СПИСЪК НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ РП КАРЛОВО, НЕПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ В СРОК

Всички служители на РП Карлово са подали декларации по ЗПКОНПИ в законоустановения срок.