23 Ноември 2020 г.

Заповед относно въвеждане на противоепидемични мерки в ОП -Силистра и Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Силистра

Сподели

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СИЛИСТРА

ЗАПОВЕД№282

гр.Силистра, 19.11.2020г.

Теодор Желев - Административен ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Силистра, на основание чл.140. ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт, като взех предвид Заповед №РД-01 -609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, зачестилите случаи на заболели от COVID-19 от личния състав на ОП и РП – Силистра и в допълнение на моя Заповед № 277/10.11.2020г.,

ЗАПОВЯДВАМ:

I.Считано от 20.11.2020 г. до отпадане на необходимостта, се въвеждат следите противоепидемични мерки в ОП -Силистра и Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Силистра:

1.Подаването на заявления, жалби, сигнали от граждани и ЮЛ, да става по електронен път на е-mail: [email protected]. А при невъзможност, както и кореспонденцията, пренасяна от служители на „Български пощи" ЕАД и другите куриерски служби, да се извършва на т.нар. гише на „Деловодството“ на ОП – Силистра. от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:30 ч.

2.Справки по преписки и дела да се извършват по телефоните или по електронен път, на обявените на официалната страница на ОП – Силистра телефони и електронни адреси.

3.Кореспонденцията между Окръжна и Районна прокуратура, когато това позволява да се осъществява по ел.поща, а  при невъзможност, да се извършва на гише в „Деловодството“ .

4.Дезинфекцията и почистването в работните и общите помещения, да се извършва от чистачките, както е указано в Заповед №277/10.11.2020г.

5.Помещенията задължително да се проветряват на всеки астрономически час.  

6.До работните помещения, да не се допускат лица с прояви на остри респираторни болести {повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).

7.При движение извън кабинетите и в затворени помещения при невъзможност от спазване на физическа дистанция, най-малко 1,5м. магистратите и съдебните служители, задължително да ползват предпазни средства (маски/предпазни шлемове, ръкавици).

8.В работно време, да се преустановят несъществените контакти между магистрати и съдебни служители на работните места. При изпълнение на служебните задължения, комуникацията между съдебни служители и магистрати по възможност, да се извършва по телефон или ел. поща.

9.Посещения на прокурори от РП - Силистра в ОП – Силистра, да се осъществяват единствено, след изрично повикване от административния ръководител на ОП – Силистра или негов заместник.

10.Приемането на заявления в ОСлО при ОП – Силистра, да се извършва по стария ред, а получаването на готовите удостоверения да става на място в пропускателния пост на сградата на РП – Силистра.

11.Призоваването на лица по досъдебни производства и преписки, да се извършва по телефон или по електронен път и само в краен случай по адрес, чрез призовкаря.

12.Провеждането на разпити на свидетели и обвиняеми лица, да се извършва с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията и координирано между следователите, с оглед предотвратяване струпването на много хора в помещенията на ОСлО при ОП - Силистра.

13.Адвокати, обвиняеми, свидетели, вещи лица и други призовани от следователите, да бъдат допускани в помещенията на ОСлО, след извършена дезинфекция на ръцете и измерване на телесната температура, на входа на пропускателния пост, а в случай на отказ от страна на посетителите, да се уведомява призовалият го следовател или завеждащия ОСлО при ОП - Силистра, за предприемане на съответните действия, с оглед предпазване от разпространение на инфекцията.

14.Външни лица без предпазни средства /маска или предпазен шлем/ да не се допускат до работните помещения на ОП и ОСлО при ОП – Силистра. Всички магистрати са длъжни да уведомяват окръжния прокурор, а съдебните служители съдебния администратор при проява на симптоми на заразата или остро респираторно заболяване {повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или узнаване, че са били контактни лица заразени с COVID19.

II. Препоръчва се на всички магистрати и съдебни служители, когато в извън работно време посещават закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, административни учреждения, търговски и други обекти да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа ,шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение №3 от Заповед №РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

III.Контрола по изпълнението на въведените с настоящата заповед противоепидемичните мерки в ОП — Силистра, се възлага на г-жа M.Б. – съдебен администратор  при ОП-Силистра.

IV.Контрола по изпълнението на въведените с настоящата заповед противоепидемичните мерки за ОСлО при ОП – Силистра, се възлага на г-жа M.Н - завеждащ ОСлО при ОП – Силистра.

Настоящата заповед, да се доведе до знанието на всички магистрати и съдебните служители от ОП - Силистра и ОСлО при СОП, чрез изпращане по ел. поща и публикуване на интернет страницата на ОП – Силистра.

Копие от същата, да се постави на входа на Районна прокуратура Силистра.

Копие от заповедта, да се изпрати на председателите на ОС – Силистра, PC - Силистра, на Началника на 03 „Охрана" – Силистра и Директор на ОД на МВР гр.Силистра, за сведение.

Настоящата заповед, да се изпрати по ел. поща на Административния ръководител на Районна прокуратура Силистра, за сведение и изпълнение.

                                               АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ,

                                               ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:

                                               /Т.Ж/