ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител“ в специализиран отдел 01 „Специализиран“ на Националната следствена служба
 • О Б Я В Л Е Н И Е

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   
   О Б Я В Л Е Н И Е

   

  ОТНОСНО КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА 1 ЩАТНА БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“ В СПЕЦИАЛИЗИРАН  ОТДЕЛ 01 „СПЕЦИАЛИЗИРАН“ В НСЛС, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-49/08.01.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

   

  Със заповед № РД-08-744/28.02.2019 г. на главния прокурор, конкурсната процедура за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител” в специализиран отдел 01 „Специализиран“ в Националната следствена служба, е прекратена на основание чл. 98, ал. 1, т. 4 от Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България – поради отпаднала необходимост.

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“ в СПЕЦИАЛИЗИРАН ОТДЕЛ 01 „СПЕЦИАЛИЗИРАН“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА В НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА,

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                             

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“ в СПЕЦИАЛИЗИРАН ОТДЕЛ 01 „СПЕЦИАЛИЗИРАН“  – 1 ЩАТНА БРОЙКА В НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-49/08.01.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР.

   

   

  Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-14/12.02.2019  г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/15. 02.2019 г. допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността „Съдебен деловодител“ в специализиран отдел 01 „Специализиран“ на НСлС – 1 щатна бройка, кандидатите:

  –     Елена Ангелова Иванова – вх. № 649/17.01.2019 г.;

  –     Вероника Руменова Андреева – вх. № 958/23.01.2019 г.;

  –     Таня Стоянова Георгиева – вх. № 962/24.01.2019 г.;

  –     Петя Тодорова Нинова – вх. № 1033/25.01.2019 г.;

  –     Елена Чавдарова Борисова- вх.№ 1152/29.01.2019 г.;

  –     Йоанна Димитрова Димитрова – вх. № 1162/29.01.2019 г.;

  –     Елица Мринова Соколова – вх. № 1704/11.02.2019 г.;

  –     Надежда Емилова Кръстева – вх. №1707/11.02.2019 г.

   

  1.     Недопуснати кандидати няма.

   

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 07.03.2019 г. от 9:30 часа в сградата на Национална следствена служба, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, ет. 6, Заседателна зала.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Съдебен деловодител“ в специализиран отдел 01 „Специализиран“ на Националната следствена служба.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7.  образование: средно.

За заемането на конкурсната длъжност не се изисква трудов стаж и професионален опит.

Специфични изисквания:

1.  компютърна грамотност: MS Office, Internet;

2.  придобити умения по компютърна текстообработка.

II. Описание на длъжността:

1.       Извършва компютърна обработка на постановления, протоколи за действия по разследването, както и на други документи, съставени от следователите на НСлС.

2.       Протоколира разпити и други действия по разследването.

3.       Спазва изискванията за оформяне на създадените в НСлС документи, съгласно Инструкцията за деловодната дейност и документооборота на ПРБ; придържа се към принципите и правилата на правописа и пунктуацията в българския език.

4.       Прономерова, описва, прошнурова и запечатва материалите по досъдебни производства и молби за правна помощ. Изготвя придружителни писма при изпращането им.

5.       Сканира и копира материали по досъдебни производства, молби за правна помощ, вътрешнонормативни документи и други.

6.       Унищожава използваните спомагателни материали, съгласно установения ред.

7.       Описва и подготвя за предаване веществени доказателства, при спазване на утвърдения от директора на НСлС ред.

8.       При необходимост извършва деловодна дейност и осигурява документооборота в отдела, както следва:

8.1.    Приема, регистрира и връчва срещу подпис входяща/изходяща кореспонденция на следователите от отдела.

8.2.    Подготвя и предава изходящата кореспонденция на служба „Регистратура и деловодство“ - за изпращане.

8.3.    Ежедневно предава на служителите от Аналитичното звено в НСлС копия на технологични документи по смисъла на Инструкцията за организация и технология на работа с Централизираната информационна система на следствените служби – за въвеждане в системата.

8.4.    Изготвя справки за движението на досъдебните производства и молбите за правна помощ, разследвани от следователи в отдела.

8.5.    Осигурява информация за получената и изпратена кореспонденция в отдела.

8.6.    Води следните регистри:

- регистър за водене на отчет на документите (входящи и изходящи) в отдела;

- регистър за назначени експертизи по досъдебни производства и молби за правна помощ, разследвани от следователите в отдела.

9.       Проверява изправността на техническите средства, като при неизправност уведомява съответния завеждащ специализиран отдел.

10.  Осигурява своевременно необходимите образци (бланки) на документи, канцеларски материали и консумативи.

III. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1.  декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2.  заверени преписи от документи за завършено средно образование;

3.  заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит (при наличието на такива);

4.  медицинско свидетелство за работа; 

5.  автобиография;

6.  други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Служба „Регистратура и деловодство“ в Национална следствена служба,  намираща се в Административната сграда на НСлС, кабинет № 106 с
адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42.

 

IV. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността;

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата;

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса.

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място таблото на входа на Административната сграда на Национална следствена служба, с адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, както и на интернет страницата на ПРБ - www.prb.bg

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа;

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един;

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността;

·        познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на Прокуратура на Република България;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място - таблото на входа на Административната сграда на Националната следствена служба, с адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.