Структура и организация

Районна прокуратура Перник

Районен прокурор:

 • Аделина Алексиева

Заместник районен прокурор: 

 • Албена Терзийска
 • Мирослава Чифчиева

Прокурори:

 • Бисер Ковачки - командирован в ОП Перник
 • Цветелина Евтимова
 • Елза Митева
 • Красимира Минчева
 • Даниела Банкова
 • Гергана Савова - Малиновска
 • Станислав Страшимиров
 • Емилия Ганева
 • Росица Ранкова - командирована в ОП Перник
 • София Димитрова
 • Христофор Рачев
 • Красимир Първанов
 • Весела Младенова
 • Теодор Николов
 • Стиляна Георгиева
 • Райна Бачева

Съдебен район Перник

Районна прокуратура Перник, считато от 01.01.2020 г. е  със съдебен район, обхващащ административно-териториалните граници на:

 - Община Перник, със следните населени места: гр. Перник-център, кв. Изток, кв. Калкас, кв. Бела вода, кв. Църква, гр. Батановци и села: Даскалово, Драгичево, Рударци, Кладница, Кралев дол, Студена, Боснек, Чуйпетлово, Големо Бучино, Дивотино, Люлин, Богданов дол, Зидарци, Ярджиловци, Черна гора, Селищен дол, Витановци, Мещица, Расник, Радуй, Вискяр, Лесковец, Планиница, Крапец;
- Община Брезник, със следните населени места: гр. Брезник, села: Арзан, Долни Романци, Гоз, Бабица, Банище, Ръжавец, Бегуновци, Брезнишки извор, Кривонос, Велковци, Гигинци, Гърло, Билинци, Видрица, Муртинци, Долна Секирна, Конска, Кошарево, Красава, Брусник, Горни Романци, Завала, Озърновци, Ярославци, Непразненци, Ноевци, Ребро, Режанци, Садовик, Славковци, Сопица, Станьовци, Душинци, Горна Секирна;
- Община Трън, със следните населени места: гр.Трън, села: Банкя, Забел, Туроковци, Ломница, Богойна, Ездимирци, Глоговица, Зелени град, Милославци, Главановци, Насалевци, Цегриловци, Рани луг, Слишовци, Стрезимировци, Джинчовци, Бохова, Реяновци, Ярловци, Лешниковци, Радово, Берайнци, Студен Извор, Пенкьовци, Кожинци, Костуринци, Стайчовци, Еловица, Долна Мелна, Горна Мелна, Шипковица, Дълга Лука, Къшле, Лева река, Видрар, Докьовци, Горочевци, Ерул, Вукан, Мрамор, Бусинци, Велиново, Милкьовци, Лялинци, Неделково, Парамун, Филиповци, Бутроинци, Мракетинци, Врабча, Проданча;
- Община Радомир, със следните населени места: гр. Радомир и села: Дрен, Долна Диканя, Друган, Стефаново, Извор, Копаница, Радибош, Николаево, Борнарево, Прибой, Поцърненци, Кошарите съставно с. Беланица, Бобораци, Негованци, Дебели лаг, Углярци, Байкалско съставно с.Драгомирово, Касилак, Кленовик, Жедна, Кондофрей, Чуковец, Горна Диканя, Гълъбник, Старо село, Владимир, Долни Раковец, Червена могила, Житуша;
- Община Земен, със следните населени места: гр. Земен и села: Блатешница, Жабляно, Пещера, Враня стена, Калотинци, Дивля, Горна Глоговица, Одраница, Долна Врабча, Смиров дол, Горна Врабча, Мурено, Елов дол, Габров дол, Беренде, Падине, Раянци;
- Община Ковачевци, със следните населени места: села: Ковачевци, Косача, Слатино, Светля, Сирищник, Ракиловци, Лобош, Калище, Егълница, Чепино.

 

 

5

5