18 Март 2022 г.

През 2021 година Окръжна прокуратура – Шумен отчита трайна тенденция за скъсяване на времевия интервал от започването на досъдебното производство до окончателното му решаване

Сподели

Дейността на Окръжна прокуратура – Шумен и разследващите органи през отчетната 2021 година беше представена на отчетно съвещание от административния ръководител на структурата – окръжен прокурор Маргарита Георгиева. Събитието уважиха прокурорът от Върховна касационна прокуратура – Марио Стоянов, заместник – административният ръководител на Апелативна прокуратура – Варна Станислав Андонов, председателят на Окръжен съд – Шумен – съдия София Радославова, директорът на Областната дирекция на МВР в града Георги Гендов.

Характерни за района на Окръжна прокуратура – Шумен са престъпленията против собствеността, престъпления против личността, документни престъпления, общоопасни престъпления, такива против реда и общественото спокойствие, против финансовата, данъчната и осигурителните системи. Наблюдава се тенденция от последните две години за увеличаване броя на грабежите, противозаконното отнемане и битовите кражби, престъпления характерни за 90-те години на ХХ век.

През 2021 г. прокуратурите в Шуменския съдебен район работиха в условията на устойчива натовареност. Незаетият прокурорски щат в прокуратурите от съдебния район и през настоящия отчетен период обусловя по-високата натовареност на прокурорите, като е създадена добра организация, а прокурорите имат много добра лична мотивация за работа.

Затвърди се практиката, прокурорите да се произнасят в срок до един месец при решаване на преписките. Делът на решените през 2021 г. преписки спрямо общо наблюдаваните остава висок – 96,7% (за 2020 г. – 95,7%). Прокурорите от съдебния район са наблюдавани общо 3691 преписки, всички са решени в едномесечния срок. За сравнение, през 2020 г. са наблюдавали 4246 преписки.

През изминалата година в прокуратурите в съдебния район са наблюдавани малък брой преписки, образувани по сигнали от контролни органи - 25 преписки,  през 2020 г. те са 23. Основно преписки се образуват по сигнали от Националната агенция по приходите и всички са наблюдавани в Окръжна прокуратура - Шумен. Този показател не зависи от активността на прокуратурата, а от инициативността на контролните органи.

През последните няколко години въпреки натовареността и незапълнения прокурорски щат в прокуратурите в съдебния район са решени по-голямата част от наблюдаваните досъдебни производства през 2021 г. – 82,46%. Това съотношение за 2020 г. е 76,75% и 78,57% през 2019г., което показва положителната тенденция на висок процент решени досъдебни производства спрямо наблюдаваните.

И през 2021 г. ръководствата на окръжна и районна прокуратури в съдебния район са осъществявали засилен контрол върху качеството и срочността на разследването. Осъществява се контрол от административните ръководители за спазване на процесуалните срокове. През последните няколко години се наблюдава трайна тенденция за приключване на значителна част от водените досъдебни производства.  Предприети са административно-организационни мерки за подобряване срочността на разследване на висящите досъдебни производства, с оглед скъсяване на времевия интервал от започването на досъдебното производство до окончателното му решаване с краен прокурорски акт. 

За отчетния период в съдилищата са внесени общо 771 прокурорски актове от прокурорите от района, в т.ч. обвинителни актове, споразумения, постановления по чл.78а от НК. За периода са предадени  на съд общо 785 лица. За сравнение през 2020 г. в съдилищата са внесени общо 635 прокурорски актове от прокурорите от района, в т.ч. обвинителни актове, споразумения, постановления по чл.78а от НК. За периода са предадени  на съд общо 650 лица.

В прокуратурите от съдебния регион и в следствения отдел и през изминалата година се работи при изградени отношения на толерантност, много добра комуникация, отчетност и прозрачност. При изпълнение на служебните си задължения прокурорите, следователите и служителите  проявяват активност, отговорност и професионализъм.

През миналата година в ОДМВР-Шумен от 2887 дела на производство са били приключени общо 2227. Изпратени на компетентните прокуратури с привлечени обвиняеми лица и мнение за предаване на съд са 918 досъдебни производства, с мнение за прекратяване на наказателното производство - 803 дела и с мнение за спиране на наказателното производство – 506 дела. Най-голям относителен дял от всички разследвани от разследващи полицаи престъпления през 2021 г. имат кражбите – общо 420 или 14,5%. Същото се отнася и за новообразуваните досъдебни производства през 2021г. – 347 бр. или 15,4%. Най-голям брой бързи производства има образувани за незаконно преминаване през границата по чл.279 НК – 94бр. или 28,1%.

И през 2021 г. прокурорите в Шуменския съдебен район работиха в условията на определени ограничения, наложени от продължаващата пандемична обстановка от Ковид – 19. Предприетите от ръководствата на Окръжна прокуратура и на Районна прокуратура организационни мерки, успяха да запазят живота и здравето на работещите в структурите.

Приоритет в дейността на административното ръководство на Шуменската окръжна прокуратура за 2022 г. ще бъде продължаване мониторинга върху срочността и качеството на разследването в досъдебното производство, провеждано от разследващите органи в МВР и в Окръжен следствен отдел при ОП-Шумен.