РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗПКОНПИ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ РП КАРЛОВО

Към момента няма служители на РП Карлово, които да са подали декларация за промяна в декларираните обстоятелства по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ.