15 Май 2020 г.

Съобщение във връзка с отмяна на ивънредното положение

Сподели

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с отмяна на обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България и Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка, Ви уведомяваме следното:

Приемането на документи за издаване на удостоверения за наличие или липса на данни за обвинения по неприключени наказателни производства на обособеното работно място за обслужване на граждани (фронт-офис) на Националната следствена служба, намиращо се в
гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42, за период от два месеца след отмяна на извънредното положение ще се извършва за времето от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.

    Обслужването на гражданите е организирано по начин, позволяващ влизането им само по един. Гражданите задължително трябва да бъдат с поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. шлем, кърпа, шал и др).

Напомняме Ви, че на интернет страницата на Прокуратура на Република България, в секция „Портал за електронни услуги“ (http://e-services.prb.bg/epob-ui/#/services/single-service) всяко заинтересовано физическо лице може да заяви и получи по електронен път удостоверение за наличие или липса на повдигнати обвинения по неприключени наказателни производства спрямо конкретно лице.

Удостоверение се издава въз основа на подадено електронно заявление от лицето и след заплащане на дължимата такса, съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Услугата се предоставя след регистрация на портала и при наличие на квалифициран електронен подпис.