СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА обявява конкурс за заемане на следните длъжности: Прокурорски помощник – 1 щатна бройка, Съдебен деловодител – 18 щатни бройки, Младши специалист „ домакин“ – 1 щатна бройка, Чистач – 2 щатни бройки


ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

О Б Я В А

СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА в изпълнение на  разпоредбите на   чл. 245, ал. 1, чл. 343, ал.1 от Закона за съдебната власт, Глава пета, раздел IV от  Кодекса на труда и Правилника за  администрацията на Прокуратурата на Република България и на основание заповед № 2002/28 май 2019 година  на Административния ръководител и районен прокурор на град София,  обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

 

-          Прокурорски помощник – 1  щатна бройка.

-          Съдебен деловодител – 18 щатни бройки, от които 3 щатни бр.  при условията на чл.68, ал.1,т.3 от КТ, във вр. чл. 90, ал. 2, изр. 2-ро от КТ.

-          Младши специалист „ домакин“ – 1 щатна бройка.

-          Чистач – 2 щатни бройки.

 

Кратко описание на длъжностите:

           

          Прокурорски помощник

 

            Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

Служител в администрацията на Прокуратурата на Република България може да бъде  назначено лице, което:

·         е български гражданин;

·         е навършило пълнолетие;

·         не е поставено под запрещение;

·         не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

·         не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

·         отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в ЗСВ И ПАПРБ, в класификатора на длъжностите в администрацията, издаден от прокурорската колегия на ВСС,в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Кандидатите следва да отговарят на  изискванията на чл. 162 от ЗСВ – да  е преминал стажа, определен в този закон, и е придобил юридическа правоспособност; притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е дисциплинарно освободено от длъжност изборен член на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; не страда от психическо заболяване.

Специфични изисквания поставени от работодателя: кандидатите следва да са  със среден успех от следването и държавните изпити не по-нисък от 4,00;  да познават действащата нормативна уредба и тълкувателна практика на ВКС / ВАС, да притежават висока езикова и писмена  култура, отлична компютърна грамотност и умения за работа в екип.

Описание на длъжността:

Прокурорските помощници подпомагат дейността на административния ръководител, неговите заместници и на прокурорите от СРП, при изпълнение на техните функции.

Основните задължения на прокурорските помощници са изчерпателно посочени в длъжностната характеристика и  „Правилата за организацията на работата на прокурорските помощници в СРП“, утвърдени със заповед №1548/11.04.2019 г. на Административния ръководител на Софийска районна прокуратура.

 

Документите са  достъпни на електронната страница  на Софийска районна прокуратура: https://www.prb.bg/bg/srp

Основно месечно трудово възнаграждение за длъжността „прокурорски помощник“ – съгласно чл. 247 от Закона за съдебната власт.

За заемането на  длъжността не се изисква  трудов стаж и професионален опит.

 

Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите

1.Подбор по документи.

2.Събеседване

Всяко постъпило заявление за участие се преглежда от конкурсната комисия,като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заеманата длъжност.

Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата ще бъдат допуснати до втория етап от конкурса – събеседване.

Допуснатите до участие  в конкурса кандидати ще бъдат оценявани по предварително определен и обявен от конкурсната комисия регламент.

 

Място на подаване на документите:

Софийска районна прокуратура адрес: гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ №23, партер –  деловодство на СРП, гише №1.

Място за оповестяване на съобщенията, свързани с конкурса за длъжността “прокурорски помощник“ ще се поставят на интернет страницата на Софийска районна прокуратура ( https://www.prb.bg/bg/srp ) , тази на  Прокуратурата на Република България (https://www.prb.bg/bg )  и в специализирания правен портал (публикуване на обяви за работа) Lex.bg (https://www.lex.bg/ ).

Кандидатите следва да подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1.      Декларация от кандидата, че е само български гражданин.

2.      Декларация/съгласие за обработване на лични данни (по образец).

3. Заверени от кандидата копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“, юридическа правоспособност.

4. Заверени копия от кандидата копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит (при наличието на такива).

5. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване.

6. Медицинско свидетелство за работа.

7. Автобиография.

8. Други документи, удостоверяващи квалификация и опит, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност.

 

Място на подаване на документите:

Софийска районна прокуратура адрес: гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ №23, партер –  деловодство на СРП, гише №1.

На електронната страницата на Софийска районна прокуратура са поставени  образци на заявление, декларации и  автобиография (CV).

 

Съдебен деловодител

 

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

·         Образование - средно;

·         Да  е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

·         Да е навършило пълнолетие;

·         Да не е поставено под запрещение;

·         Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

·         Да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

·         Да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

·         Да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в  Класификатора по чл. 341 ал. 1 ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

·         Професионален опит: не се изисква.

Допълнителна квалификация/обучение:

Компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel), Internet;

Умения за боравене с офис техника;

 

Описание на длъжността:

Съдебният деловодител  е длъжност в специализираната администрация на Софийска районна прокуратура, чиято дейност включва: приемане, описване и изпращане всички входящи и изходящи документи в отдела, в който работи и въвежда данни в унифицираната информационна система; извършва вписвания в съответните деловодни книги и регистри; въвежда данни и извежда справочна информация от Централизираната информационна система на следствените служби и Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България, приема, описва, изпраща всички входящи и изходящи документи и осигурява информация за получената и изпратена кореспонденция; изпълнява и други задачи, свързани с документооборота и административното обслужване; изпълнява и други дейности, възложени от административния ръководител, неговите заместници, съдебния администратор, административния секретар и прекия ръководител, свързани с изпълнение на длъжността.

Основни задължения на длъжността – съдебен деловодител, са  изчерпателно посочени в длъжностната характеристика, която е достъпна на електронната страница  на Софийска районна прокуратура: https://www.prb.bg/bg/srp.

Минимално основно трудово възнаграждение за длъжността „съдебен деловодител“ –683,00 лв, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на  Прокуратурата на Република България, издаден по реда на  чл. 341 от Закона за съдебната власт.

 

За заемането на  длъжността нe се изисква  трудов стаж и професионален опит.

 

Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите

1. Подбор по документи;

2. Събеседване

Всяко постъпило заявление за участие се преглежда от конкурсната комисия, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заеманата длъжност.

Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата ще бъдат допуснати до втория етап от конкурса – събеседване.

Допуснатите до участие  в конкурса кандидати ще бъдат оценявани по предварително определен и обявен от конкурсната комисия регламент.

 

Място на подаване на документите:

Софийска районна прокуратура адрес: гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ №23, партер –  деловодство на СРП, гише №1.

Място за оповестяване на  съобщенията свързани с конкурса за длъжността “съдебен деловодител“ ще се поставят на интернет страницата на Софийска районна прокуратура и  на общодостъпно място в административната сграда  на СРП.

 

Кандидатите следва да подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1.      Автобиография

2.      Заверено копие от кандидата на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

3.      Заверено копие от кандидата на документ удостоверяващ компютърна грамотност: MS Office, Internet.

4.      Заверено копие от кандидата на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудовия стаж.

5.      Медицинско свидетелство за работа.

6.      Медицинска справка от център за психично здраве.

7.      Декларация от кандидата по чл. 95, ал.2, т.1 от ПАПРБ (по образец).

8.      Декларация от кандидата по чл. 95, ал.2, т.2 от ПАПРБ (по образец).

9.      Декларация/съгласие за обработване на лични данни(по образец).

10.  Други документи по избор на кандидата, съобразно конкретните изисквания за длъжността, за която се кандидатства.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност.

 

Младши специалист-домакин

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

·         Образование- средно;

·         Да  е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

·         Да е навършило пълнолетие;

·         Да не е поставено под запрещение;

·         Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

·         Да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

·         Да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ;

·         Да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в  Класификатора по чл. 341 ал. 1 ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

Професионален опит: не се изисква.

 

Допълнителна квалификация/обучение:

Компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel) Internet;

Умения за боравене с офис техника;

 

Описание на длъжността

 Извършва действия по материално - техническо снабдяване на Софийска районна прокуратура с канцеларски материали, консумативи и оборудване. Подпомага цялостната дейност по стопанисване на стоково материални ценности и веществени доказателства, както и участва във всички дейности, свързани с безопасната работа и охрана на труда. Подпомага вътрешните ремонтни, монтажни и демонтажни дейности, извършвани в Софийска районна прокуратура.

Основни задължения: Участва в процеса на получаване, подреждане, раздаване и разнасяне на доставените  поръчки от канцеларски материали и други офис консумативи за нуждите на Софийска районна прокуратура /папки с връзки, копирна хартия, тонери/; съблюдава и отговаря за правилното стопанисване и съхраняване на материалните активи по т.1, както и  за тяхното целесъобразно разходване, недопускайки разхищение; организира правилното и своевременно разпределение на материалите и консумативите  ползвани в Софийска районна прокуратура; води отчет за получените и предоставени материали и консумативи и др.

Основни задължения на длъжността – „младши специалист-домакин“, са   изчерпателно посочени в длъжностната характеристика, която е достъпна на електронната страница  на Софийска районна прокуратура https://www.prb.bg/bg/srp.

Минимално основно трудово възнаграждение за длъжността  „младши специалист-домакин“ – 749,00 лв, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на  Прокуратурата на Република България, издаден по реда на  чл. 341 от Закона за съдебната власт.

За заемането на  длъжността нe се изисква  трудов стаж и професионален опит.

Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите

1.Подбор по документи;

2.Събеседване

Всяко постъпило заявление за участие се преглежда от конкурсната комисия, като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заеманата длъжност.

Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата ще бъдат допуснати до втория етап от конкурса – събеседване.

Допуснатите до участие  в конкурса кандидати ще бъдат оценявани по предварително определен и обявен от конкурсната комисия регламент.

 

Място на подаване на документите:

Софийска районна прокуратура адрес: гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ №23, партер –  деловодство на СРП, гише №1.

Място за оповестяване на  съобщенията свързани с конкурса за длъжността “ Младши специалист-домакин“ ще се поставят на интернет страницата на Софийска районна прокуратура и  на общодостъпно място в административната сграда  на СРП.

Кандидатите следва да подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. Автобиография.

2. Заверено копие от кандидата на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

3. Заверено копие от кандидата на документ удостоверяващ компютърна грамотност: MS Office, Internet.

4. Заверено копие от кандидата на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудовия стаж.

5. Медицинско свидетелство за работа.

6. Медицинска справка от център за психично здраве.

7. Декларация от кандидата по чл. 95, ал.2, т.1 от ПАПРБ (по образец).

8. Декларация от кандидата по чл. 95, ал.2, т.2 от ПАПРБ (по образец).

9. Декларация/съгласие за обработване на лични данни(по образец).

10. Други документи по избор на кандидата, съобразно конкретните изисквания за длъжността, за която се кандидатства.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност.

 

Чистач

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

·         Образование- основно;

·         Да  е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да е навършило пълнолетие;

·         Да не е поставено под запрещение;

·         Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

·         Да не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

·         Да отговаря на изискванията за заемане на длъжността, предвидени в  Класификатора по чл. 341 ал. 1 ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

·         Професионален опит: не се изисква.

Основни задължения: Извършва основно и ежедневно почистване на работните помещения, хранилищата, сервизните помещения, санитарните възли и общите части  ползвани от СРП. Събира, сортира и транспортира отпадъците на определените за целта места.

Своевременно зарежда с необходимите тоалетно – битови принадлежности работните и сервизните помещения.

Допълнителна квалификация/обучение- не се изисква.

Основни задължения на длъжността – „чистач“, са изчерпателно посочени в длъжностната характеристика, която е достъпна на електронната страница  на Софийска районна прокуратура - https://www.prb.bg/bg/srp.

Минимално основно трудово възнаграждение за длъжността  „чистач“ – 560,00 лв. (МРЗ), съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на  Прокуратурата на Република България, издаден по реда на  чл. 341 от Закона за съдебната власт.

За заемането на  длъжността не се изисква  трудов стаж и професионален опит.

Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите

1. Подбор по документи;

2. Събеседване

Всяко постъпило заявление за участие се преглежда от конкурсната комисия,като се преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заеманата длъжност.

Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата ще бъдат допуснати до втория етап от конкурса – събеседване.

Допуснатите до участие  в конкурса кандидати ще бъдат оценявани по предварително определен и обявен от конкурсната комисия регламент.

Място на подаване на документите:

Софийска районна прокуратура адрес: гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ №23, партер –  деловодство на СРП, гише №1.

Място за оповестяване на  съобщенията свързани с конкурса за длъжността “ Чистач“ ще се поставят на интернет страницата на Софийска районна прокуратура и  на общодостъпно място в административната сграда  на СРП.

Кандидатите следва да подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. Автобиография.

2. Заверено копие от кандидата на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и др.

4. Заверено копие от кандидата на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудовия стаж.

5. Медицинско свидетелство за работа.

6. Медицинска справка от център за психично здраве.

7. Декларация от кандидата по чл. 95, ал.2, т.1 от ПАПРБ (по образец).

8. Декларация от кандидата по чл. 95, ал.2, т.2 от ПАПРБ (по образец).

9. Декларация/съгласие за обработване на лични данни(по образец).

10. Други документи по избор на кандидата, съобразно конкретните изисквания за длъжността, за която се кандидатства.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Документите следва да бъдат окомплектовани в посочената по-горе последователност.

 

Обявата е публикувана във вестник „24 часа“ на 31 май 2019 година.