ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен експерт - икономист“ в отдел „Обществени поръчки“ на дирекция „Административно - правна“ към Администрация на главния прокурор
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Главен експерт – икономист“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Административно-правна“ при Администрацията на главния прокурор

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

   „Главен  експерт – икономист“

  в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Административно-правна“

  при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка,

  обявен със заповед № РД-08-779/11.03.2019 г. на главния прокурор

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 08.05.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-44/12.04.2019 г.на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Главен експерт - икономист“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Административно – правна“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  Класира кандидатите  получили оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Главен експерт - икономист“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Административно –  правна“ при Администрацията на главния прокурор  – 1 щатна бройка, както следва:

   

           Петър Георгиев Лазаров –  I място

           Красимир Боянов Боянов –  II място

 • ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ИКОНОМИСТ“, В ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“, ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНА” ПРИ АГП

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                              
   

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ИКОНОМИСТ“,

  В ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“, ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНА”

  ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР,

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-779/11.03.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-44/12.04.2019 г. на главния прокурор,  с решение по Протокол № 1/18.04.2019 г. реши:

   

  Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „ Главен експерт - икономист“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция” Административно – правна” при АГП следните кандидати:

   

  1. Красимир Боянов Боянов, вх. №1227 /11.04.2019 г.;

  2. Петър Георгиев Лазаров, вх. №1234/11.04.2019 г.

   

   Недопуснати кандидати няма.

   

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 08.05.2019 г., от 11.00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен експерт - икономист“ в отдел „Обществени поръчки“ на дирекция „Административно - правна“ към Администрация на главния прокурор.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование – висше - икономическо, образователно - квалификационна степен „Магистър“;

8. трудов стаж: не по-малко от 5 години;

9. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжноста:

1. изготвя проектите на документи за възлагане на обществени поръчки (документации за участие и технически задания) за доставки/услуги и строителство, за нуждите на Прокуратурата на Република България; изготвя методики за оценки (прилагане на математически формули, таблици, критерии за оценка на офертите, показатели с относителната им тежест) и други необходими при подготовката, организирането и провеждането на обществените поръчки в ПРБ;

2. участва в комисии, назначени от Възложителя за разглеждане и класиране на оферти;

3. участва в подготовката и провеждането на процедурите по възлагане на обществени поръчки;

4. проучва пазарни условия в местни, регионални и национални области, за установяване на обема на продажбите и ценовата политика, оценяване на пазарния потенциал, бъдещи тенденции и разработване на стратегии;

5. съдейства за воденето на данните в регистъра за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през съответната година;

6. осъществява методическа помощ, в рамките на своята компетентност, в работата по обслужване, във връзка с обществените поръчки, на прокуратурите в страната и на учебните и почивни бази на ПРБ.

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.