Вътрешни правила

Заповед за архивната дейност

Вътрeшни правила за архивната дейност

Заповед за деловодната дейност

Вътрешни правила за деловодната дейност

Заповед за предварителен контрол

Вътрешни правила за предварителен контрол

Заповед за вътрешния трудов ред

Правилник за вътрешния трудов ред

Заповед за вътрешни правила за експлоатацията на моторните превозни средства

Вътрешни правила за придобиването, разпределението, ползването и експлоатацията на моторните превозни средства

Заповед 266/2020 за документооборота на счетоводната дейност в Районна прокуратура - Перник

План за документооборота на счетоводната дейност в Районна прокуратура - Перник

Заповед за финансово управление и контрол

Системи за финансово управление и контрол

Заповед за Стратегия за управление на риска

Стратегия за управление на риска

Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд