РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.340А АЛ.2 ЗСВ ВЪВ ВР. С ЧЛ.35 АЛ.1 Т.1 ЗПКОНПИ ОТ СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В РП КАРЛОВО

№ по ред  Име, Фамилия Длъжност Дата на подаване Декларация 
1 Анета Канагрохова съдебен секретар 27.06.2018г.  Декларация
2 Галя Сарандова съдебен деловодител 25.06.2018г.  Декларация
3 Десислава Пирянкова съдебен деловодител 22.06.2018г.  Декларация
4 Димитър Дамянов шофьор-призовкар 25.06.2018г.  Декларация
5 Иванка Пингелова съдебен деловодител 25.06.2018г.   Декларация
6 Мариянка Велева гл.счетоводител 22.06.2018г.  Декларация
7 Петя Николова гл.специалист - адм.дейност 22.06.2018г.  Декларация
8 Светла Моллова-Попова съдебен деловодител 11.07.2018г.  Декларация
9 Стефка Чомуклиева куриер-чистач 22.06.2018г.  Декларация
10 Димитрина Минчева съдебен деловодител 31.05.2019 Декларация