ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Младши експерт - протокол“ в сектор „Връзки с обществеността и протокол“ на дирекция „Публична комуникация“ при Администрация на главния прокурор
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ПРОТОКОЛ”

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ПРОТОКОЛ”

   В СЕКТОР „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ“ НА ДИРЕКЦИЯ „ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ“ ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР – 1 ЩАТНА БРОЙКА,

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1628/23.11.2018 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 07.02.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-01/02.01.2019 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Младши експерт-протокол“ в сектор „Връзки с обществеността и протокол“ на дирекция “Публична комуникация” при Администрацията на главния прокурор, обявен със заповед № РД-08-1628/23.11.2018 г. на главния прокурор – 1 щатна бройка.

  На събеседването не се явиха допуснатите  кандидати Даниел Ценков Цочев и Георгица Огнемирова Пенчева-Парушева.

  След проведеното събеседване и извършеното оценяване на явилите се кандидати съгласно обявените показатели,

   Конкурсната комисия РЕШИ:

   1. Нито един от допуснатите и явили се кандидати не показа познаване на нормативната уредба, регламентираща длъжността, на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на ПРБ. Нито един от кандидатите не получи оценка по-висока от 4,50.

  2. Не класира никой от кандидатите за длъжността „Младши експерт – протокол“ в сектор „Връзки с обществеността  и протокол“, дирекция „Публична комуникация“ при Администрацията на главния прокурор.

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ-ПРОТОКОЛ“

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „МЛАДШИ  ЕКСПЕРТ-ПРОТОКОЛ“

  В СЕКТОР „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ“  НА ДИРЕКЦИЯ “ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ” ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР - 1 ЩАТНА БРОЙКА,

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-1628/23.11.2018 г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-01/ 02.01.2019 г. на главния прокурор на Република България, с решение по Протокол № 1/07.01.2019 г. реши:

  1. Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Младши експерт-протокол“ в сектор „Връзки с обществеността и протокол“ на дирекция “Публична комуникация” при Администрацията на главния прокурор следните кандидати:

  1.  Ангел Димитров Георгиев – вх.№ 4336/05.12.2018 г.

  2.  Симона Любомирова Лазарова-Радева – вх.№ 4382/07.12.2018 г.

  3.  Даниел Ценков Цочев – вх.№ 4441/13.12.2018 г.

  4.  Деница Иванова Михайлова – вх.№ 4510/19.12.2018 г.

  5.  Валерия Венциславова Атанасова – вх.№ 4545/21.12.2018 г.

  6.  Юлиана Георгиева Любомирова - вх.№ 4552/27.12.2018 г.

  7.  Таня Иванова Илиева-Солер – вх. № 4578/28.12.2018 г.

  8.  Георгица Огнемирова Пенчева-Парушева вх. № 4590/31.12.2018 г

  2. Недопуснати кандидати – няма.

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 07.02.2019 г. от 10.00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала. ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Младши експерт - протокол“ в сектор „Връзки с обществеността и протокол“ на дирекция „Публична комуникация“ при Администрация на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование – висше, образователно - квалификационна степен „Бакалавър“;

8. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1. Владеене на чужд език /английски, френски, немски/

2. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжноста:

1. Резервира и закупува самолетни билети за главния прокурор и неговите заместници и служители в Прокуратурата на РБ, като при представяне на възможностите обръща внимание за най-изгодната цена и най-изгодната дестинация за пътуващия;

2. Изготвя заповеди за задгранични командировки и организира издаването и оформянето на паспорти и визи;

3.Осигурява преводите при провеждането на международни мероприятия и извършва преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно или осъществяват присъствието на лицензиран преводач на мероприятията;

4.Организира и обезпечава присъствено и логистично всички официални събития с участието на главния прокурор и неговите заместници и координират програмата на главния прокурор и заместниците му, както и на служители на Прокуратурата на РБ при задгранични командировки;

5.Събира и предлага оферти за сключване на договори или договарят преференциални цени за Прокуратурата на РБ с ресторанти и хотели;

6.Проучва и предлага оферти за изработване на протоколни подаръци за Прокуратурата на РБ;

7.Събира и предлага оферти за културни мероприятия и отдих, насочени към служителите на Прокуратурата на РБ;

8.Поддържа активни колегиални отношения с представителите на други държавни институции и посолства на чужди държави у нас с цел иницииране или включване в съвместни мероприятия от страна на главния прокурор и неговите заместници.

9.Посреща и изпраща всички официални гости на Прокуратурата на РБ;

10.Изготвя примерна програма при посрещане на чуждестранни делегации;

11.Изпраща по мейл и по куриер официални покани от името на главния прокурор;

12.Закупува протоколни подаръци от името на главния прокурор, като за всичко закупено прилага фактура за разход на финансови средства;

13.Спазва стриктно изискванията на СФУК;

14.Подготвя проект на документация за обществени поръчки за самолетни билети.

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит (при наличието на такива);

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. документ удостоверяващ владеенето на чужд език;

7. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.