23 Юли 2021 г.

Окръжна прокуратура гр. Перник обявява конкурс за длъжността “Съдебен секретар” – една щатна бройка, в служба „Регистратура и деловодство”в ОП Перник, по чл.68, ал.1, т. 3 от Кодекса на труда /по заместване/.

Сподели

По документи, проверка на компютърните умения и събеседване за длъжността “Съдебен секретар – една щатна бройка, в служба „Регистратура и деловодство”в ОП Перник, специализирана администрация, по чл.68, ал.1, т. 3 от Кодекса на труда /по заместване/ – до завръщане на титуляра на работа.

1.Изисквания за заемане на длъжността „Съдебен секретар“ трябва да има висше образование, ОКС Бакалавър и компютърна грамотност.

Към момента на назначаване, кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл. 340а, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт.

 1. Кратко описание на длъжността:

Съдебният секретар подпомага дейността на прокурорите, като извършва компютърна обработка на документите , изготвя удостоверения, протоколи, служебни бележки и други, води дневници, въвежда данни в УИС на ПРБ.

Длъжностната характеристика за длъжността е на разположение на кандидатите в деловодството на Окръжна прокуратура-Перник в Съдебна палата – Перник.

 1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на длъжността, която заема;

- познания по общи деловодни техники и статистика;

- Отлични познания и умения за текстообработка и обработка на данни - MS Office: Word, Excel; работа с ел.поща.

 1. Начин на провеждане на конкурса – на два етапа:

І етап: по документи;

ІІ етап: писмен изпит и събеседване– проверка на компютърните умения; въпроси свързани с  познанията по нормативната уредба, регламентираща дейността /ЗСВ, ПАПРБ, Етичен кодекс на съдебните служители/.

Оценяване на писмения изпит - резултатите  ще се проверяват от комисия и ще оформят  по шестобалната система. 

 1. Необходими документи за участие в конкурса:
 2. Заявление от кандидата за участие в конкурс, към което се прилага:

а) декларация по чл.340а от ЗСВ /че лицето е пълнолетен български гражданин; не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност/

 1. Подробна професионална автобиография;
 2. Заверен препис от диплома за завършено образование;
 3. Медицинско свидетелство за започване на работа - оригинал; 
 4. Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;
 5. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психически заболявания (документът може да бъде представен в срок до назначаване на спечелилия конкурса кандидат).
 6. Други документи, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

 1. Място и срок на подаване на документите:

В деловодството на Окръжна прокуратура, гр.Перник, Съдебна палата, гр.Перник, ул. „Търговска“ № 37 ет.3 от 9,00 до 17,00ч., в срок 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата. /до 23.08.2021г.,вкл./

Документите се подават лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/.

Всички съобщения и информации, свързани с конкурса ще бъдат поставяни на 3 етаж  на табло в сградата на Съдебната палата, както и на Интернет страницата на ОП Перник.

 

26 Август 2021 г.

Обновление

Извлечение от ПРОТОКОЛ № 1 / 25.08.2021г.

10 Септември 2021 г.

Обновление

Препис от Протокол №2

10 Септември 2021 г.

Обновление

СЪОБЩЕНИЕ

До Заинтересованите лица

Уведомяваме Ви, че със заповед № РД-04-463 от 10.09.2021г.на Административен ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр.Перник, във връзка с чл.98, ал.1, т.3 от ПАПРБ конкурсната процедура за длъжността “Съдебен секретар” в  ОП Перник, на срочен договор /по заместване/ за 1 /една/ щатна бройка е прекратена.

 От ръководството.