20 Април 2016 г.

На 19.04.2016 год. Районна прокуратура – гр.Панагюрище проведе „Ден на отворените врати”.

Сподели

На 19.04.2016 год. Районна прокуратура – гр.Панагюрище проведе „Ден на отворените врати”. 

П  Р  Е  С  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

       На 19.04.2016 год. Районна прокуратура – гр.Панагюрище проведе „Ден на отворените врати”. Проектната дейност на мероприятието  бе насочена към повишаване правната култура на учениците и гражданите и запознаването им с дейността на Съдебната система и работата на Прокуратурата,  за повишаване на информираността на заинтересованите страни и към подобряване на публичния образ на съдебната система като цяло.

     „Ден на отворените врати” се проведе в зала „ЮГ” на РС Панагюрище присъстваха ученици, учители и възпитатели от всички училища в град Панагюрище:

        Срещата се проведе се проведе с участието гл. инспектор П.Шотлеков - началник РУ Панагюрище и г-н Димитър Дудов – инспектор ДПС при РУ – Панагюрище и съдия Сн. Стоянова – Председател на РС Панагюрище.

        Присъстващите учениците и гости бяха запознати със структурата на съдебната система, работата на съдиите, прокурорите и полицията и ДПС.

        Районният прокурор Красимир Танев запозна присъстващите някой противообществени прояви на  малолетни и непълнолетни лица и извършените от тях престъпления, както и с противообществените прояви, които са най-често срещани на територията на прокуратурата. Началник РУ на МВР Панагюрище г-н Шотлеков и ИДПС г-н Дудов запознаха участниците в срещата с работата на ДПС и  поведението на някой ученици след регистрирането им.

        Районен прокурор Танев обобщи изказаните мнения и становища и обясни, какво следва да бъде поведението на учениците в училище, на улицата и в семейството, за да не стават обект на наблюдение от настоящите институции и как да се предпазят от вредното посегателство и въздействие на външните фактори.

       Присъстваха представители на регионалните медии в  гр.Панагюрище.

 

                                                       

                                                                        РАЙОНЕН ПРОКУРОР:  /п/

                                                                                                            /КРАСИМИР ТАНЕВ/