16 Март 2020 г.

Съобщение

Сподели

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение върху цялата територия на Република България за периода от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. и нарастващото разпространение на вируса COVID-19, Ви уведомявам следното:

Приемането на документи за издаване на удостоверения за наличие или липса на данни за обвинения по неприключени наказателни производства на обособеното работно място за обслужване на граждани (фронт-офис) на Националната следствена служба, намиращо се в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42, ще се извършва за времето от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч.

На интернет страницата на Прокуратура на Република България, в секция „Портал за електронни услуги“ (http://e-services.prb.bg/epob-ui/#/services/single-service) може да се заяви и получи по електронен път удостоверение за наличие или липса на повдигнати обвинения по неприключени наказателни производства спрямо конкретно лице.

Удостоверение се издава въз основа на подадено електронно заявление от лицето и след заплащане на дължимата такса, съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Заявлението се подава от заинтересовано физическо лице.

Услугата се предоставя след регистрация на портала и при наличие на квалифициран електронен подпис.