19 Май 2023 г.

Обучение за прилагане на интегриран подход в защита на децата жертви проведе Окръжна прокуратура - Видин

Сподели

Окръжна прокуратура – Видин проведе обучение съвместно с Националния институт на правосъдието на тема: „Интегриран подход в защита на децата жертви. Възможности за прилагане на относимите международни стандарти и Директива 2012/29/ЕС“.

То се организира за смесена група обучаеми от органите на съдебната власт в района на Окръжна прокуратура – Видин, в т.ч. Окръжен следствен отдел и Районната прокуратура, и от други компетентни институции в града - Областна дирекция на МВР, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Комплекс за социални услуги за деца и семейства.

Дискусионната форма на обучението осигури възможност за обмен на опит и добри практики в разглежданата тематична област.

Сред преподавателите в организираното събитие бяха проф. д-р Нели Петрова-Димитрова - председател на Управителния съвет на Института по социални дейности и практики, Иваничка Славкова – заместник-председател на Окръжен съд – Варна, ръководител на наказателно отделение и Ваня Ненкова – административен ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Видин.

Участниците в обучението дискутираха приложимото национално законодателство и възможностите за прилагане на международните стандарти и Директива 2012/29/ЕС.

Окръжният прокурор Ваня Ненкова представи опита и добрите практики в работата на прокуратурите в града, свързана със защита на децата жертви на местно ниво.

В рамките на обучението бяха обсъдени правни и социални аспекти при прилагането на интегриран подход в защита на децата жертви.

Обучението се проведе по Договор № BGJUSTICE-2.001-0001 (рег. №93-00-94)/07.04.20 в изпълнение на проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“ осъществяван с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.