РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗПКОНПИ ОТ СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В РП КАРЛОВО

№ по ред  Име, Фамилия Длъжност Декларация 
1 Мариянка Велева гл.счетоводител  Декларация 
2 Десислава Пирянкова съдебен деловодител  Декларация 
3 Петя Николова гл.специалист-адм.дейност  Декларация
4 Иванка Пингелова съдебен деловодител  Декларация 
5 Галя Сарандова съдебен деловодител  Декларация 
6 Анета Канагрохова съдебен секретар  Декларация 
7 Светла Моллова-Попова съдебен деловодител  Декларация 
8 Димитрина Минчева съдебен деловодител Декларация