10 Януари 2014 г.

Отваряне на офертите по обществена поръчка „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура Кърджали

Сподели

Отварянето на ценовите оферти на участниците в обявената обществена поръчка, с предмет: „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна  прокуратура Кърджали“ ще се проведе  на 17.01.2014 г. от 11.00 часа в гр. Кърджали, ул.“Екзарх ...

Отварянето на ценовите оферти на участниците в обявената обществена поръчка, с предмет: „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна  прокуратура Кърджали“ ще се проведе  на 17.01.2014 г. от 11.00 часа в гр. Кърджали, ул.“Екзарх Йосиф“ № 1, ет. ІII, стая № 34

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Упълномощаването да бъде извършено с нотариална заверка на подписа.

 

Председател на Комисия, назначена със Заповед РП № 1/ 02.01.2014 г.

Гергана Колева – Заместник районен прокурор при РП-Кърджали