ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен експерт - юрисконсулт“ в отдел „Правен“ на дирекция „Административно - правна“ към Администрация на главния прокурор
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Главен експерт – юрисконсулт“ в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правна“ при Администрацията на главния прокурор

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

   „Главен  експерт – юрисконсулт“

  в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правна“

  при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка,

  обявен със заповед № РД-08-778/11.03.2019 г. на главния прокурор

   

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 08.05.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-43/12.04.2019 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Главен експерт - юрисконсулт“ в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правна“ при Администрацията на главния прокурор – 1 щатна бройка.

   

  На събеседването не се яви кандидатът Маргарита Гочева Тухчиева.

  След проведеното събеседване и извършеното оценяване, съгласно обявените показатели

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

  Класира кандидатът получил оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Главен експерт - юрисконсулт“ в отдел „Правен“, дирекция „Административно– правна“ при Администрацията на главния прокурор  – 1 щатна бройка, Елица Валентинова Зюмбюлева на I място.

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ЮРИСКОНСУЛТ“, В ОТДЕЛ „ПРАВЕН“, ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНА” ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                              
   

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ-ЮРИСКОНСУЛТ“,

  В ОТДЕЛ „ПРАВЕН“, ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНА”

  ПРИ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР,

  ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-778/11.03.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-43/12.04.2019 г. на главния прокурор,  с решение по Протокол № 1/18.04.2019 г. реши:

   

  1.  Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „ Главен експерт - юрисконсулт“ в отдел „Правен“, дирекция” Административно – правна” при АГП следните кандидати:

  -         Елица Валентинова Зюмбюлева, вх. № 1153/05.04.2019 г.;

  -         Маргарита Гочева Тухчиева, вх. № 1235/11.04.2019 г.;

   

  2.  Не допуска до участие в конкурса за заемането на длъжността „Главен експерт - юрисконсулт“ в отдел „Правен“, дирекция „Административно-правна“ при Администрацията на главния прокурор, кандидатът

  -         Стоянка Серафимова Ефремова, вх. № 1253/12.04.2019 г.

   

           Мотиви за недопускане:

  Кандидатът Стоянка Серафимова Ефремова не е представил необходимите документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.

   

   

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 08.05.2019 г., от 09.00 ч., в сградата на Администрацията на главния прокурор – пл. „Св. Неделя“ № 1, ет. 5, Заседателна зала.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Главен експерт - юрисконсулт“ в отдел „Правен“ на дирекция „Административно - правна“ към Администрация на главния прокурор.

 I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование – висше - юридическо, образователно - квалификационна степен „Магистър“;

8. трудов стаж: не по-малко от 5 години;

9. професионален опит: в правното обслужване;

10. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Специфични изисквания:

1. компютърна грамотност: MS Office, Internet.

Описание на длъжноста:

1. Отговаря за правните аспекти на дейността на Прокуратура на Република България и  за законосъобразността на взиманите ръководството решения и предприеманите действия.

2. Изготвя молби, отговори на искови молби , жалби, възражения и писмени бележки по съдебни дела, по които страна е Прокуратурата на РБ и участва в тях по пълномощие от главния прокурор; 

3. Осъществява процесуално представителство на Прокуратура на РБ пред съдилищата и други юрисдикции, дава устни и писмени становища по правни въпроси.;

4. Изготвя становища по административно-правни, гражданско-правни и трудово правни въпроси;

5. Изготвя становища и отговори по административни преписки, образувани между Прокуратурата на РБ и други институции;

6. Изготвя годишен отчет за делата, образувани от/срещу ПРБ;

7. Участва в подготвянето на становища по постъпилите за съгласуване проекти на нормативни актове и в разработването и изпълнението на международни програми и проекти, по които ПРБ е бенефициент;

8. Подготвя или съгласува проекти,  дава становища по законосъобразност на административни актове, издавани от главния прокурор и неговите заместници;

9. Изготвя  или съгласува становища във връзка с изплащането на суми по изпълнителните листове срещу Прокуратурата на РБ и относно правните действия за събиране вземанията на Прокуратурата на РБ;

10. Изготвя или участва в изготвянето на проекти на договори за отдаване под наем на ведомствени жилища, предоставени за настаняване на прокурори и служители на Прокуратурата на РБ;

11. Обобщава практиката по заведените от и срещу Прокуратура на Република България дела;

12. Предприема правни действия за събиране на вземания на Прокуратура на РБ;

13. Участва в  конкурси  по назначаване на служители.

 

II. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Право“ и удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

3. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;

4. медицинско свидетелство за работа; 

5. автобиография;

6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер.

III. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1, партер, както и на интернет страницата на ПРБ- www.prb.bg.

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място пред Регистратура на главния прокурор, намираща се в Приемна на Прокуратурата на РБ с адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 1.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.