УЧЕБНА БАЗА НА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ “ЦИГОВ ЧАРК”, ГРАД БАТАК НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността “Работник, поддръжка сгради/огняр” в Учебна база „Цигов чарк“, звено „Техническо обслужване“
 • ОБЯВЛЕНИЕ за резултатите от проведена процедура за подбор за назначаване на съдебен служител на длъжността “Работник поддръжка сгради/огняр” – 1 щатна бройка в звено “Техническо обслужване” при Учебна база „Цигов чарк“, град Батак

  УЧЕБНА БАЗА „ЦИГОВ ЧАРК” -  ГРАД БАТАК

   

  ОБЯВЛЕНИЕ

   

  за резултатите от проведена процедура за подбор за назначаване на съдебен служител на длъжността “Работник поддръжка сгради/огняр” – 1 щатна бройка в  звено “Техническо обслужване” при Учебна база „Цигов чарк“, град Батак,  по публикувано обявление на 11.03.2019 г.

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 12.04.2019 г., на комисията за провеждане на подбор, назначена със заповед № РД-09-10/20.03.2019 г. на ръководител учебен център

   

  Комисията за провеждане на подбора РЕШИ:

  Не класира кандидатът Владимир Крумов Попов за длъжността “Работник поддръжка сгради/огняр” в  звено “Техническо обслужване“.

  Допуснатия и явил се кандидат не показа познаване на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността; познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България и липса на професионална мотивация за работа.

   УЧЕБНА БАЗА НА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

“ЦИГОВ ЧАРК”, ГРАД БАТАК

 

    НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността  “Работник, поддръжка сгради/огняр” в  Учебна база „Цигов чарк“, звено „Техническо обслужване“.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

За „Работник, поддръжка сгради/огняр“ се назначава лице, което:

 

1.е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2.е навършило пълнолетие;

3.не е поставено под запрещение;

4.не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5.не е лишавано по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

6.да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл.340а, ал.2 от ЗСВ;

7.средно образование;

8.удостоверение за правоспособност – огняр на парни и водогрейни котли с високо налягане;

9. притежава свидетелство за правоуправление на МПС, кат. „С“;  

10.притежава необходимите професионални и нравствени качества.

 

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит. 

 

Описание на длъжността:

 

1.Служетеля е материално отговорно лице, носи имуществена отговорност за числящите му се наличности от дизелово гориво за отопление, правилното и своевременно получаване, заприходяване, съхранение и разходване на същото;

2.Следи дали доставеното количество дизелово гориво за отопление е в заявеното количество при доставката;

3.Отговаря за техническата поддръжка и нормалното функциониране на водогрейните котли;

4.Подготвя парната инсталация за годишен преглед и ремонт;

5.Съдейства при провеждане на ремонтни работи на водогрейните котли и парната инсталация, като дава указания относно състоянието на съществуващото съоръжение, с цел избягване на повреди ;

6.Анализира причините за аварии на парната инсталация, като предлага мерки за предотвратяването им;                                         

7.Грижи се за поддържане на района в базата – административни сгради, къщи за гости и други прилежащи помещения, басейн, тревни площи и алеи /коси, почиства, полива, поддържа тревните площи и градинките/. През зимния сезон снегопочиства района;

8.Участва в подготвителните работи и извършва необходимите строително-ремонтни работи по сградите и помещенията; 

9.Локализира и отстранява възникнали проблеми по водопроводната и канализационната мрежа, отопление и вентилация;

 

Необходими документи:

 

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15–дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

 

Към заявлението се прилагат :

1.декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава -   страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишаван от правото да заема определена длъжност;

2.подробна автобиография;

3.заверени препис от диплома за завършено образование;

4.заверен препис от удостоверение за правоспособност – огняр на парни и водогрейни котли с високо налягане;

5.копие от свидетелство за правоуправление на МПС, удостоверяващо притежанието на кат. „С“;

6.медицинско свидетелство за започване на работа;

7.заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит/при наличие на такива/;

8.други документи по преценка на кандидата.

    

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

 

Декларация по чл. 92, ал.1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в процедурата по подбора. 

 

Място на подаване на документите:

Учебна база “Цигов чарк”, гр. Батак, с адрес: гр.Батак, Учебна база „Цигов чарк”.

 

Начин за провеждане на подбора:

 

1.Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2.Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;

Допуснатите до събеседване  кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.