12 Февруари 2020 г.

Свободни работни места на длъжност „Съдебен деловодител” в Районна прокуратура - гр. Стара Загора.

Сподели

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА

гр. Стара Загора, ул.“Свети Княз Борис”№ 77, ет.1, тел. (042) 613 477

 

на основание Заповед РП № 38/2020 г., на Районна прокуратура гр. Стара Загора,

ОБЯВЯВА конкурс за заемане на четири щатни длъжности „Съдебен деловодител” в служба „Регистратура и деловодство” в Районна прокуратура – Стара Загора

 

1. Кратко описание на длъжността: Съдебният деловодител води входящите и изходящите дневници, предоставя на прокурорите разпределените им материали и ги приема обратно, експедира изходящата кореспонденция, нанася в съответните дневници, книги и регистри информация за движението на преписките и делата, въвежда данни в Унифицираната информационна система на ПРБ.

Минимален размер на трудовото възнаграждение – 683 лева.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Длъжността може да се заеме от лице, което:

 • е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария,
 • пълнолетно е и не е поставено под запрещение;
 • не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • не е лишено по съответния ред от правото да заема определената длъжност, както и да заема длъжност в органите на съдебната власт;
 • има завършено средно образование;
 • не страда от психично заболяване;
 • притежава компютърна грамотност и умения за работа със софтуерните продукти на Microsoft Word и Microsoft Excel;
 • не е придобило и упражнило право на пенсия;
 • притежава умения за работа в екип;
 • притежава необходимите нравствени и професионални качества;
 • притежава познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
 • познава нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността на съдебните служители;

2. Ограничения за назначаване – при назначаване на съдебни служители в прокуратурата се прилагат разпоредбите на чл.107а ал.1 от Кодекса на труда. 

3. Начин на провеждане на конкурса: - конкурсът ще се проведе чрез събеседване с конкурсна комисия. Техническите правила за провеждане на събеседването се приемат от комисията за провеждане на конкурса и се оповестяват едновременно със списъците по допускане на кандидатите. 

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Писмено заявление за участие в конкурса (по образец);
 • Автобиография (тип CV);
 • Декларации (по образец);
 • Копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност и компютърна грамотност;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка;
 • Медицинско свидетелство за работа;
 • Медицинско свидетелство (удостоверение за психично здраве), издадено от Областен диспансер за психични заболявания по постоянен адрес на кандидата;
 • Копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността или удостоверяващи притежавани от кандидата качества.

От кандидатите не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Образците на документите са достъпни в електронен вариант на интернет страницата на Районна прокуратура - Стара Загора в раздел „Протичащи конкурси”, секция „Кариери” на адрес: http://www.prb.bg/bg/rpsz/konkursi/protichashi-konkursi/.

На разположение на кандидатите за запознаване е типова длъжностна характеристика за длъжността.

5. Място и срок за подаването на документи:

Документи се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) на място в Районна прокуратура - Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис ” №77, ет.1, стая № 10, в едномесечен срок от публикуването на настоящата обява в местния печат.

6. Съобщенията, свързани с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения на централния вход на сградата, в която се помещава Районна прокуратура - Стара Загора на адрес ул. „Свети Княз Борис” №77 и на интернет страницата на прокуратурата в раздел „Протичащи конкурси”, секция „Кариери”.

Обявата е публикувана на 12 февруари 2020 година във вестник „Старозагорски новини” бр. 18/2020 год.

13 Март 2020 г.

Обновление

Обновление

 

Със  Заповед РП № 64 от 13.03.2020 г. на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Стара Загора

СЕ ПРЕКРАТЯВА обявеният със Заповед РП № 38/2020г. от 05.02.2020г. на административния ръководител на РП – Стара Загора КОНКУРС за заемане на длъжността „Съдебен деловодител” в служба „Регистратура и деловодство“ в Районна прокуратура - Стара Загора, по отношение на една щатна длъжност „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ в Районна прокуратура - Стара Загора.

КОНКУРСЪТ за останалите 3 щатни длъжности „Съдебен деловодител“ в служба „Регистратура и деловодство“ в Районна прокуратура - Стара Загора, продължава, както е обявен.

17 Март 2020 г.

Обновление

Технически правила за провеждане на конкурса

17 Март 2020 г.

Обновление

Списъци на допуснати и недопуснати до участие в конкурса кандидати

10 Април 2020 г.

Обновление

Класиране