21 Ноември 2018 г.

Свободни работни места в Районна прокуратура - гр. Стара Загора.

Сподели

Районна прокуратура - Стара Загора

Гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ № 77, ет.1, тел. (042) 613477

https://www.prb.bg/bg/rpsz

 

със Заповед РП № 170/20.11.2018г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора (РП – Стара Загора), на основание чл.100а, ал.2 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ)

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЧИСТАЧ“ В ЗВЕНО „ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА

 

1. Кратко описание на длъжността: Извършва санитарно-хигиенната дейност в административната сграда и помещенията в тях, използвани от Районна прокуратура - Стара Загора.

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността: Длъжността може да се заеме от лице, което:

 • е български гражданин;
 • е навършило пълнолетие;
 • не е поставено под запрещение;
 • има завършено основно образование;
 • не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
 • не е лишено по съответния ред от правото да заема определената длъжност;
 • не би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • не е народен представител;
 • не е съветник в Общински съвет - Стара Загора;
 • не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;
 • не страда от психическо заболяване;
 • притежава необходимите нравствени и професионални качества;
 • не е придобило и упражнило право на пенсия.

3. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

Процедурата ще се проведе по документи и чрез интервю (събеседване). Всяко постъпило заявление за участие в процедурата, ведно с приложените към него документи, ще се разглежда, като се извършва преценка дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността. До събеседване ще се допускат само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията.

За конкретната дата на провеждане на събеседването допуснатите кандидати ще бъдат уведомени чрез публикуване и поставяне на съобщение на местата за поставяне на съобщения на интернет страницата на РП - Стара Загора, на адрес: http://prb.bg/bg/rpsz/ в раздел „Кариери” и на таблото за обяви, разположено на входа на Районна прокуратура – Стара Загора, на адрес: гр.Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис I” № 77.

Провеждането на процедурата ще се извърши от административния ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора.

4. Необходими документи за кандидатстване за длъжността:

 • Писмено заявление за участие в конкурса (по образец);
 • Декларация (по образец) за обстоятелствата по чл.91, т. 1 - т.5 от ПАПРБ - че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и не е лишен от правото да заема определена длъжност.
 • Декларация (по образец) за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда.
 • Подробна автобиография;
 • Заверено от кандидата копие на диплома за завършено образование;
 • Заверени от кандидата копия на документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
 • Медицинско свидетелство за започване на работа;
 • Удостоверение за психично здраве, издадено от Областен диспансер по постоянен адрес на кандидата;
 • Други документи, по преценка на кандидата.

Документите по образец могат да се получат безплатно на хартиен носител в сградата, в която се помещава Районна прокуратура гр.Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис І” №77, ет.1, стая № 10, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 часа. На разположение на кандидатите за запознаване е типова длъжностна характеристика за длъжността. Образците на документите са достъпни в електронен вариант на интернет страницата на Районна прокуратура - Стара Загора в раздел „Протичащи конкурси”, секция „Кариери” на адрес: http://www.prb.bg/bg/rpsz/konkursi/protichashi-konkursi/.

5. Място и срок за подаването на документи:

Документи се подават лично или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно за подаване на документи за конкретния конкурс) само на място в Районна прокуратура гр.Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис І” №77, ет.1, стая № 10, в 15-дневен срок от деня, следващ деня на публикуване на обявата за провеждането на процедурата за подбор на интернет страницата на РП - Стара Загора.

6. Съобщенията, свързани с процедурата ще се обявяват на таблото за съобщения на централния вход на сградата, в която се помещава Районна прокуратура гр.Стара Загора на адрес ул. „Св. Княз Борис І” №77 и на интернет страницата на РП - Стара Загора в раздел „Протичащи конкурси”, секция „Кариери”.

21 Ноември 2018 г.

Обновление

Необходими документи за кандидатстване

Необходимите документи за кандидатстване може да изтеглите тук:

7 Декември 2018 г.

Обновление

Списък на допуснати до участие кандидати

21 Декември 2018 г.

Обновление

Окончателно класиране на участниците в процедурата