10 Май 2022 г.

КОНКУРС за заемане на 2 щатни бройки за длъжност „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ"

Сподели

КОНКУРС за заемане на 2 щатни бройки за длъжност „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“,

при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 2 щатни бройки за длъжност „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“,

при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда

 

Описание на длъжността: Съдебният деловодител приема, описва, разпределя и изпраща всички входящи и изходящи документи. Предоставя на прокурорите и следователите разпределените им материали. Работи с входящи дневници, следствени книги, азбучници и други деловодни книги, водени в Окръжна прокуратура – Русе. Предава в архив приключените преписки и дела. Въвежда данни в Унифицираната информационна система (УИС) на Прокуратурата на Р България и извежда справочна информация от нея.

Основни изисквания: Кандидатът да е лице, което:

 1. е български гражданин;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. 6. отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;
 7. има завършено средно образование

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet;
 2. Работа със статистика – обработка на статистически данни;
 3. Работа със стандартно офис-оборудване;
 4. Добра езикова и писмена култура;
 5. Умение за работа с граждани;
 6. Умения за работа в екип и комуникативност.
 7. Оперативност, организационни умения и инициативност;

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

Конкурсът ще се проведе на три етапа: 1) по документи; 2) практически изпит на умения за работа с MS Office /Word, Excel, Outlook/ и офис-техника; 3) събеседване.

Първи етап – по документи:

1.Конкурсната комисия разглежда постъпилите заявления, като преценява дали представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.

2.Комисията оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите до участие конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- в списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на провеждане на конкурса (не по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка), началния час и мястото на провеждане на следващите етапи от конкурса.

- в списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено, като се посочват съображенията за недопускането им. Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до административния ръководител в 7-дневен срок от съобщението. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Конкурсът се провежда и при един допуснат кандидат.

Втори етап – практически изпит на умения за работа с MS Office (Word, Excel, Outlook) и офис-техника. Максимален брой точки – 30:

Работа с MS Word:

На кандидатите се диктува текст, който те набират, форматират като официална кореспонденция и разпечатват. Изготвеното писмо следва да отговаря на граматическите и правописни правила в българския език. В долната част на листа кандидатът изписва трите си имена и се подписва. Максимален брой точки – 10. При наличие на разпечатка и пълно изпълнение на поставената задача, кандидатът получава максимален брой точки. При липса на разпечатка или разпечатан празен лист кандидатът получава 0 (нула) точки.

Работа с MS Excel:

Кандидатите следва да създадат, форматират и отпечатат таблица по предварителен образец. В долната част на листа кандидатът изписва трите си имена и се подписва. Максимален брой точки – 15. При наличие на разпечатка и пълно изпълнение на поставената задача, кандидатът получава максимален брой точки. При липса на разпечатка или разпечатан празен лист, кандидатът получава 0 (нула) точки.

Работа с офис-техника:

На кандидатите се възлага задача, свързана с използване на офис-техника (електронна кореспонденция, мултифункционално устройство, факс). Максимален брой точки – 5. При липса на разпечатка или разпечатан празен лист кандидатът получава 0 (нула) точки. Към конкурсната документация се прилагат всички листи, отпечатани и подписани от кандидата, включително и празните.

Време за работа за практическия изпит – 40 минути.

Решенията на задачите за проверка на компютърната грамотност на кандидатите се съхраняват в електронен вид на сървъра на ОП Русе до издаване на разпореждане от окръжния прокурор за унищожаването им.

Трети етап - събеседване:

До трети етап се допускат кандидатите, класирани на първите 15 места след практическия изпит – получилите най-висок брой точки от общо 30 възможни. При събран равен брой точки от класираните на петнадесето и следващо място, до събеседване се допускат всички кандидати с равен резултат. Допуснатите кандидати се оценяват по следните показатели:

 1. Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността: Правилник за администрацията на Прокуратура на РБългария, Етичен кодекс на съдебните служители.
 2. Професионална мотивация за работа в Окръжна прокуратура – Русе.

Резултатите се отразяват в карта за оценка от всеки член на комисията по шестобалната система. Крайната оценка от третия етап се формира като средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Кандидатите се класират, съобразно получения от тях резултат.

В 3-дневен срок от приключване на конкурса, Комисията представя на административния ръководител – окръжен прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати. Участникът, класиран на първо място, ще бъде поканен за сключване на трудов договор. При неявяване на лицето в 14-дневен срок, ще бъде поканено следващото класирано лице.

Кандидатите лично или чрез пълномощник следва да представят следните документи:

1) Писмено заявление за участие в конкурса;

2) Автобиография – тип СV;

3) Декларация по чл.95 ал.2 т.1 от ПАПРБ;

4) Заверени от кандидата копия от дипломи за завършено образование;

5) Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи трудов стаж (при наличие на такива);

6) Медицинско свидетелство за работа;

7) Медицинско свидетелство, удостоверяващо психичното състояние;

8) Други документи по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост. Същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се подписва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

            Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник на адрес: Окръжна прокуратура – Русе, Съдебна палата, ет.3, ст.4, в 30-дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата във вестник „Утро” – до 09.06.2022г. включително.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на разположение за запознаване на всеки кандидат при подаване на документи в Окръжна прокуратура – Русе.

            Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в Съдебната палата и на интернет страницата на Окръжна прокуратура – Русе: https://prb.bg/opruse/bg/karieri

За допълнителна информация – тел. 082/881 304.

Обявата е публикувана във в-к „Утро“ на 10.05.2022г.

 

 

                                                                       ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:    /п/