ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Програмист-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба
 • О Б Я В Л Е Н И Е ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОГРАМИСТ-КРИМИНАЛИСТ“ в отдел „Криминалистика” на Националната следствена служба – 1 щатна бройка

    

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

   „ПРОГРАМИСТ-КРИМИНАЛИСТ“

  в отдел „Криминалистика” на Националната следствена служба

  – 1 щатна бройка,

  обявен със заповед № РД-08-48/08.01.2019 г. на главния прокурор

   

  На основание Протокол № 2 от заседание, проведено на 12.03.2019 г., на конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-09-13/12.02.2019 г. на главния прокурор, обявява резултатите от проведения конкурс за длъжността „Програмист-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба – 1 щатна бройка,

   

  Конкурсната комисия РЕШИ:

   

  1. КЛАСИРА – кандидатът, получил оценка по-висока от 4,50 за длъжността „Програмист-криминалист“ в отдел „Криминалистика” на НСлС – 1 щатна бройка:

   

  СВЕТЛИН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ – I място

   

  2. НЕ КЛАСИРА за длъжността „Програмист-криминалист“ в отдел „Криминалистика” на НСлС – 1 щатна бройка, поради получена оценка по-ниска от 4,50 следните кандидати:

   

  –       СТОИЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

  –       ВЕНЕЛИН ТОДОРОВ ВЕЛИНОВ

 • СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ПРОГРАМИСТ – КРИМИНАЛИСТ“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА В ОТДЕЛ „КРИМИНАЛИСТИКА“ КЪМ НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА

  ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                             
   

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

   

  ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

  „ПРОГРАМИСТ – КРИМИНАЛИСТ“ – 1 ЩАТНА БРОЙКА В ОТДЕЛ „КРИМИНАЛИСТИКА“ КЪМ НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-08-48/08.01.2019 Г. НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР.

   

   

  1.  Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-09-13/12.02.2019 г. на главния прокурор, с решение по Протокол № 1/15.02.2019 г. допуска за участие в конкурса за заемане на длъжността „Програмист – криминалист“ – 1 щатна бройка  в отдел „Криминалистика“ към Национална следствена служба, кандидатите:

   

  –       Светлин Георгиев Стефанов, вх. № 745/21.01.2019 г.;

  –       Стоил Тодоров Георгиев, вх. №1591/07.02.2019 г.;

  –       Венелин Тодоров Велинов, вх.№ 1758/11.02.2019 г.

   

  2.     Недопуснати кандидати няма.

   

  Провеждането на събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 12.03.2019 г., от 09.30 ч., в сградата на Национална следствена служба, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, ет. 6, Заседателна зала.ПРОКУРАТУРА  НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

София, бул. ”Витоша” № 2

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността „Програмист-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на Националната следствена служба.

I. На основание чл. 91 от ПАПРБ конкурсът да се проведе с кандидати, които отговарят на следните условия:

Общи изисквания:

Кандидатът да е лице, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. да отговаря на изискванията за несъвместимост по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ.

7. образование: висше, образователно-квалификационна степен „Магистър“ в областта на: природни науки, математика и информатика; технически науки;

8. професионално направление: информатика и компютърни науки; математика; физически науки; комуникационна и компютърна техника; електротехника, електроника и автоматика; общо инженерство;

9. трудов стаж: 5 години;

10. професионален опит: в областта на компютърните системи и мрежови устройства – 5 години.

Специфични изисквания: 

1.  специализация/завършен курс в областта на информационните и комуникационните технологии;

2.  компютърна грамотност в областта на операционни системи (сървърни, работни станции, мобилни и комуникационни устройства), офис-продукти, интернет, интранет, графична обработка;

3.  комуникативни възможности за устно и писмено използване на специфичната терминология в областта на извършваните в отдела дейности на английски език.

Допълнителни изисквания:

1.  Да е вписан или да отговаря на изискванията за вписване в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от ЗСВ клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, вид „Съдебно компютърно-техническа експертиза“.

II. Описание на длъжността:

1.       Анализира дейностите в отдела във връзка с подпомагане работата на следователите по досъдебните производства.

2.       Участва като вещо лице или специалист–технически помощник в извършване на огледи на местопроизшествия или други процесуални действия при строго спазване изискванията на НПК; заснема с фото- и видеокамера; изземва веществени доказателства.

3.       Извършва криминалистичен анализ на обстоятелства по досъдебни производства и съдейства на следователите при назначаване на експертизи.

4.       Изготвя експертизи и/или експертни справки в областта на компютърните системи и мрежовите устройства, комуникационните устройства, електронните устройства.

5.       Явява се при призоваване в съдебни заседания за защита на експертните си заключения по експертизи, изготвени във връзка с изпълнение на служебните си задължения.

6.       Обезпечава технически провеждането и документирането на действия по разследването.

7.       При необходимост, извършва проверка в съответните информационните фондове във връзка с изготвяне на експертизи (експертни справки) по конкретни досъдебни производства или действия по разследването, при спазване на определения от директора на Националната следствена служба ред.

8.       Оказва експертна и/или методическа помощ на следствените отдели на окръжните прокуратури, СГП и Специализираната прокуратура, по конкретни разследвания, по разпореждане на директора на НСлС, заместник-директорите на НСлС и началник отдел „Криминалистика“ в НСлС, а в извънработно време, почивни и празнични дни – на дежурния служител от отдел „Оперативен дежурен център“.

9.       Въвежда данни във водените в отдела дневници и регистри: регистри за издадените справки от съответните информационни фондове; регистър на изготвените експертизи/експертни справки; регистър за посетените местопроизшествия и др.

10.  Изготвя справки и анализи по проблеми от основните функции на отдела.

11.  Прави предложения за подобряване организацията на работа в отдела с оглед неговата ефективност и оптимизация.

12.  Изготвя заявки за апаратура, консумативи и техническите средства, с които работи.

13.  Поддържа в изправност и правилно използва поверената му техника.

III. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса в 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявлението.

Към заявлението се прилагат:

1.  декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2.  заверени преписи от документи за завършено висше образование;

3.  заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;

4.  копие от Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица по чл. 398 от ЗСВ, за 2018 г., в който е включен кандидата, разпечатано от ДВ (ако кандидатът е включен в такъв);

5.  медицинско свидетелство за работа; 

6.  автобиография;

7.  други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.

От кандидата не се изисква представянето на свидетелство за съдимост, същото ще бъде получено служебно по електронен път от Министерство на правосъдието. При неиздаване на електронно свидетелство за съдимост от Министерство на правосъдието, от кандидатите ще бъде изискано да представят такова, издадено по общоустановения ред.

Декларация по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ се попълва от лицето, избрано в конкурсната процедура.

Място на подаване на документите:

Служба „Регистратура и деловодство“ в Национална следствена служба,  намираща се в Административната сграда на НСлС, кабинет № 106 с
адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42.

IV. Процедура /Конкурсна комисия:

1. Разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността.

2. Допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата.

3. Оформя в протокол решението си относно допускането на кандидатите за участие в конкурса и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати.

- В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началния час и мястото на провеждане на конкурса;

- В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им;

- Списъците се подписват от членовете на комисията и не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса се поставят на общодостъпно място таблото на входа на Административната сграда на Национална следствена служба, с адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42, както и на интернет страницата на ПРБ - www.prb.bg

4. Писмено съобщава на недопуснатите кандидати съображенията за отказа.

5. Провежда конкурса на допуснатите кандидати чрез събеседване и когато допуснатият кандидат е само един.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати се оценяват по следните показатели:

·        писмен тест и събеседване по технически въпроси и решения на специфични проблеми;

·        релевантен опит, относим към изискванията за длъжността;

·        професионална мотивация за работа в ПРБ.

6. Въз основа на проведения конкурс класира кандидатите съобразно получения от тях резултат:

Резултатите  се оформят след попълване на таблица за оценяване от всеки член на комисията по показателите, с точки по шестобалната система.  Класират се само тези кандидати, които са получили оценка най-малко 4.50.

7. В 3-дневен срок от приключване на конкурса, представя на главния прокурор протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати, и съобщава на участниците резултата от проведения конкурс на интернет страницата на ПРБ – www.prb.bg и на общодостъпно място - таблото на входа на Административната сграда на Националната следствена служба, с адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42.

Комисията заседава в пълния си състав. За заседанията се води протокол, който се подписва от всички членове. Решения се вземат с обикновено мнозинство и се оформят в протокол.