2023

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
РАЗДЕЛ І - встъпителна декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
1/17.08.2023г. Ангелина Палазова Съдебен деловодител  
2/17.08.2023г. Мирослава Черкелова Съдебен деловодител  
 
РАЗДЕЛ ІІ - ежегодна декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ за 2022 г.
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка

1/27.04.2023г.

Галя Момчилова Служител по сигурността на информацията

 

 

2/27.04.2023г.

Дора Димитрова Съдебен администратор  

3/27.04.2023г.

Пламен Петков Системен администратор  

4/27.04.2023г.

Желязка Чолакова Завеждащ служба "РНКИ"  

5/27.04.2023г.

Илияна Василева Прокурорски помощник  

6/04.05.2023г.

Емануела Карагяурова Главен счетоводител  

7/04.05.2023г.

Емил Димитров Главен специалист - счетоводител  

8/05.05.2023г.

Диляна Ангелова Съдебен архивар  

9/09.05.2023г.

Пламена Илиева Главен специалист човешки ресурси  

10/10.05.2023г.

Йордан Събев Системен администратор  

11/11.05.2023г.

Катя Матева Съдебен деловодител  

12/12.05.2023г.

Здравко Сарафов Главен специалист  

13/12.05.2023г.

Янка Деведжиева Съдебен деловодител  

14/12.05.2023г.

Станислава Неделчева Съдебен деловодител  

15/12.05.2023г.

Яна Станчева Съдебен деловодител  

16/15.05.2023г.

Желязка Петрова Съдебен деловодител  

17/15.05.2023г.

Милена Моневска Завездащ служба РДА  
 
РАЗДЕЛ ІІІ - декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ при освобождаване
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
       
 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
       
    
Забележка: към настоящия момент в ОП-Кърджали няма служители, които да са подали декларация по чл.35, ал.1 т.3 за промяна в декларираните обстоятелства по чл.35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити - по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
 

 

СПИСЪК
на лицата - съдебни служители в администрацията на ОП-Кърджали, които са задължени лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ, и които не са подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок
№ по ред Име и фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали
     
     
Забележка: Всички съдебни служители от администрацията на Окръжна прокуратура Кърджали, които са задължени лица по по §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ са подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок.