23 Май 2020 г.

Свободни работни места на длъжност „Съдебен деловодител” в Районна прокуратура - гр. Стара Загора.

Сподели

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА

гр. Стара Загора, ул.“Свети Княз Борис”№ 77, ет.1, тел. (042) 613 477

 

на основание Заповед РП № 109/2020 г., на Районна прокуратура гр. Стара Загора,

ОБЯВЯВА конкурс за заемане на щатна длъжност „Съдебен деловодител” в администрацията на Районна прокуратура – Стара Загора (РП – Стара Загора)

 

1.   Кратко описание на длъжността: Съдебният деловодител води входящите и изходящите дневници, предоставя на прокурорите разпределените им материали и ги приема обратно, експедира изходящата кореспонденция, нанася в съответните дневници, книги и регистри информация за движението на преписките и делата, въвежда данни в Унифицираната информационна система на ПРБ.

Минимален размер на трудовото възнаграждение – 751 лева.

 

2.   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Длъжността може да се заеме от лице, което:

- е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария,

- пълнолетно е и не е поставено под запрещение;

- не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

- не е лишено по съответния ред от правото да заема определената длъжност, както и да заема длъжност в органите на съдебната власт;

- има завършено средно образование;

- не страда от психично заболяване;

- притежава компютърна грамотност и умения за работа със софтуерните продукти на Microsoft Word и Microsoft Excel;

- не е придобило и упражнило право на пенсия;

- притежава умения за работа в екип;

- притежава необходимите нравствени и професионални качества;

- притежава познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;

- познава нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността на съдебните служители;

 

2. Ограничения за назначаване – при назначаване на съдебни служители в прокуратурата се прилагат разпоредбите на чл.107а ал.1 от Кодекса на труда.

 

3. Начин на провеждане на конкурса: - конкурсът ще се проведе чрез събеседване с конкурсна комисия. Техническите правила за провеждане на събеседването се приемат от комисията за провеждане на конкурса и се оповестяват едновременно със списъците по допускане на кандидатите.

 

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Писмено заявление за участие в конкурса (по образец);

- Автобиография (тип CV);

-  Декларации (по образец);

-  Копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност и компютърна грамотност;

-  Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка;

-  Медицинско свидетелство за работа;

-  Медицинско свидетелство (удостоверение за психично здраве), издадено от Областен диспансер за психични заболявания по постоянен адрес на кандидата;

-  Копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността или удостоверяващи притежавани от кандидата качества.

От кандидатите не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Образците на документите са достъпни в електронен вариант на интернет страницата на Районна прокуратура - Стара Загора в раздел „Протичащи конкурси”, секция „Кариери” на адрес: http://www.prb.bg/bg/rpsz/konkursi/protichashi-konkursi/.

На разположение на кандидатите за запознаване е типова длъжностна характеристика за длъжността.

 

5. Място и срок за подаването на документи:

Документи се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) на място в Районна прокуратура - Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” №77, ет.1, стая № 10, в едномесечен срок от публикуването на настоящата обява в централен или местен ежедневник.

 

6. Съобщенията, свързани с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения на централния вход на сградата, в която се помещава Районна прокуратура - Стара Загора на адрес ул. „Свети Княз Борис” №77 и на интернет страницата на прокуратурата в раздел „Протичащи конкурси”, секция „Кариери”.

 

Обявата е публикувана на 23 май 2020 година във вестник „24 часа” бр. 135/2020 год.

26 Юни 2020 г.

Обновление

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА

 

обявен със Заповед РП № 109/20.05.2020г. на заместник на административния

ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора

 

1. Нина Николова Акбашева - регистрирани документи с вх. № 2898/2020г.

2. Ивелина Данчева Динева - регистрирани документи с вх. № 3193/2020г.

3.Кристина Драгостинова Йовчева - регистрирани документи с вх. № 3327/2020г.

4. Деница Добромирова Зехирева - регистрирани документи с вх. № 3328/2020г.

5. Цветелина Петева Иванова - регистрирани документи с вх. № 3360/2020г.

6. Диана Дамянова Славова - регистрирани документи с вх. № 3397/2020г.

 

 

Конкурсът ще се проведе с начален час 09:00 часа на 14.07.2020г., в заседателната зала на 2-рия етаж в сградата на ул. „Свети Княз Борис” №77, където ще се извърши проверка на самоличността и съответствието със списъка на допуснатите кандидати.

Конкурсната комисия ще проведе събеседване лично с всеки кандидат. Членовете на комисията ще оценят професионалната подготовка и другите качества, необходими за заемането на длъжността, с оценки по точки (мин. 1 – макс. 6). Крайната оценка ще се определи като средноаритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията за всеки отделен кандидат, като окончателно ще се класират само кандидатите с крайна оценка не по-малка от 4,50 точки.

Началните часове на събеседването ще се определят от Комисията в последователност по реда на подаването на документи за участие в конкурса, като за всеки кандидат ще се предвиждат до 15 минути.

Членовете на комисията ще оценяват професионалната подготовка, мотивацията за работа, креативността, комуникативността, уменията за работа в екип и другите качества, необходими за заемането на длъжността, с оценки по точки (мин. 1 – макс. 6). Оценката на кандидата ще се определя като средноаритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията за всеки отделен кандидат.

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на 14.07.2020г. на обявеното място за провеждане на конкурса, както следва:

1. Нина Николова Акбашева – в 09:00 часа

2. Ивелина Данчева Динева - в 09:20 часа

3.Кристина Драгостинова Йовчева - в 09:40часа

4. Деница Добромирова Зехирева - в 10:00 часа

5. Цветелина Петева Иванова - в 10:20 часа

6. Диана Дамянова Славова - в 10:40 часа.

 

Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да се явят на посочената дата, 5 минути преди определения час пред централния вход на сградата, в която се помещава Районна прокуратура – Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ № 77.

При явяването си участниците в конкурса следва да представят на комисията документ за самоличност.

 

Предвид обявената от Министерски съвет на Република България извънредна обстановка във връзка с разпространението на коронавирусна инфекция (COVID-19) и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на заразяване с вируса, следва явилите се кандидати за участие в конкурса, стриктно да спазват определените часове за явяване, както и препоръчаните от здравните власти противоепидемични мерки!!!

26 Юни 2020 г.

Обновление

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

С П И С Ъ К

НА  НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

„СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”

В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА

 

обявен със Заповед РП № 109/20.05.2020г. на заместник на административния

ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора

 

 

1. Елина Георгиева Георгиева - регистрирани документи с вх. № 2899/2020г.

 

 

ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕТО:

 

КАНДИДАТЪТ НЕ Е ПРЕДСТАВИЛ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРИТЕЖАВАНЕТО НА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ И УМЕНИЯ ЗА РАБОТА СЪС СОФТУЕРНИТЕ ПРОДУКТИ НА MICROSOFT WORD И MICROSOFT EXCEL ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА.

26 Юни 2020 г.

Обновление

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ

НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ”

В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА

 

 

1. Настоящите технически правила за провеждане на конкурс за назначаване на длъжността „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в администрацията на Районна прокуратура - Стара Загора, наричан по-долу „Конкурс”, са изготвени в изпълнение на т.4 от Заповед РП № 110/20.05.2020г. на заместник на административния ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора (РП – Стара Загора).

2. Техническите правила регламентират процедурата за провеждане на обявения със Заповед РП № 109/20.05.2020г. на заместник на административния ръководител на РП - Стара Загора конкурс.

3. Конкурсът е обявен на 23.05.2020г. във вестник „24 часа” бр. 135/2020 год. Срокът за подаване на документи за участие следва да изтича в 17:00 часа на 24.06.2020г.

4. Със Заповед РП № 110/20.05.2020г. на заместник на административния ръководител на РП - Стара Загора е определен поименен състав и председател на Комисия за провеждане на конкурса, наричана по-долу „Комисията”.

5. Конкурсът ще се проведе чрез събеседване, от определената със Заповед РП № 110/20.05.2020г. на заместник на административния ръководител на РП - Стара Загора конкурсна Комисия, съобразно чл.96, ал.1 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ).

Конкурсната комисия ще проведе събеседване лично с всеки кандидат. Членовете на Комисията ще оценят професионалната подготовка и другите качества, необходими за заемането на длъжността, с оценки по точки (мин. 1 – макс. 6). Крайната оценка ще се определи като средноаритметично число от оценките на всеки от членовете на Комисията за всеки отделен кандидат, като окончателно ще се класират само кандидатите с крайна оценка не по-малка от 4,50 точки.

6. Комисията ще проведе заседание на 26.06.2020г., на което ще се разгледа всяко постъпило заявление за участие в конкурса с приложенията към него, като се прецени тяхното съответствие с всички изисквания по т.2.1 и т.2.2 от Заповед РП № 109/20.05.2020г. на заместник на административния ръководител на РП - Стара Загора. Комисията ще допусне до участие в Конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.

7. На посоченото в т.6 от настоящите правила заседание, Комисията ще обективира своето решение относно допуснатите и недопуснати кандидати, като изготви протокол и списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

8. До 17:00 часа на 26.06.2020г. списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат обявени на таблото за съобщения, поставено на централния вход на сградата, в която се помещава Районна прокуратура - Стара Загора, находяща в гр.Стара Загора, ул.„Свети Княз Борис” № 77, както и на Раздел „Протичащи конкурси” на секция „Кариери“ на интернет страницата на РП - Стара Загора на адрес: http://www.prb.bg/bg/rpsz/konkursi/protichashi-konkursi/.

9. В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, началният час и мястото за провеждане на Конкурса. Заедно с този списък ще се оповестят и настоящите технически правила за провеждането му – чрез поставянето им на таблото за съобщения на централния вход на сградата на РП - Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” №77, както и в раздел „Кариери” на интернет страницата на Районна прокуратура – Стара Загора на адрес: http://www.prb.bg/bg/rpsz/konkursi/protichashi-konkursi/.

10. В списъка на недопуснатите кандидати ще се посочат основанията за недопускането, като на съответния кандидат в Конкурса съображенията за това ще се съобщят и писмено – чрез изпращане на писмено уведомление на посочения от кандидата адрес за кореспонденция.

11. Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до административния ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора в 7-дневен срок от получаване на писменото уведомление по т.10 от настоящите технически правила.

При подаване на възражение от недопуснат кандидат до административния ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора, документите на кандидата и протоколите за работата на комисията ще се предоставят на административния ръководител за произнасяне с окончателно решение по подаденото възражение в 3-дневен срок от депозирането му в деловодството на РП - Стара Загора. Подадено по този ред възражение не спира конкурсната процедура.

12. При липса на допуснати до участие в конкурса кандидати, Комисията предоставя на административния ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора протоколите за работата ѝ, заедно с документите на кандидатите и участниците в конкурса и цялата кореспонденция във връзка с конкурса, за прекратяване на конкурсната процедура със заповед на основание чл.98, ал.1 от ПАПРБ.

13. Конкурсът ще се проведе по обявения начин и когато допуснатият кандидат е само един.

14. Конкурсът ще се проведе с начален час 09:00 часа на 14.07.2020г., в заседателната зала на 2-ри етаж в сградата в гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” №77, където ще се извърши проверка на самоличността и съответствието със списъка на допуснатите кандидати.

За всички допуснати кандидати, комисията ще проведе събеседване лично с всеки кандидат. Началните часове на събеседването ще се определят от Комисията в последователност по реда на подаването на документи за участие в конкурса. Членовете на комисията ще оценяват професионалната подготовка, мотивацията за работа, креативността, комуникативността, уменията за работа в екип и другите качества, необходими за заемането на длъжността, с оценки по точки (мин. 1 – макс. 6). Оценката на кандидата ще се определя като средноаритметично число от оценките на всеки от членовете на комисията за всеки отделен кандидат.

15. Комисията ще класира само кандидатите, които имат крайна оценка от събеседването на конкурса не по-малка от 4,50 точки, като на първо място ще се класира кандидатът с най-висока оценка, на второ място кандидатът с втората по величина оценка и т.н.

16. За работата си, Комисията по провеждане на конкурса ще състави протокол, в който ще отрази резултатите - крайната оценка, брой точки от конкурса и класиране, съобразно получения от кандидатите резултат.

17. Комисията ще обяви резултатите от извършеното класиране в 3-дневен срок, считано от деня, следващ датата на провеждане на Конкурса, чрез поставяне на обявление на таблото за съобщения в сградата, в която се помещава РП - Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” №77, чрез публикуване в раздел „Кариери” на интернет страницата на РП – Стара Загора на адрес: http://www.prb.bg/bg/rpsz/konkursi/protichashi-konkursi/ и чрез изпращане на писмено съобщение на посочените от кандидатите адреси за кореспонденция. Ако съобщението не бъде прието на посочения от кандидата адрес, или ако последният е недействителен/погрешно посочен, конкретното обстоятелство се отбелязва на самото съобщение и същото се счита за връчено.

17. Изготвеният от Комисията протокол за проведения конкурс и извършеното класиране ще се представи на административния ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора в 3-дневен срок, считано от деня, следващ датата на провеждане на Конкурса, заедно с всички протоколи за работата на Комисията, документите на кандидатите и цялата кореспонденция във връзка с провеждането на конкурса.

16 Юли 2020 г.

Обновление

Класиране

К Л А С И Р А Н Е

 на участниците в конкурса за заемане на длъжността

„СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА

 

Днес, 16.07.2020г., конкурсна комисия, определена със Заповед РП № 110/20.05.2020г. на заместник на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ” в администрацията на Районна прокуратура - Стара Загора, обявен със обявен със Заповед РП № 109/20.05.2020г. на заместник на административния ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора, след провеждане на конкурса на 14.07.2020 г.,

О Б Я В Я В А

класирането на кандидатите, съобразно получения от тях резултат, както следва:

 

Класиране

Трите имена

Вх. № на документите на кандидата

Оценка от конкурса

1-во място

Нина Николова Акбашева

2898/2020г

5,96

2-ро място

Деница Добромирова Зехирева

3328/2020г

5,65

3-то място

Кристина Драгостинова Йовчева

3327/2020г.

5,04

4-то място

Цветелина Петева Иванов

3360/2020г.

4,63

 

Комисията НЕ класира, поради получени окончателни оценки по-ниски от 4,50 следните кандидати:

 

Трите имена

Вх. № на документите на кандидата

Оценка от конкурса

Ивелина Данчева Динева

3193/2020г.

2,63

Диана Дамянова Славова

3397/2020г

2,50