26 Август 2019 г.

Свободни работни места в Районна прокуратура - гр. Стара Загора.

Сподели

Районна прокуратура - Стара Загора

ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Старши специалист - счетоводител”, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, чл. 343, ал. 1 от ЗСВ и чл. 93 и 94 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България.

 

Кратко описание на длъжността: Старшият специалист - счетоводител подпомага главния счетоводител при изпълнение на задълженията му, осъществява финансово-счетоводното обслужване на прокуратурата в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • да притежава българско гражданство, да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение;
 • да не е осъждан за извършването на умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • да не е лишен по съответния ред от правото да заема определената длъжност, както и да заема длъжност в органите на съдебната власт;
 • да притежава минимална степен на завършено образование съгласно чл. 18 от Закона за счетоводството и трудов стаж – 2 години;
 • да не страда от психично заболяване;
 • да притежава компютърна грамотност и умения за работа със софтуерните продукти на Microsoft Word и Microsoft Excel;
 • да не е придобил и упражнил право на пенсия;
 • да притежава умения за работа в екип;
 • да притежава необходимите нравствени и професионални качества;
 • да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в Класификатора по чл.341 ал.1 от ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност в РП – Стара Загора;
 • да познава нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността.

2. Ограничения за назначаване – при назначаване на съдебни служители в прокуратурата се прилагат разпоредбите на чл.107а ал.1 от КТ

3. Начин на провеждане на конкурса: чрез събеседване.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Писмено заявление за участие в конкурса (по образец);
 • Подробна автобиография (тип CV);
 • Декларации (по образец);
 • Копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособности;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудовия стаж – трудова, служебна или осигурителна книжка;
 • Медицинско свидетелство за работа;
 • Удостоверение за психично здраве, издадено от Областен диспансер за психични заболявания по постоянен адрес;
 • Копия на други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността или удостоверяващи притежавани от кандидата качества.

От кандидатите не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Документите по образец могат да се получат безплатно на хартиен носител в сградата, в която се помещава Районна прокуратура гр.Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” №77, ет.1, стая № 10, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 часа. Образците на документите са достъпни в електронен вариант на интернет страницата на Районна прокуратура - Стара Загора в раздел „Протичащи конкурси”, секция „Кариери” на адрес: http://www.prb.bg/bg/rpsz/konkursi/protichashi-konkursi/.

На разположение на кандидатите за запознаване е типова длъжностна характеристика за длъжността: тук:

5. Място и срок за подаването на документи:

Документи се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно) на място в Районна прокуратура - Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис ” №77, ет.1, стая № 10, в едномесечен срок от публикуването на настоящата обява в местния печат.

6. Съобщенията, свързани с конкурса ще се обявяват на таблото за съобщения на централния вход на сградата, в която се помещава Районна прокуратура - Стара Загора на адрес ул. „Свети Княз Борис” №77 и на интернет страницата на прокуратурата в раздел „Протичащи конкурси”, секция „Кариери”.

 Обявата е публикувана на 26 август 2019 година във вестник „Старозагорски новини” бр. 130/2019 год.

26 Август 2019 г.

Обновление

Необходими документи за кандидатстване

Необходимите документи за кандидатстване може да изтеглите тук:

1 Октомври 2019 г.

Обновление

Технически правила за провеждане на конкурса

1 Октомври 2019 г.

Обновление

Списъци на допуснати и недопуснати до участие в конкурса кандидати

23 Октомври 2019 г.

Обновление

Класиране