компетенции:

- умение за работа с граждани; 

- способност да планира, организира и разпределя собствената си работа;

- способност да работи ефективно с колегите си;

- лични качества – инициативност, организираност, изпълнителност, лоялност и дискретност.

 

Необходими документи:

  1. Заявление от кандидата;
  2. Декларация от кандидата:

- че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария,

- че не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

- за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ.

  1. Автобиография /CV/;
  2. Диплома за завършено образование – копие;
  3. Свидетелство за управление на МПС категория „С“ – копие (само за кандидатите за длъжността „шофьор-призовкар“);
  4. Свидетелство за съдимост;*
  5. Медицинско свидетелство за започване на работа;
  6. По преценка на кандидата: други документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит – копие.

*От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото следва да бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по установения ред.

     

Подборът на кандидатите ще се проведе по документи и събеседване с комисия. 

Срок за подаване на документи: до 25.01.2021 г. на адрес: гр. Варна, Районна прокуратура, бул. „Вл. Варненчик” №57, Съдебна палата,  ет. 3,  ст.306. Телефон за информация:  052/ 64-80-82   

1 Януари 1970 г.

Обновление

Резултати от проведения конкурс

28 Януари 2021 г.

Обновление

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „шофьор-призовкар“

Извлечение!

 

… 3. Комисията допуска до събеседване следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

вх. № на заявление

1.

М. К. Иванов

А-19/11.01.2021 г.

2.

Б. М. Янев

А-23/11.01.2021 г.

3.

И. Ст.Боев

А-25/12.01.2021 г.

4.

Д. М. Радев

А-28/13.01.2021 г.

5.

П. Й. Манолов

А-30/13.01.2021 г.

6.

В. Т. Димитров

А-35/14.01.2021 г.

7.

М. Т. Богданов

А-37/14.01.2021 г.

8.

Ст. П. Димитров

А-49/21.01.2021 г.

9.

С. И. Симеонов

А-52/22.01.2021 г.

10.

Г. С. Шаренков

А-54/22.01.2021 г.

 

 

3.1. Не допуска до събеседване следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Причини:

1.

Д. Г. Димитрова

Кандидатът не притежава категория  „С“ за управление на МПС, изискваща се за длъжността

 

Събеседването  с  допуснатите кандидати в процедурата за подбор за заемане на длъжността „шофьор-призовкар“,  комисията ще проведе от 10:00 часа на 01.02.2021 г.  в  Районна прокуратура-Варна, бул. „Вл. Варненчик” №57, гр. Варна, Съдебна палата, ет. III.

 

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „чистач“

 

… 4. Комисията допуска до събеседване следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

вх. № на заявление

1.

Е. Кр. Тонева

А-13/08.01.2021 г.

2.

В. М. Цанев

А-29/13.01.2021 г.

3.

Д. Ст. Георгиева

А-39/18.01.2021 г.

4.

Т. Кр. Иванова

А-40/18.01.2021 г.

5.

Б. Й. Георгиева

А-48/21.01.2021 г.

6.

С. Л. Апостолова

А-53/22.01.2021

7.

В. Л. Маркова

А-55/22.01.2021 г.

8.

Св. Ст. Стаматова

А-56/22.01.2021 г.

9.

Е. А. Исмаил

А-57/25.01.2021 г.

 

  • Не допуска до събеседване следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Причини:

1.

Ф.А. Ахмед

Кандидатът не е представил необходимите документи

2.

Р. Радулов

Кандидатът не е представил необходимите документи

3.

П. К. Иванова

Кандидатът не е представил необходимите документи

Събеседването  с  допуснатите кандидати в процедурата за подбор за заемане на длъжността „чистач“,  комисията ще проведе от 14:00 часа на 01.02.2021 г.  в  Районна прокуратура-Варна, бул. „Вл. Варненчик” №57, гр. Варна, Съдебна палата, ет.III.  

Комисия:

Председател:……   /п/

Членове: 1…… /п/

    2……./п/

27.01.2021 г.