3 Юли 2020 г.

З А П О В Е Д - № РД - 64 / 30.06.2020 г.

Сподели

   З А П О В Е Д

      № РД - 64

     гр. Шумен, 30.06.2020 г.

 

 

          СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА – Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Шумен  ,  след проведен  конкурс за длъжността „прокурорски помощник“ в Районна прокуратура - гр. Шумен и представен протокол от назначената комисия, на основание чл. 100, ал.2 от ПАПРБ и  чл. 140 от ЗСВ

 

                                       О П Р Е Д Е Л Я М :

 

Атанас Маринов Маринов, с  подадено заявление с Вх. № А-177/2020 г., класиран на първо място , за спечелил конкурса за длъжността „прокурорски помощник“ в Районна прокуратура - гр. Шумен.

 

 Заповедта да се публикува във ведомствената страница на Районна прокуратура - гр. Шумен  в Интернет, както и да се постави на таблото на прокуратурата на втория етаж в Съдебната палата.

 

 

            

 

 

                               АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ

                               РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                                                          / С. АЛЕКСАНДРОВА/