18 Април 2019 г.

Рекордно нисък процент на върнати от съда прокурорски актове и висока ефективност в работата на прокурорите от Съдебен район – Сливен отчете Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Сливен г-н Пламен Стефанов по време на Отчетното събрание

Сподели

Рекордно нисък процент на върнати от съда прокурорски актове и висока ефективност в работата на прокурорите показват данните от отчета за дейността на Окръжна прокуратура – Сливен за 2018 г. Те бяха представени от Административния ръководител на прокуратура г-н Пламен Стефанов пред магистрати от Съдебен район – Сливен. Специални гости на проявата бяха г-н Огнян Дамянов – член на ВСС, г-жа Ася Петрова – Заместник на Главния прокурор при ВАП, г-н Валери Първанов – ръководител на отдел 02 „Досъдебно“ при ВКП и г-жа Иванка Козарова – Зам. административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас.

Рекордно нисък процент на върнати от съда прокурорски актове и висока ефективност в работата на прокурорите показват данните от отчета за дейността на Окръжна прокуратура – Сливен за 2018 г. Те бяха представени от Административния ръководител на прокуратура г-н Пламен Стефанов пред магистрати от Съдебен район – Сливен. Специални гости на проявата бяха г-н Огнян Дамянов – член на ВСС, г-жа Ася Петрова – Заместник на Главния прокурор при ВАП, г-н Валери Първанов – ръководител на отдел 02 „Досъдебно“ при ВКП и г-жа Иванка Козарова – Зам. административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас.

Прокурор Стефанов посочи, че се наблюдава ръст от 8,6% на наблюдаваните наказателни производства в сравнение с 2017 г. През 2018 г. са решени 83,7% от наблюдаваните досъдебни производства – 4545 дела, като 25% от тях или 1140 са внесени в съд.

Много добри са показателите за образуваните и приключени бързи производства – 514, като е установен ръст от 10,3% на този вид дела (през 2017 г. в техният брой е бил 466). Показателят е критерий за постигане на отлично ниво на  своевременно правосъдие.

Отчита се много добра срочност при провеждане на разследването, като 83% от делата са решени в 8 месечния срок, а само 21 дела или 1% - в срок над 2 години. В 30-дневния срок прокурорите са се произнесли и са решили общо 3802 бр. дела, като само 1 дело е решено извън този срок.

През 2018 г. прокурорите от Съдебен район – Сливен са внесли в съд 96 искания за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, като от тях уважени 90 или 93,8%.  През 2017 г. броят на внесените искания е бил  82, а от тях са уважени  86,6%.

През изминалата година в съда са внесени общо 1140 прокурорски акта, при 1143 за 2017 г.. Налице е статистически незначително намаление с три акта, което показва, че показателите са сходни с тези от предходната година. Тук е мястото да се отбележи и отчитания от данните на ОД на МВР – Сливен спад на регистрираните престъпления с 4,5%, което обяснява и незначителния спад във внесените в съд прокурорски актове.

Г-н Стефанов акцентира върху намалелият брой на върнатите за допълнително разследване дела. Те са само 24 или едва  2,1% от делата, внесени в съд. През 2017 г. този процент е бил 3,2%, а през 2016 г. – 4,48%. Тези данни констатират, че е налице ясно изразена тенденция за повишаване на качеството на работа на прокурорите от района на Окръжна прокуратура – Сливен.

Едва 1,3% от делата са приключили с влезли в сила оправдателна присъда. Оправдани са 15 лица или 1,1% от общо 1320 осъдени и санкционирани лица с влезли в сила съдебни актове.

Окръжна прокуратура – Сливен отчета много добри резултати в дейността си по различните надзори.

Увеличен е броят на получените за изпълнение наказания с 2,46% спрямо 2017 г., като всички са изпратени за изпълнение. Общо 135 бр. частни наказателни дела за групиране на наложените наказания са образувани по предложение на прокурорите, като всички разгледани предложения са уважени от съда.

Увеличен е броят на внесените искове по гражданско-съдебния надзор – 16 бр., като от разгледаните няма неуважени.

Увеличен е и броят на образуваните преписки по надзора за законност – с 10%, като 92% от проверките са инициирани от прокурор. Внесени са общо 21 бр. протеста по надзора за законност, с които се оспорват отделни разпоредби от приетите или изменени подзаконови нормативни актове на Общинските съвети. От тях са разгледани 15 и само един не е бил уважен от съда.

Г-жа Козарова заяви, че през изминалата година прокурорите от Съдебен район – Сливен са постигнали много добри резултати във всички направления на прокурорската дейност. Тя отличи рекордно ниския процент на върнатите от съда прокурорски актове, но също така и постигнатият значителен ръст при бързите производства, като посочи, че те са изключително важен ресурс за по-бърз и по-евтин съдебен процес.

Г-жа Петрова и г-н Първанов и изразиха поздравления от името на ръководството на Прокуратурата за постигнатото през 2018-та година, като подчертаха, че Сливенска окръжна прокуратура е много добре и ефективно работеща прокуратура. Към техните думи се присъедини и г-н Дамянов, който изказа поздравления от името на ВСС. Гостите пожелаха здраве и много бъдещи успехи на всички прокурори от Съдебен район – Сливен.