12 Април 2019 г.

След протести на Окръжна прокуратура – Перник са приети нови наредби от Община Перник и Община Трън, касаещи общински пътища и имущество

Сподели

По протести на Окръжна прокуратура – Перник, внесени в Административен съд – Перник, са отменени нормативни актове на Общинските съвети в Перник и Трън като незаконосъобразни.

         По протести на Окръжна прокуратура – Перник, внесени в Административен съд – Перник, са отменени нормативни актове на Общинските съвети в Перник и Трън като незаконосъобразни.

При извършване на планова проверка от административния отдел на ОП – Перник, по реда на надзора за законност, са били изискани материали от административните преписки по приемането на следните подзаконови нормативни актове: наредби за управление на общинските пътища, реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество на двете общини, както и разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на Общински съвет - Трън.

В хода на проверките от страна на Окръжна прокуратура  – Перник е било установено, че нормативните актове били приети от общинските съвети в Перник и Трън при съществени процесуални нарушения. В частност, не бил спазен 14-дневния срок за предложения и становища по проектите за изменения, липсвали данни за публикуването им на интернет-страниците или разгласяването им чрез средствата за масово осведомяване. По този начин приетите актове не били доведени до знанието на населението. Обнародването е елемент от предписаната в Конституцията и ЗНА процедура по издаване актове на общинските съвети. Неизпълнението му е пречка те да произведат своето правно действие.

         С приетите нови наредби от Община Перник и Община Трън е постигната целта на закона.