УЧЕБНА БАЗА НА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ “ЦИГОВ ЧАРК”, ГРАД БАТАК НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността “Пазач” в Учебна база „Цигов чарк“, звено „Техническо обслужване“
 • ОБЯВЛЕНИЕ за резултатите от проведена процедура за подбор за назначаване на съдебен служител на длъжността “Пазач” – 1 щатна бройка в звено “Техническо обслужване” при Учебна база „Цигов чарк“, град Батак

  УЧЕБНА БАЗА „ЦИГОВ ЧАРК”,  ГРАД БАТАК

   

  ОБЯВЛЕНИЕ

   

   за резултатите от проведена процедура за подбор за назначаване на съдебен служител на длъжността “Пазач” – 1 щатна бройка в  звено “Техническо обслужване” при Учебна база „Цигов чарк“, град Батак, по публикувано обявление на 15.04.2019 г.

   

  На основание чл.100 а, ал. 6  от Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България, извън случаите по чл. 343 от ЗСВ, комисията за провеждане на подбор, назначена със заповед № РД-09-15/19.04.2019 г. на ръководител учебен център,

   

  Обявява за одобрен за заемане на длъжността “Пазач” –  1 щатна бройка, в звено “Техническо обслужване” при Учебна база „Цигов чарк“, град Батак – Ангел Иванов Чонков.

   УЧЕБНА БАЗА НА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

“ЦИГОВ ЧАРК”, ГРАД БАТАК

 

    НАБИРА 1 /една/ щатна бройка за длъжността  “Пазач” в  Учебна база „Цигов чарк“, звено „Техническо обслужване“.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 

За „Пазач“ се назначава лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишавано по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл.340а, ал.2 от ЗСВ;

7. образование - основно;

8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

 

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит. 

 

Описание на длъжността:

1. Охранява поверения обект;

2. Осъществява пропускателен режим и контролира влизането и излизането на хора и МПС в района на базата, като изисква и проверява документи за самоличност и записва в дневника за входящ контрол всяко посещение;

3. Проверява редовността на документите за внасяне и изнасяне на стоки и материали от и в района на базата;

4. Следи камерите за видионаблюдение и докладва за нерегламентиран достъп;

5. Следи за недопускане кражби и злоупотреби, реагира при произшествия, като уведомява незабавно ръководител учебен център;

6. При пристигане на гостите на базата изисква лична/служебна карта за извършване на проверка дали лицето е в утвърдения за съответното мероприятие или смяна списък;

7. Полага 12 часови дневни и нощни дежурства в рамките на утвърдения от ръководител учебен център график;

8. Охранява МПС на гостите на учебна база;

9. Не допуска външни лица в учебна база без изрично разрешение от ръководител учебен център;

10. Отговаря за хигиената в КПП и района около него;

11. Грижи се за поддържане на района в базата – тревните площи, алеи др./коси, полива, почиства и поддържа тревните площи и градинките/; през зимния сезон снегопочиства района;

12. Извършва обходна дейност в района на учебна база, като записва в дневник часа на обхода и направени констатации; 

13. Следи за спазване правилата за противопожарна безопасност в района и сградите на учебна база;

14. Следи за изправността на външното осветление, при констатиране на повреда уведомява дежурния младши специалист-администратор;

15. Уведомява незабавно ръководител учебен център за загубени или незаконно отнети вещи;

16. Носи униформено облекло и го поддържа в безупречен вид;

17. Спазва трудовата дисциплина и правилата за безопасност на работното място;

18. Има задължения и носи отговорност за спазване законодателството, всички вътрешни правила, правилници и заповеди на УБ „Цигов чарк” град Батак;

19. При изпълнение на професионалните си задължения запазва в тайна данните и фактите представляващи нормативно защитена информация станали му известни при и/или по повод на служебната му дейност;

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 

Необходими документи:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в 15–дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg, както и в специализирания сайт – jobs.bg.

 

Към заявлението се прилагат :

1.декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава -   страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишаван от правото да заема определена длъжност;

2. подробна автобиография;

3. заверени препис от диплома за завършено образование;

4. медицинско свидетелство за започване на работа;

5. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит/при наличие на такива/;

6. други документи по преценка на кандидата.

    

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

 

Декларация по чл. 92, ал.1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в процедурата по подбора. 

 

Място на подаване на документите:

Учебна база “Цигов чарк”, гр. Батак, с адрес: гр.Батак, Учебна база „Цигов чарк”.

 

Начин за провеждане на подбора:

1. Всяко постъпило заявление се разглежда, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността;

2. Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат поканени на събеседване;

Допуснатите до събеседване  кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

3. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват за решението в резултат на подбора в интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.