16 Юни 2021 г.

Районна прокуратура град Плевен възложи проверки по три сигнала за нередности по време на изборите проведени на 04.04.2021 година

Сподели

На 14.06.2021 година в Районна прокуратура град Плевен са заведени три справки, постъпили от ОД на МВР град Плевен. Същите касаят евентуално извършени нарушения, свързани с политическите права на гражданите в деня на изборите за 45- то Народно събрание, проведени на 04.04.2021 година. 

На 14.06.2021 година в Районна прокуратура град Плевен са заведени три справки, постъпили от ОД на МВР град Плевен. Същите касаят евентуално извършени нарушения, свързани с политическите права на гражданите в деня на изборите за 45- то Народно събрание, проведени на 04.04.2021 година.  Констатирана е разлика между отразеното в изборните протоколи и отразеното в избирателните списъци на секции, относно избирателите, съответно бюлетини. Районна прокуратура град Плевен не е уведомена своевременно за посочените в справките обстоятелства и констатации, а едва на 14.06.2021 година, т.е. повече от два месеца след деня на изборите. Към справките са били приложени единствено копия на избирателни списъци и протоколи на СИК. Поради липса на данни за извършена каквато и да било проверка от органите на ОД МВР-Плевен според правомощията им по реда на ЗМВР и липсата на достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, Районна прокуратура град Плевен незабавно е възложила проверки на основание чл. 145 от Закона за съдебната власт. На органите на ОД на МВР град Плевен са дадени подробни, конкретни, писмени и задължителни указания по установяване на обстоятелствата изложени в справките. Указано е да се изискат документи, да се установи самоличността на лица, да се снемат писмени сведения, да се приложат справки и други. Разпредено е извършването на проверка и на Председателя на ЦИК.  Материалите от проверките следва да бъдат докладвани на Районна прокуратура град Плевен, която след анализ на резултатите, ще направи преценка събрани ли са достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер.