Прием на граждани

       ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

    В изпълнение на Заповед РД-04-84/ 09.03.2020 г. на Главния прокурор на Прокуратура на Република България, във връзка със създалата се в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на коронавирусна инфекция (COVID-19), се преустановява приемът на граждани от Административния ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас, до последващо нареждане.

 

СЪОБЩЕНИЕ, относно прием на граждани в Районните прокуратури от Бургаски окръжен район за състава на Окръжна прокуратура Бургас

Прием на граждани от Административен ръководител – Окръжен прокурор

на Окръжна прокуратура – Бургас

          Приемът на граждани през първото и второ шестмесечие на 2019г. ще се осъществява в приемните дни и часове по график в кабинета на Административния ръководител-Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура –Бургас, находящ се в сградата на Съдебната палата в град Бургас, ул. „Александровска“ № 101 етаж 2.

Телефони за контакт: 056/871820 и 056/871861 и  електронна поща: [email protected]

 Графици за прием:

График за първо шестмесечие на 2020г., утвърден със Заповед №РД-04-224/11.12.2019г. на Административен ръководител на ОП-Бургас

График за второ шестмесечие на 2019г., утвърден със Заповед №РД-04-114/28.06.2019г. на Административен ръководител на ОП-Бургас

График за първо шестмесечие на 2019г. утвърден със Заповед № РД-04-255/14.12.2018г. на Административен ръководител на ОП-Бургас.

 График в изнесените приемни в  Районните прокуратури от Бургаски окръжен район за първо шестмесечие на 2019г., утвърден със Заповед № РД-04-255/14.12.2018г. на Административен ръководител на ОП-Бургас.

 

График за прием на граждани на Административен ръководител Апелативен прокурор на Апелативна прокуратура град Бургас за първо шестмесечие на 2020г., утвърдени със Заповед № РД-04-108/09.12.2019г. на Административен ръководител на АП-Бургас.

Правила за прием на граждани в ПРБ, утвърдени със заповед № РД-02-29 от 31.10.2016г. на Главен прокурор на РБ

Предварителната заявка за прием може да се извършва на телефон 056/871 820, 056/871 861, на място в деловодството на Окръжна прокуратура - Бургас или на електронен адрес: [email protected]


Моля да се има в предвид, че Административния ръководител на прокуратурата не изразява становище по същество на правни казуси и не дава правни консултации.

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.