УЧЕБНА БАЗА НА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ “ЦИГОВ ЧАРК”, ГРАД БАТАК НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността “Помощник готвач” в Учебна база „Цигов чарк“, звено „Обслужване на хотелска част и кухненски блок“
 • ОБЯВЛЕНИЕ за резултатите от проведена процедура за подбор за назначаване на съдебен служител на длъжността “Помощник – готвач” – 1 щатна бройка в звено “Обслужване на хотелска част и кухненски блок” при Учебна база „Цигов чарк“, град Батак

  УЧЕБНА БАЗА „ЦИГОВ ЧАРК” -  ГРАД БАТАК

  ОБЯВЛЕНИЕ

   за резултатите от проведена процедура за подбор за назначаване на съдебен служител на длъжността “Помощник – готвач” – 1 щатна бройка в  звено “Обслужване на хотелска част и кухненски блок” при Учебна база „Цигов чарк“, град Батак,  по публикувано обявление на 15.01.2019 г.

   

  На основание чл.100а, ал. 6  от Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България, извън случаите по чл. 343 от ЗСВ, комисията за провеждане на подбор, назначена със заповед № РД-09-03/28.01.2019 г. на ръководител учебен център,

   

  Обявява за одобрен за заемане на длъжността “Помощник – готвач” –  1 щатна бройка, в звено “Обслужване на хотелска част и кухненски блок” при Учебна база „Цигов чарк“, град Батак – Стефан Трендафилов Керелов.

    

УЧЕБНА БАЗА НА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

“ЦИГОВ ЧАРК”, ГРАД БАТАК

 

         НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността  “Помощник готвач” в  Учебна база „Цигов чарк“, звено „Обслужване на хотелска част и кухненски блок“.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

За „Помощник готвач“ се назначава лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишавано по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл.340а, ал.2 от ЗСВ;

7. образование – средно/средно – специално или да притежава завършен курс за професионална квалификация „готвач“;

8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

 

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит. 

 

Описание на длъжността:

1. Участва в производството на готварска продукция, като отговаря за количествените и качествени показатели на готовата за консумация продукция и  за влагането на всички продукти, съгласно утвърдените калкулации;

2. Извършва първична обработка на продуктите, предназначени за производството на отделните ястия – измива, почиства и нарязва зеленчуците, кореноплодните, рибата и месото;

3. Отговаря за навременното приготвяне, хранителните свойства, грамажа по калкулация, технология на приготвяне по утвърдения рецептурник, качеството и температурата на предлаганите ястия;

4. Участва в изготвянето на ежедневното и седмичното меню;

5. Грижи се за съхранение на продуктите, полуфабрикатите и готовата продукция съгласно технологичните и санитарни изисквания;

6. Грижи се за доброто състояние и правилната експлоатация на уредите за приготвяне на храна в кухнята;

7. Участва в основното почистване на кухнята между смените;

8. Извършва хигиенни операции по поддържане на работното място съгласно изискванията на РЗИ и попълва необходимите чек листова;

9. Не допуска външни лица в кухнята; не допуска внасянето на външни продукти и готова храна;

10. Участва през неактивния период при поддържането на хигиената в кухнята, общите помещения, междусградните пространства и тревните площи;

Извършва хигиенни операции по поддържане на работното място съгласно изискванията на кухнята;

11. Ежегодно се подлага на медицински прегледи, заверява личната си здравна книжка и спазва изискванията на Наредба №15/27.06.2006г.. 

    

Необходими документи:

 

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15–дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

 

Към заявлението се прилагат :

 

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава -   страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишаван от правото да заема определена длъжност;

2. подробна автобиография;

3. заверени преписи от диплома за завършено образование, свидетелство за завършен курс за професионална квалификация „готвач“;

4. медицинско свидетелство за започване на работа;

5. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит/при наличие на такива/;

6. други документи по преценка на кандидата.

    

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

 

Декларация по чл. 92, ал.1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в процедурата по подбора. 

 

Място на подаване на документите:

 

Учебна база “Цигов чарк”, гр. Батак, с адрес: гр.Батак, Учебна база „Цигов чарк”.

 

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

 

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;

Допуснатите до събеседване  кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

 

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.