6 Януари 2021 г.

КОНКУРС за заемане на 1 щатна бройка за длъжност „СЪДЕБЕН СТАТИСТИК“

Сподели

О Б Я В Л Е Н И Е

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 щатна бройка за длъжност „СЪДЕБЕН СТАТИСТИК“,

при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда

 

Описание на длъжността: Съдебният статистик осигурява събирането, обработването, обобщаването, систематизирането, съхраняването, анализирането и използването на статистическата информация за дейността на Окръжна прокуратура – Русе. Статистикът извежда справочна информация от Унифицираната информационна система (УИС) на Прокуратурата на Република България, като периодично изготвя и изпраща статистически справки до съответните органи и институции.

Основни изисквания: Кандидатът да е лице, което:

 1. е български гражданин;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. 6. отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;
 7. има завършено средно образование

Специфични изисквания:

 1. Компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet;
 2. Работа със статистика – обработка на статистически данни;
 3. Работа със стандартно офис-оборудване;
 4. Добра езикова и писмена култура;
 5. Умение за работа в екип и комуникативност;
 6. Оперативност, организационни умения и инициативност.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

1) по документи;

2) практически изпит (тест) за работа с нормативната уредба по Закона за статистиката, Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията на ПРБ, Етичния кодекс на съдебните служители, Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) и уменията за работа с MS Office (Word, Excel, Outlook);

3) събеседване.

Първи етап – по документи:

1.Конкурсната комисия разглежда постъпилите заявления, като преценява дали представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.

2.Комисията оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите до участие конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- в списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на провеждане на конкурса (не по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка), началния час и мястото на провеждане на следващите етапи от конкурса.

- в списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено, като се посочват съображенията за недопускането им. Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до административния ръководител в 7-дневен срок от съобщението. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Конкурсът се провежда и при един допуснат кандидат.

Втори етап - практически изпит (тест) за работа с нормативната уредба по Закона за статистиката, Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията на ПРБ, Етичния кодекс на съдебните служители, Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) и уменията за работа с MS Office (Word, Excel, Outlook). Максимален брой точки – 20:

 1. На кандидатите се предоставя тест, който съдържа:

- 10 въпроса, свързани с нормативната уредба- максимален брой точки- 10;

- задача: анализ на данни, оформяне на данните в табличен вид и създаване на диаграма – максимален брой точки – 6;

- изготвяне на електронно писмо, прикачване на тестовите файлове и изпращане на посочен ел.адрес; разпечатване на изготвените тестови файлове, като в долната част на листа кандидатът изписва трите си имена и се подписва – максимален брой точки – 4.

 1. Време за работа – 45 минути.

Решенията на теста на кандидатите се съхраняват в електронен вид на сървъра на ОП Русе до издаване на разпореждане от окръжния прокурор за унищожаването им.

Трети етап - събеседване:

До трети етап се допускат кандидатите, класирани на първите седем места след практическия изпит – получилите най-висок брой точки от общо 20 възможни. При събран равен брой точки от класираните на седмо и следващо място, до събеседване се допускат всички кандидати с изравнени резултати.

Допуснатите до събеседване кандидати се оценяват по следните показатели:

 1. Познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността: Закона за статистиката, Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията на ПРБ, Етичния кодекс на съдебните служители, Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП).
 2. Професионална мотивация за работа в Окръжна прокуратура – Русе.

Резултатите се оформят след попълване на карта за оценка от всеки член на комисията с точки по шестобалната система. Крайната оценка от третия етап се формира като средноаритметична оценка от оценките на членовете на комисията. Кандидатите се оценяват и класират, съобразно получения от тях резултат. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, Комисията представя на административния ръководител – окръжен прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати. Участникът, класиран на първо място, ще бъде поканен за сключване на трудов договор. При неявяване на лицето в 14-дневен срок, ще бъде поканено следващото класирано лице.

Кандидатите лично или чрез пълномощник следва да представят следните документи:

1) Писмено заявление за участие в конкурса;

2) Автобиография – тип СV;

3) Декларация по чл.95 ал.2 т.1 от ПАПРБ;

4) Заверени от кандидата копия от дипломи за завършено образование;

5) Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи трудов стаж (при наличие на такива);

6) Медицинско свидетелство за работа;

7) Медицинско свидетелство, удостоверяващо психичното състояние;

8) Други документи по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост. Същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се подписва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

              Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник на адрес: Окръжна прокуратура – Русе, Съдебна палата, ет.3, ст.4, всеки работен ден от 9,30ч. до 11,30ч. и от 15,00ч. до 16,30ч., в 30-дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата във вестник „Утро” – до 05.02.2021г. включително.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на разположение за запознаване на всеки кандидат при подаване на документи в Окръжна прокуратура – Русе.

            Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в Съдебната палата и на интернет страницата на Окръжна прокуратура – Русе: https://prb.bg/opruse/bg/karieri

За допълнителна информация – тел. 082/881 304.

Обявата е публикувана във в-к „Утро“ на 06.01.2021г.

 

                                                                       АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-

                                                                       ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:    /п/