Към сайт на прокуратурата

Главен прокурор

на Република България

Главният прокурор поиска становище от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и Народното събрание във връзка с процедурите за съхраняване и унищожаване на информация, получена чрез СРС след закриване на Специализираната и Апелативната специализирана прокуратури

8 Юни 2022 г.

Сподели

Във връзка с законовите правомощия на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и Народното събрание да осъществяват наблюдение, респективно парламентарен контрол, на процедурите по съхраняване и унищожаване на информацията, получена чрез специални разузнавателни средства (СРС), главният прокурор информира за проблеми, които се очаква да възникнат при прилагането на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт по отношение на процедурите по прилагането на СРС, преустановяване на използването им и тяхното унищожаване след закриването на Специализираната и Апелативната специализирана прокуратури.

Промените предвиждат закриване на специализираните прокуратури, считано от 27.07.2022 г. От тази дата прокурорите от Специализирана прокуратура имат 7-дневен срок да изпратят  неприключилите наказателни производства по компетентност на други прокуратури, включително и  информация за прилаганите към момента на закриването СРС.

Преназначаването на магистратите влиза в сила също от 27.07.2022 г. и те вече няма да имат качеството на прокурори в специализираните прокуратури, респективно наблюдаващи прокурори по конкретни дела. Така се поставя под въпрос самото изпълнение на закона за всяко конкретно наказателно производство, вкл. за делата, по които са прилагани или се прилагат СРС, тъй като магистратите вече няма да имат правомощия да работят по тях.

Остават нерешени и въпроси, свързани с унищожаване на информацията, събрана съгласно Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС), и изпращането на финален доклад до съда. При  преустановяване прилагането на СРС наблюдаващият прокурор е длъжен незабавно да  уведоми съда, дал разрешението за прилагането им, а за да унищожи  информацията, събрана в хода на прилагането на СРС, е необходимо да получи в 10-дневен срок разпореждане за унищожаване.

В едномесечен срок след прекратяване прилагането на СРС прокурорът трябва да предаде доклад на съдията, разрешил специалните разузнавателни средства.

Имайки предвид, че с измененията на Закона за съдебната власт се закрива и Специализираният наказателен съд, възниква въпросът към кой съд следва да бъдат насочени тези документи – Софийски градски съд или друг компетентен първоинстанционен съд, пред който ще се разглежда делото.

Главният прокурор подчертава, че липсата на механизми за решаване на поставените проблеми, ще доведе до забавяне и нарушение на закона, както и че възниква риск в бъдеще да бъде възприето, че разпорежданията за унищожаване на събраната чрез прилагане на СРС информация, която няма да се използва за изготвяне на веществени доказателствени средства, са издадени от некомпетентен орган.