Прокуратура на Република България ОБЯВЯВА конкурс за 1 /една/ вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Сигурност на информацията, административно обслужване и защита на личните данни“ в Бюро по защита при главния прокурор, длъжностно ниво: 7
  • СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурса за длъжността НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Сигурност на информацията“, административно обслужване и защита на личните данни“ в Бюро по защита при главния прокурор

    Списък на допуснатите и недопуснати кандидати ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

София 1000, бул. “Витоша” № 2, тел. 02/92 19 454, факс: 9871548
 
 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

            Прокуратура на Република България на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и заповед № РД-08-990/20.05.2019 г. на главния прокурор ОБЯВЯВА конкурс за 1 /една/ вакантна длъжност НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Сигурност на информацията, административно обслужване и защита на личните данни“ в Бюро по защита при главния прокурор, длъжностно ниво: 7 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; наименование на длъжностното ниво: ръководно ниво 7 А.

 

I. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността са:

1. Да отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

2. Да имат придобита минимална образователно-квалификационна степен на висше образование: „бакалавър“;

2.1. Област на висшето образование: педагогически науки; хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; здравеопазване и спорт; сигурност и отбрана;

2.2. Професионални направления: педагогика; филология, философия, психология, политически науки, социални дейности, обществени комуникации и информационни науки, администрация и управление, икономика, туризъм; физически, химически, биологически науки, математика, информатика и компютърни науки; машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, химични технологии, общо инженерство; обществено здраве, спорт; национална сигурност, военно дело;

2.3. Специалност: по посочените професионални направления;

3. Професионален опит: 4 години или минимален ранг - III младши;

4. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) до ниво на сигурност „Строго секретно“, издадено от ДКСИ. Съгласно чл. 10д, ал. 10 от ЗДСл., актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

II. Описание на длъжността:

1. Организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на сектора, в съответствие с изискванията на нормативните и вътрешноведомствени актове;

2.  Планира, организира и контролира изпълнението на плановите и текущите задачи на сектора;

3.  Разработва длъжностните характеристики на служителите от сектора;

4.  Следи за спазването на изискванията на, изпълнява и прилага Закона за защита на класифицираната информация, Правилника за прилагане на ЗЗКИ, международните договори и други нормативни актове в областта на защитата на класифицираната информация;

5. Организира и контролира деловодната дейност по отношение на извеждане, оформяне, изпращане и съхраняване на всички входящи и изходящи материали на Бюрото по защита и на изготвените вътрешни документи, изготвяне на удостоверителни документи и на заверени копия на документи на Бюрото по защита с Прокуратурата и външни адресати;

6.  Разработва планове за охрана на регистратурата за класифицирана информация на Бюрото по защита, чрез физически и технически средства и следи за тяхното изпълнение;

7.  Извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;

8.  Следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията;

9.  Извършва обикновено проучване по чл. 47 от ЗЗКИ и води регистър на проучените лица;

10. Издава, отказва, отнема и прекратява разрешения за достъп до информация с ниво на класификация до “Поверително” на служителите в Бюрото по защита, като своевременно уведомява ДКСИ и директора на Бюрото;

11. Уведомява ДКСИ при изтичане срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служител, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация;

12. Информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;

13. Води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ;

14. Организира и провежда обучението на работещите в Бюрото по защита в областта на защитата на класифицираната информация;

15. Осъществява контрол върху цялостната дейност и състоянието на деловодството, регистратурата за класифицирана информация, както и АИС на Бюрото по защита;

16. Организира и контролира работата с материали, съдържащи класифицирана информация извън зоните за сигурност в Бюрото по защита, като предлага и мерки за сигурност при пренасянето, ползването и съхраняването им;

17. Организира и контролира куриерската дейност;

18. Организира и контролира използването на печатите и щемпелите в Бюрото по защита;

19. Участва в дейността на работни групи, експертни съвети и комисии;

20. Изготвя докладни записки, становища и предложения по въпроси, свързани с дейността на сектора;

21. Организира и контролира изготвянето и при необходимост изготвя писма и докладни записки по разпореждане на ръководството на Бюрото по защита;

22. Изготвя план за въвеждане и въвежда в работата новоназначен служител в сектора;

23. Участва в комисии за оценяване изпълнението на дейността на служители от Бюрото;

24. Контролира спазването и спазва правилата за мерките и средствата за защита на личните данни, обработвани в ПРБ от служителите на Бюрото по защита;

25. Познава и спазва инструкциите за безопасните условия на труд и пожарната безопасност и носи отговорност за собствената си безопасност и за безопасността на лицата, които могат да пострадат от неговите действия или бездействия;

26. Опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и своевременно докладва на непосредствения си ръководител за загубата или повреждането му;

27. Спазва   изискванията   на   Кодекса   за   поведение   на   служителите в държавната администрация;

28. Не разгласява класифицирана и явна информация, свързана с дейността по защита на застрашени/защитени лица и дейността по тяхната защита и информация, свързана със служебните му задължения, средствата и методите на работа в Бюрото, както и информация, свързана със служителите на Бюрото по защита;

29. Обработва лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни;

30. Издава разпореждания и дава указания, свързани с изпълнение на функционалните задължения на сектора;

31.  Изпълнява и други задачи, възложени от ръководството, в рамките на предоставените му правомощия.

III. Начинът на провеждане на конкурса е:

1.  Решаване на тест

2.  Интервю.

IV.  Граници /от-до/ на заплатата, определена за длъжностите за степен 1 – от 650 лева до 2050 лева, съгласно Приложение № 1 към Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация.

         При назначаване на кандидата, се определя основна месечна заплата по Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и съгласно Вътрешни правила за работните заплати в Бюро по защита при главния прокурор.

V. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:

1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКСД;

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКСД;

3. Декларация по чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.;

4. Заверено копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен на висшето образование, допълнителни квалификации;

5.  Заверени копия от документи, удостоверяващи  продължителността и областта на професионалния опит и/или придобит ранг;

6. Заверено копие от разрешение за достъп до класифицирана информация /когато кандидатът има издадено разрешение/;

7. Автобиография;

8. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Документи, издадени в чужбина се предоставят в легализиран вид на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Кандидатите при класиране представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и Правилника за прилагане на ЗЗКИ.

VI. Документите се представят лично или чрез пълномощник /оригинално нотариално заверено пълномощно/ в Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер в 10 /десет/ - дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

 VII. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса се обявяват на общодостъпно място – Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер и на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg.