24 Април 2018 г.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Сподели

        24.04.2018 год. в Районна прокуратура – гр.Панагюрище се проведе „Ден на отворените врати”. Проектната дейност на днешното мероприятие бе насочена изцяло към повишаване правната култура на учениците и гражданите и запознаването им с дейността на Съдебната система и работата на Прокуратурата за повишаване на информираността на заинтересованите страни, към подобряване на публичния образ на съдебната система като цяло.

         На „Ден на отворените врати” присъстваха ученици от всички училища в град Панагюрище заедно с учители и възпитатели в училищата, началникът на РУ-Панагюрище г-н Петко Шотлеков и секретарят на МКБППМН при община Панагюрище г-жа Мария Калпакова.

П  Р  Е  С  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

          24.04.2018 год. в Районна прокуратура – гр.Панагюрище се проведе „Ден на отворените врати”. Проектната дейност на днешното мероприятие бе насочена изцяло към повишаване правната култура на учениците и гражданите и запознаването им с дейността на Съдебната система и работата на Прокуратурата за повишаване на информираността на заинтересованите страни, към подобряване на публичния образ на съдебната система като цяло.

     На „Ден на отворените врати” присъстваха ученици от всички училища в град Панагюрище заедно с учители и възпитатели в училищата, началникът на РУ-Панагюрище г-н Петко Шотлеков и секретарят на МКБППМН при община Панагюрище г-жа Мария Калпакова.

      Присъстващите учениците и гости бяха запознати със структурата на съдебната система, работата на съдиите, прокурорите и полицията.

        Районният прокурор Красимир Танев запозна присъстващите със статистиката на извършените противообществени прояви на  малолетни и непълнолетни лица и извършени от тях престъпления, както и с някои противообществените прояви, които са най-често срещани на територията на прокуратурата. Г-н Петко Шотлеков – началник на РУ – Панагюрище запозна учениците и гражданите с работата на полицията. Г-жа Калпакова запозна учениците с работата на МКБППМН и с видовете  възпитателни мерки които се налагат спрямо малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви.      Съдия Стателова  запозна присъстващите с любопитни факти от създаването на Съда в град Панагюрище до наши дни. Учениците имаха възможност да се докоснат до оригиналното издание на Първата конституция на България, приета от ВНС на 16.04.1879 и на органическия Устав на източна Румелия действал до 1885г.

         Присъстваха представители на регионалните медии в  гр.Панагюрище.           

                                              

                                                                                                                              РАЙОНЕН ПРОКУРОР:      /П/

                                                                                                                                                                /КРАСИМИР ТАНЕВ/