2021

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
РАЗДЕЛ І - встъпителна декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
1 / 27.10.2021г. Пламена Илиева
Главен специалист човешки ресурси
 
 
РАЗДЕЛ ІІ - ежегодна декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ за 2020 г.
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка

1 / 26.04.2021г.

Дора Димитрова Съдебен администратор

 

 

2 / 26.04.2021г.

Илияна Василева Прокурорски помощник  

3 / 28.04.2021г.

Катя Матева  
Съдебен деловодител
 

4 / 28.04.2021г.

Емануела Карагяурова Главен Счетоводител  

5 / 05.05.2021г.

Галя Момчилова Служител по сигурността на информацията  

6 / 10.05.2021г.

Пламен Петков Системен администратор  

7 / 10.05.2021г.

Диляна Ангелова Съдебен архивар  

8 / 11.05.2021г.

Елина Урумова Завеждащ служба "РД"  

9 / 11.05.2021г.

Янка Деведжиева Съдебен деловодител  

10 / 12.05.2021г.

Здравко Сарафов Гл.специалист СУСИ и домакин  

11 / 12.05.2021г.

Иванка Димитрова Съдебен деловодител  

12 / 12.05.2021г.

Йордан Събев Системен администратор  

13 / 12.05.2021г.

Яна Станчева Съдебен деловодител  

14 / 12.05.2021г.

Станислава Неделчева Съдебен деловодител  

15 / 13.05.2021г.

Емил Димитров Гл.специалист-счетоводител  

16 / 13.05.2021г.

Желязка Чолакова Завеждащ служба "РНКИ"  

17 / 17.05.2021г.

Желязка Петрова Съдебен деловодител  
 
РАЗДЕЛ ІІІ - декларация по чл.35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ при освобождаване
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
       
 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
       
    
Забележка: към настоящия момент в ОП-Кърджали няма служители, които да са подали декларация по чл.35, ал.1 т.3 за промяна в декларираните обстоятелства по чл.35, ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2, в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити - по чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ, подадени от съдебните служители в Окръжна прокуратура - Кърджали
Вх. № и дата на регистриране Име, фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали Забележка
 

 

СПИСЪК
на лицата - съдебни служители в администрацията на ОП-Кърджали, които са задължени лица по §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ, и които не са подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок
№ по ред Име и фамилия на декларатора Длъжност в ОП-Кърджали
     
     
Забележка: Всички съдебни служители от администрацията на Окръжна прокуратура Кърджали, които са задължени лица по по §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ са подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ в срок.