6 Февруари 2020 г.

Свободни работни места в Районна прокуратура - гр. Стара Загора.

Сподели

Районна прокуратура - Стара Загора

Гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ № 77, ет.1, тел. (042) 613477

https://www.prb.bg/bg/rpsz

 

със Заповед РП № 36/05.02.2020 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора (РП – Стара Загора), на основание чл.100 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ)

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЧИСТАЧ“ В ЗВЕНО „ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА

 

1. Кратко описание на длъжността: Извършва санитарно-хигиенната дейност в административните сгради и помещенията, използвани от РП - Стара Загора и териториалните отделения в гр. Раднево и гр. Гълъбово към РП – Стара Загора.

Минимален размер на трудовото възнаграждение – минималната работна заплата за страната.

 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността: Длъжността може да се заеме от лице, което:

 • е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 • е навършило пълнолетие;
 • не е поставено под запрещение;
 • има завършено основно образование;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • не е лишено по съответния ред от правото да заема определената длъжност;
 • не би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • не е народен представител;
 • не е съветник в Общински съвет - Стара Загора, Общински съвет – Раднево или Общински съвет - Гълъбово;
 • не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 • не страда от психическо заболяване;
 • притежава необходимите нравствени и професионални качества;
 • не е придобило и упражнило право на пенсия;
 • не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;
 • не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия.

 

3. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

Процедурата ще се проведе по документи и чрез интервю (събеседване).

 

4. Необходими документи за кандидатстване за длъжността:

 • Писмено заявление за участие в подбора (по образец);
 • Декларация (по образец) за обстоятелствата по чл.95, ал.2, т.1 от ПАПРБ - че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и не е лишен от правото да заема определена длъжност.
 • Декларация (по образец) за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда.
 • Подробна автобиография;
 • Заверено от кандидата копие на диплома за завършено образование;
 • Заверени от кандидата копия на документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
 • Медицинско свидетелство за започване на работа;
 • Удостоверение за психично здраве, издадено от Областен диспансер по постоянен адрес на кандидата;
 • Други документи, по преценка на кандидата.

От кандидатите не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, като същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

 

Документите по образец могат да се получат безплатно на хартиен носител в сградата, в която се помещава Районна прокуратура гр.Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” №77, ет.1, стая № 10, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 часа. На разположение на кандидатите за запознаване е типова длъжностна характеристика за длъжността. Образците на документите са достъпни в електронен вариант на интернет страницата на РП - Стара Загора в раздел „Протичащи конкурси”, секция „Кариери” на адрес: http://www.prb.bg/bg/rpsz/konkursi/protichashi-konkursi/.

 

5. Място и срок за подаването на документи:

Документи се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) на място в Районна прокуратура гр.Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” №77, ет.1, стая № 10, в 15-дневен срок от деня, следващ деня на публикуване на обявата за провеждането на процедурата за подбор на интернет страницата на РП - Стара Загора. Когато последният ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден, като съответните действия се извършват до 17:00 часа;

 

6. Съобщенията, свързани с процедурата, ще се обявяват на таблото за съобщения на централния вход на сградата, в която се помещава Районна прокуратура - Стара Загора на адрес ул. „Свети Княз Борис” №77 и на интернет страницата на РП - Стара Загора в раздел „Протичащи конкурси”, секция „Кариери”.

24 Февруари 2020 г.

Обновление

Списък на допуснати до участие кандидати

27 Февруари 2020 г.

Обновление

Окончателно класиране на участниците в процедурата

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
за окончателното класиране на участниците в процедурата
 

След проведеното на 27.02.2020г. събеседване с участниците в процедурата за подбор и назначаване на съдебен служител на длъжността „Чистач" в Звено „Информационно и техническо обслужване“ в Районна прокуратура - Стара Загора, обявена със Заповед № РП 36/2020г. от 05.02.2020г. на административния ръководител на РП - Стара Загора, Районна прокуратура - Стара Загора обявява крайното класиране на участниците, както следва:

1. Петя Димитрова Вълчанова - регистрирана с вх. № 859/2020г.

2. Светослава Кирилова Желязкова - регистрирана с вх. № 1087/2020г.

3. Галина Томова Костова – регистрирана с вх. № 934/2020г.

 

 Районна прокуратура - Стара Загора ще покани писмено участника, класиран на 1-во място, за сключване на трудов договор за заемане на длъжността. Ако лицето не се яви в Районна прокуратура - Стара Загора в 14-дневен срок от получаването на писмената покана, ще бъде поканено за сключване на трудов договор лицето, класирано на 2-ро място.

Участниците в процедурата могат да получат обратно подадените от тях в оригинал свидетелства за съдимост и медицински удостоверения, след лично подаване на заявление на място в Районна прокуратура - Стара Загора, ул. “Св.Княз Борис I” № 77, ет.1, каб. № 10, и след собственоръчно заверяване на копия от тях за прилагането им в документацията за процедурата.

 

 

                                                Административен ръководител

                                                                        Районен прокурор:…../п/……………..

                                                                                                               (Гриша Мавров)