6 Януари 2021 г.

КОНКУРС за заемане на 1 щатна бройка за длъжност „ЕКСПЕРТ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

Сподели

О Б Я В Л Е Н И Е

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 щатна бройка за длъжност

„ЕКСПЕРТ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“,

при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда

 

Описание на длъжността: Експерт, обществени поръчки осигурява законосъобразно организиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки в Окръжна прокуратура – Русе. Участва в прогнозирането и планирането на обществените поръчки, като изготвя график на предвидените за изпълнение процедури през съответната календарна година. Изготвя проекти на документи на всеки етап от цикъла на обществените поръчки. Води регистър на сключените договори. Поддържа профила на купувача. Отговаря за обмена на документи и съобщения чрез Централизираната електронна платформа за обществени поръчки.

Основни изисквания: Кандидатът да е лице, което:

 1. е български гражданин;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. 6. отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;
 7. има висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Право“
 8. има общ трудов стаж не по-малко от 5 (пет) години.

Специфични изисквания:

 1. Познаване на нормативната уредба, регламентираща обществените поръчки и дейността на органите на съдебната власт;
 2. Компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet, правно-информационни системи;
 3. Работа със стандартно офис-оборудване;
 4. Добра езикова и писмена култура;
 5. Умение за работа в екип и комуникативност;
 6. Оперативност, организационни умения и инициативност.
 7. Опит в областта на обществените поръчки е предимство.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

1) по документи;

2) практически изпит (тест) за работа с нормативната уредба по Закона за обществените поръчки, Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията на ПРБ и Етичния кодекс на съдебните служители;

3) събеседване и проверка на уменията за работа с MS Office (Word, Excel, Outlook), правно-информационни системи.

Първи етап – по документи:

1.Конкурсната комисия разглежда постъпилите заявления, като преценява дали представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.

2.Комисията оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите до участие конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- в списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на провеждане на конкурса (не по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка), началния час и мястото на провеждане на следващите етапи от конкурса.

- в списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. Недопуснатите кандидати се уведомяват писмено, като се посочват съображенията за недопускането им. Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до административния ръководител в 7-дневен срок от съобщението. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Конкурсът се провежда и при един допуснат кандидат.

Втори етап - практически изпит (тест) за работа с нормативната уредба по Закона за обществените поръчки, Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията на ПРБ и Етичния кодекс на съдебните служители. Максимален брой точки – 20:

 1. На кандидатите се предоставя тест, съдържащ 20 въпроса. След решаване на теста, кандидатът изписва трите си имена и се подписва.
 2. Всеки верен отговор се оценява с 1 точка. При вярно решение на теста кандидатът получава максималния брой точки.
 3. Време за работа – 45 минути.

Трети етап - събеседване и проверка на уменията за работа с MS Office (Word, Excel, Outlook) и правно-информационни системи:

До трети етап се допускат кандидатите, получили на практическия изпит най-малко 10 точки от общо 20 възможни. Допуснатите до събеседване кандидати се оценяват по следните показатели:

 1. Познаване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, Правилника за администрацията на ПРБ, Етичен кодекс на съдебните служители.
 2. Професионална мотивация за работа в Окръжна прокуратура– Русе.
 3. Проверка на уменията за работа с MS Office (Word, Excel, Outlook), правно-информационни системи.

Резултатите се оформят след попълване на карта за оценка от всеки член на комисията с точки по шестобалната система. Крайната оценка от третия етап се формира като средноаритметична оценка от оценките на членовете на комисията. Кандидатите се оценяват и класират, съобразно получения от тях резултат. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, Комисията представя на административния ръководител – окръжен прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати. Участникът, класиран на първо място, ще бъде поканен за сключване на трудов договор. При неявяване на лицето в 14-дневен срок, ще бъде поканено следващото класирано лице.

Кандидатите лично или чрез пълномощник следва да представят следните документи:

1) Писмено заявление за участие в конкурса;

2) Автобиография – тип СV;

3) Декларация по чл.95 ал.2 т.1 от ПАПРБ;

4) Заверени от кандидата копия от дипломи за завършено образование;

5) Заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи трудов стаж (при наличие на такива);

6) Медицинско свидетелство за работа;

7) Медицинско свидетелство, удостоверяващо психичното състояние;

8) Други документи по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост. Същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се подписва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

             Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник на адрес: Окръжна прокуратура – Русе, Съдебна палата, ет.3, ст.4, всеки работен ден от 9,30ч. до 11,30ч. и от 15,00ч. до 16,30ч., в 30-дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата във вестник „Утро” – до 05.02.2021г. включително.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на разположение за запознаване на всеки кандидат при подаване на документи в Окръжна прокуратура – Русе.

            Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло в Съдебната палата и на интернет страницата на Окръжна прокуратура – Русе: https://prb.bg/opruse/bg/karieri

За допълнителна информация – тел. 082/881 304.

Обявата е публикувана във в-к „Утро“ на 06.01.2021г.

 

                                                                       АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-

                                                                       ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:    /п/